Europese Raad, 17-18/03/2016

Europese Raad
 • Europese Raad
 • 17-18/03/2016
 • Brussel
 • Voorgezeten door Donald Tusk
 • Foto's 

Voornaamste resultaten

Op 17 en 18 maart hebben de EU-leiders gesproken over verdere stappen voor het aanpakken van de migratiecrisis en over de samenwerking tussen de EU en Turkije. Zij debatteerden tevens over de economische situatie en over klimaat en energie.

Op 18 maart hadden de EU-leiders een ontmoeting met hun Turkse ambtgenoot, Ahmet Davutoğlu, premier van Turkije. Zij bereikten een akkoord dat bedoeld is om een eind te maken aan de irreguliere migratiestroom naar Europa via Turkije, het bedrijfsmodel van mensen­smokkelaars te breken en migranten een alternatief te bieden voor het wagen van hun leven. 

Bijeenkomst van de EU-leiders met Turkije

Om hun doelstellingen te bereiken, kwamen de leiders van de EU en Turkije tot een akkoord over een reeks actiepunten:

"Wij moesten ervoor zorgen dat elke migrant die in Europa aankomt, een individuele behandeling krijgt. Met andere woorden, dat ons akkoord in overeenstemming is met het EU-recht en het internationaal recht."

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

 • het terugsturen naar Turkije van alle irreguliere migranten die vanaf 20 maart 2016 vanuit Turkije naar de Griekse eilanden oversteken, in volledige overeenstemming met het EU-recht en het internationaal recht
 • het hervestigen, voor elke Syriër die naar Turkije wordt teruggestuurd, van een andere Syriër vanuit Turkije in de EU, op basis van bestaande toezeggingen
 • Turkije zal de nodige maatregelen treffen om nieuwe zee- of landroutes voor illegale migratie te voorkomen
 • zodra de irreguliere grensoverschrijdingen ten einde lopen, zal een vrijwillige regeling voor toelating op humanitaire gronden in werking worden gesteld
 • de EU zal meer vaart zetten achter de betaling van de oorspronkelijk toegewezen € 3 miljard, en zal € 3 miljard extra vrijmaken zodra deze middelen zijn opgebruikt én op voorwaarde dat de verplichtingen werden nagekomen
 • de EU en Turkije zullen werken aan de verbetering van de humanitaire situatie in Syrië

De leiders van de EU en Turkije besloten ook vaart te zetten achter de voltooiing van de routekaart inzake visum­liberalisering, met het oog op de opheffing van de visumplicht voor Turkse burgers uiterlijk eind juni 2016, indien aan alle voorwaarden is voldaan. Zij bevestigden dat zij zich zullen inzetten om het toetredingsproces nieuw leven in te blazen, zoals beschreven in hun gezamenlijke verklaring van 29 november 2015. Zij kwamen overeen om als volgende stap nog tijdens het Nederlandse voorzitterschap hoofdstuk 33 te openen.

Bijeenkomst van de Europese Raad

Migratie

interactieve kaart migratiecrisis
Klik op de afbeelding voor een interactieve kaart (beschikbaar in het Engels en Frans)

De Europese Raad heeft verder zijn alomvattende strategie voor het aanpakken van de migratiecrisis besproken en bevestigd. Zij drongen aan op het volgende:

 • verder werk maken van de hotspots
 • de capaciteit van Griekenland voor de terugkeer van irreguliere migranten naar Turkije ondersteunen
 • humanitaire noodhulp verlenen om Griekenland te helpen
 • de herplaatsing vanuit Griekenland versnellen
 • het voorstel betreffende de Europese grens- en kustwacht snel goedkeuren
 • werken aan de toekomstige architectuur van het EU-migratiebeleid, waaronder de Dublin-verordening

De EU-leiders bevestigden hun steun aan Jordanië en Libanon, en riepen op tot nauwere samenwerking met de landen van de Westelijke Balkan.

Banen, groei en concurrentievermogen / klimaat en energie

De Europese Raad heeft de economische situatie besproken. In het kader van het Europees semester 2016, hebben de EU-leiders hun goedkeuring gehecht aan de beleidsprioriteiten van de jaarlijkse groeianalyse:

 • investeringen opnieuw aanzwengelen
 • structurele hervormingen doorvoeren om de economieën te moderniseren
 • een verantwoord begrotingsbeleid voeren

De EU-leiders hebben zich ook gebogen over de moeilijke situatie in de staalindustrie en in de landbouw, met name in de sectoren zuivel en varkensvlees. Zij zijn ingenomen met het voornemen van de Commissie om een mededeling over een btw-actieplan te laten uitgaan.  

De Europese Raad was ingenomen met de indiening door de Commissie van het pakket inzake energiezekerheid. Hij wees op de inzet van de EU om de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen te verminderen, om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te vergroten en om de energie-efficiëntie te verbeteren, zoals afgesproken in de Europese Raad van oktober 2014.  Het aanpassen van de wetgeving ter uitvoering van dit kader is een prioriteit. De EU-leiders zien uit naar de ondertekening van de Overeenkomst van Parijs op 22 april in New York en naar de inwerkingtreding ervan.

Laatst bijgewerkt op 22/04/2016