Eurogroep, 15/06/2017

Eurogroep
  • Eurogroep
  • 15/06/2017
  • 15:00
  • Luxemburg

Voornaamste resultaten

Informatie over de vergadering

Griekenland

De Eurogroep voltooide de bespreking van de lopende tweede evaluatie van het macro-economische aanpassingsprogramma voor Griekenland, dat door het Europees stabiliteitsmechanisme wordt gefinancierd.

De Eurogroep was ingenomen met de vaststelling van de overeengekomen voorafgaande maatregelen door het Griekse parlement. Deze maakten deel uit van het pakket beleidshervormingen waarover het land op 2 mei 2017 met de instellingen (Europese Commissie, Europese Centrale Bank, Europees stabiliteitsmechanisme en Internationaal Monetair Fonds) een akkoord had bereikt.

De hervormingsmaatregelen hebben betrekking op gebieden als pensioenen, inkomensbelasting, arbeidsmarkt, de financiële sector en de energiesector. Zij moeten de Griekse begrotingsstrategie voor de middellange termijn robuuster maken en bijdragen tot een groei­vriendelijk evenwichtsherstel van de economie.
De Eurogroep verzocht Griekenland, de instellingen en relevante derde partijen zich in te zetten voor de ontwikkeling van een alomvattende, groeibevorderende strategie.

De Eurogroep bevestigde haar aanpak met het oog op de houdbaarheid van de Griekse overheidsschuld, die in mei 2016 was overeengekomen, en gaf verdere toelichting bij de schuldmaatregelen op middellange termijn die ten aanzien van Griekenland zouden kunnen worden getroffen.

Deze maatregelen zouden na de succesvolle voltooiing van het programma worden uitgevoerd als uit een nieuwe schuldhoudbaarheidsanalyse zou blijken dat deze noodzakelijk zijn.

De Eurogroep was ingenomen met de Griekse toezegging om tot en met 2022 een primair overschot van 3,5% van het bbp te behouden en daarna een begrotingstraject conform het Europees begrotings­kader te volgen. Volgens de analyse van de Europese Commissie zou Griekenland daartoe komen met een primair overschot dat gelijk is aan of iets hoger ligt dan 2,0% van het bbp gedurende de periode 2023‑2060.

Tegen deze achtergrond zal het IMF-bestuur weldra aanbevelen dat het College van Bewind­voerders van het IMF in beginsel instemt met een nieuwe stand-by-overeenkomst voor Griekenland van 14 maanden.

Het Europees stabiliteitsmechanisme zal kunnen overgaan tot de vrijgave van de volgende tranche van financiële bijstand van het programma aan Griekenland, nadat de lidstaten van de eurozone hun nationale procedures voor de uitkering daarvan hebben afgerond. Die tranche bedraagt € 8,5 miljard.

Thematische bespreking over groei en banen: de kwaliteit van de overheidsfinanciën verbeteren

De Eurogroep hield een verdere gedachtewisseling over de kwaliteit van de overheidsfinanciën, als voortzetting van de bespreking in september 2016 waarbij de gemeenschappelijke beginselen voor de toetsing van nationale uitgaven werden goedgekeurd.

De ministers bespraken de praktische toepassing van deze beginselen tegen de achtergrond van een presentatie van de Europese Commissie over de ervaringen van landen.

Uitgaventoetsingen helpen overheden met het in kaart brengen van beleidsdomeinen waar besparingen en efficiëntiewinsten mogelijk zijn en waar de uitgaven meer kunnen opbrengen. Dit thema is bijzonder relevant voor de lidstaten van de eurozone, gelet op hun huidige inspanningen om budgettaire verantwoordelijkheid te waarborgen en tegelijk de groei te ondersteunen.

Op dit gebied zullen verdere werkzaamheden worden verricht om een uitwisseling van beste praktijken tot stand te brengen.

Artikel IV-evaluatie van de eurozone door het IMF

De directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Christine Lagarde, verschafte de Eurogroep informatie over de beoordeling door het IMF van de economische vooruitzichten, risico's en beleids­uitdagingen van de eurozone. Die beoordeling werd verricht in het kader van de jaarlijkse artikel IV-consultatie van het IMF.

Het IMF bevestigde dat het economisch herstel in de eurozone aantrekt en steeds breder door de lidstaten wordt gedragen. Het beval de eurozone aan de huidige gunstige financieringsvoorwaarden te benutten en te blijven focussen op gezond begrotingsbeleid, structurele hervormingen en hervormingen in de financiële sector. De vervollediging van de economische en monetaire unie moest ook worden nagestreefd.

De Eurogroep hield een constructief debat over de beoordeling. De conclusie van het IMF zal te zijner tijd beschikbaar zijn op de IMF-website.

Artikel IV van de Statuten van het IMF vormt de basis voor het toezicht door het IMF op het economisch beleid van de bij het IMF aangesloten landen en muntzones, zoals de eurozone.

Implementatie van het Europese afwikkelingskader

De Eurogroep werd door de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, Elke König, de vicevoorzitter van de toezichtsraad van de ECB, Sabine Lautenschläger, en de Europese Commissie geïnformeerd over de jongste ontwikkelingen in verband met de implementatie van het Europese afwikkelingskader.

Laatst bijgewerkt op 23/06/2017