Europese Raad, 26-27/06/2014

Europese Raad
 • Europese Raad
 • 26-27/06/2014
 • Brussel
 • Voorgezeten door Donald Tusk

EU-leiders kiezen Juncker om de toekomst van Unie in goede banen te leiden

Tijdens hun Europese Raad op 26 en 27 juni hebben de EU-leiders hun kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie aangewezen. Ook hebben zij zich beraden op een strategische agenda voor de EU en op het voorstel voor een vredesplan voor Oekraïne, en hebben zij Griekenland gelukgewenst met de belangrijkste resultaten van zijn voorzitterschap. 

De Europese Raad nam het besluit aan waarbij Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie aan het Europees Parlement (EP) wordt voorgesteld. Dit gebeurde na een formele stemming met gekwalificeerde meerderheid.

Dit besluit is genomen na uitvoerige besprekingen van Herman Van Rompuy met de grootste EP-fracties en met vertegenwoordigers van de lidstaten om de best mogelijke kandidaat aan te wijzen.

De Europese Raad besloot opnieuw bijeen te komen op 16 juli in verband met de benoemingen voor de overige EU-topfuncties.

Europese strategische agenda

De EU-leiders hebben op 26 juni, tijdens een bijzonder evenement in Ieper ter herdenking van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog honderd jaar geleden, de toekomst van de EU besproken, met name haar prioriteiten en doel in de komende jaren.

Zij werden het eens over een strategische agenda met 5 hoofddoelen en de middelen om die te bereiken:

 • sterkere economieën met meer banen
 • samenlevingen die alle burgers kunnen activeren en beschermen
 • een zekere toekomst qua energie en klimaat
 • een vertrouwde ruimte van fundamentele vrijheden
 • een doeltreffend gezamenlijk optreden in de wereld

De leiders herhaalden dat zij inzetten op hervormingen en begrotingsconsolidatie, maar ook dat zij de investeringen willen doen die nodig zijn voor de toekomst. Om begrotingsdiscipline te verzoenen met de noodzakelijke ondersteuning van de groei, moeten de mogelijkheden binnen het bestaande EU-begrotingskader worden benut.

Voorzitter Van Rompuy verklaarde: "Wij hechten allen aan het stabiliteits- en groeipact, waarin optimaal gebruik moet worden gemaakt van de in de bestaande regels van het stabiliteits-en groeipact ingebouwde flexibiliteit."

"Wij hechten allen aan het stabiliteits- en groeipact, waarin optimaal gebruik moet worden gemaakt van de in de bestaande regels van het stabiliteits-en groeipact ingebouwde flexibiliteit", zei voorzitter Van Rompuy.

 

Crisis in Oekraïne

De EU-leiders toonden zich ingenomen met het vredesplan van president Porosjenko. De Europese Raad betreurt evenwel dat het staakt-het-vuren niet heeft geleid tot de volledige stopzetting van de militaire vijandelijkheden.

Wat sancties betreft, is de Europese Raad altijd bereid opnieuw bijeen te komen met het oog op verdere aanzienlijke beperkende maatregelen indien uiterlijk op maandag 30 juni de volgende stappen niet zijn genomen door Rusland en de separatisten:

 • het bereiken van overeenstemming over een door de OVSE gemonitord toetsingsmechanisme voor het naleven van het staakt-het-vuren en voor doeltreffende grenscontrole
 • het aan de Oekraïense autoriteiten overdragen van drie grenscontroleposten
 • het vrijlaten van gijzelaars, met inbegrip van alle OVSE-waarnemers
 • het openen van wezenlijke onderhandelingen over de uitvoering van het vredesplan van president Porosjenko.

Associatieovereenkomsten met Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne

Op 27 juni ondertekenden de EU-leiders een associatieovereenkomst met Georgië en met de Republiek Moldavië. Het ondertekeningsproces met Oekraïne werd voltooid in aanwezigheid van de heer Porosjenko, de nieuw verkozen president van Oekraïne.

Voorzitter Van Rompuy wees op het historische karakter van de plechtigheid: "Dit zijn niet zomaar overeenkomsten, maar mijlpalen in de geschiedenis van onze betrekkingen en voor Europa als geheel. In Kiev en elders hebben mensen hun leven geofferd voor deze nauwere band met de Europese Unie. Wij zullen hen niet vergeten."

Hij wees tevens op het volgende: "De Europese Unie is bereid tot overleg met Rusland, zo veel als nodig is, om eventuele misverstanden uit de weg te ruimen (...)."

Andere agendapunten

Europees semester

De Europese Raad keurde de landspecifieke aanbevelingen goed en sloot daarmee het Europees semester 2014 af. De EU-lidstaten dienen deze aanbevelingen op te volgen bij het opstellen van hun begroting en het uitwerken van structurele hervormingen alsmede in hun werkgelegenheids- en sociaal beleid.

Daarnaast benadrukten de EU-leiders dat de inspanningen tot begrotingsconsolidatie "op een groeivriendelijke en gedifferentieerde wijze" moeten worden voortgezet, en dat ook groeibevorderende structurele hervormingen moeten worden voortgezet.

Uitbreiding van de eurozone

De Europese Raad hechtte zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie dat Litouwen per 1 januari 2015 de euro invoert. Het definitieve besluit zal door de Raad van de EU worden aangenomen, nadat het Europees Parlement zijn advies heeft uitgebracht.

Strategische richtsnoeren in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 

De Europese Raad stelde de strategische richtsnoeren voor de wetgevende en operationele programmering voor de komende jaren vast. Deze richtsnoeren hebben betrekking op immigratie, asiel, grenzen, politiële en justitiële samenwerking, grondrechten en de bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme.

Voor deze periode moet in algemene zin prioriteit worden gegeven aan de consequente omzetting en de daadwerkelijke uitvoering en consolidering van de bestaande rechtsinstrumenten en beleidsmaatregelen.

Klimaat en energie

De leiders maakten de balans op van het kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030, en beklemtoonden dat de kernonderdelen snel moeten worden uitgewerkt. Zij bespraken daarnaast de Europese strategie voor energiezekerheid van de Commissie.

De Europese Raad bevestigde dat hij uiterlijk in oktober 2014 een definitief besluit zal nemen over het kader voor 2030, onder meer over maatregelen ter vergroting van de energiezekerheid en over interconnectiedoelstellingen.

Albanië: status van kandidaat-lidstaat

De Europese Raad bekrachtigde de conclusies van de Raad van 24 juni 2014 om Albanië de status van kandidaat-lidstaat toe te kennen.

Laatst bijgewerkt op 07/11/2014