Eurogroep, 26/01/2017

Eurogroep
  • Eurogroep
  • 26/01/2017
  • 15:00
  • Brussel

Voornaamste resultaten

Informatie over de vergadering

Griekenland

De instellingen lichtten, na hun evaluatiemissie naar Athene in december, de Eurogroep in over de tweede evaluatie van het economisch aanpassingsprogramma.

De Eurogroep verzocht de Griekse autoriteiten en de instellingen met aandrang snel weer te gaan onderhandelen over een akkoord betreffende een beleidshervormingspakket waarin alle belanghebbenden zich kunnen vinden. Een dergelijk akkoord is nodig om de tweede evaluatie succesvol te kunnen afronden.

De hervormingen betreffen de Griekse arbeidsmarkt, productmarkt, energiesector en andere domeinen. Tevens wordt een akkoord verwacht over de begrotingsstrategie van Griekenland voor de middellange termijn, d.w.z. 2018 en daarna.

Het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM), dat de financiering voor het programma verstrekt, informeerde de ministers over de vorderingen met de uitvoering van de schuldverlichtingsmaatregelen op korte termijn voor Griekenland. Deze maatregelen werden in december goedgekeurd door de Eurogroep en op 23 januari 2017 formeel aangenomen door de raden van bestuur van het ESM en de EFSF (Europese faciliteit voor financiële stabiliteit).

Beoogd wordt het renterisico voor Griekenland te beperken, mede door een aantal variabele rentetarieven voor schuld om te zetten in vaste tarieven, en de last van de schuldaflossing te verlichten. Deze maatregelen hebben geen gevolgen voor de begroting van de aandeelhouders van het ESM, namelijk de lidstaten van de eurozone.

Postprogrammatoezicht in Ierland en Portugal

De Eurogroep werd geïnformeerd over de voornaamste resultaten van het 6e postprogrammatoezicht in Ierland en het 5e postprogrammatoezicht in Portugal, die beide plaatsvonden tussen eind november en begin december 2016.

De twee toezichtmissies in het kader van het postprogrammatoezicht kwamen tot de conclusie dat zowel Ierland als Portugal in staat zijn tot terugbetaling van de leningen die zij in het kader van hun respectieve programma hebben gekregen.

IMF-artikel IV-overleg met de eurozone

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de Eurogroep op de hoogte gebracht van de voornaamste bevindingen van zijn tussentijdse missie in het kader van het artikel IV-overleg van het IMF van eind 2016.

De Eurogroep was het eens met de beoordeling door het IMF van de economische vooruitzichten voor de eurozone en met haar visie op de politieke uitdagingen voor de muntunie.

De laatste IMF-missie zal later dit jaar plaatsvinden en een volledig eindrapport opleveren.

Europees semester: aanbeveling voor de eurozone voor 2017

De Eurogroep besprak de ontwerpaanbeveling van de Raad over het economisch beleid van de eurozone voor 2017.

De ministers waren het erover eens dat de aanbevelingen voor de eurozone voor 2017 vooral betrekking moeten hebben op groei en het scheppen van banen, een gezond begrotingsbeleid en de voltooiing van de bankenunie.

De ontwerpaanbeveling zal op 27 januari door de Raad Ecofin worden goedgekeurd.

Ontwerpbegrotingsplannen: Spanje en Litouwen

De Eurogroep besprak de geactualiseerde ontwerpbegrotingsplannen voor 2017 van Spanje en Litouwen. In oktober 2016 hadden beide landen ontwerpbegrotingsplannen ingediend met ongewijzigd beleid als uitgangspunt, omdat hun regeringen op dat moment vanwege nationale verkiezingsprocedures niet over volledige begrotingsbevoegdheden beschikten. Om die reden moesten zij nog een geactualiseerd plan indienen na de installatie van hun nieuwe regering.

De bespreking van de Eurogroep was gebaseerd op de adviezen over die plannen van de Europese Commissie van 17 januari. Volgens de Commissie is het plan van Spanje grotendeels in overeenstemming met het stabiliteits- en groeipact, terwijl het plan van Litouwen dat niet dreigt te zijn.

De Eurogroep was het grotendeels eens met de adviezen van de Europese Commissie. Zij nam nota van het verzoek van de Litouwse overheid om de regels van het SGP soepel toe te passen, hetgeen in bepaalde omstandigheden is toegestaan. De Eurogroep bracht daarover een verklaring uit.

Laatst bijgewerkt op 27/01/2017