Buitengewone Europese Raad (artikel 50), 29/04/2017

Europese Raad
 • Europese Raad
 • 29/04/2017
 • Voorgezeten door Donald Tusk
 • Deelnemerslijst 

Informatie voor de media

Voornaamste resultaten

De buitengewone Europese Raad (artikel 50) heeft in EU‑27-samenstelling de richtsnoeren voor de brexit­onderhandelingen aangenomen.

"Ik wil de markante eensgezindheid van de 27 leiders over de richtsnoeren voor onze onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk onderstrepen. (...) Wij hebben nu unanieme steun van alle 27 lidstaten en van de EU-instellingen, hetgeen ons een sterk politiek mandaat geeft voor deze onderhandelingen."

Voorzitter Donald Tusk op de persconferentie na de top

De richtsnoeren zullen het kader voor de onderhandelingen vormen en de algemene standpunten en beginselen bevatten die de EU tijdens de onderhandelingen zal volgen. De Europese Raad zal deze richtsnoeren indien nodig in de loop van de onderhandelingen aanpassen.

Kernbeginselen

In de richtsnoeren verklaart de Europese Raad dat de EU-27 tijdens de onderhandelingen haar eenheid zal bewaren en eensgezind zal optreden. De leiders:

 • herhalen hun wens dat het VK een hechte partner zal zijn
 • herhalen dat ieder toekomstig akkoord gebaseerd moet zijn op een evenwicht tussen rechten en verplichtingen en een gelijk speelveld moet garanderen
 • benadrukken dat de integriteit van de eengemaakte markt moet worden behouden, hetgeen betekent dat de vier vrijheden ondeelbaar zijn, en dat er geen sprake kan zijn van krenten uit de pap halen
 • verklaren dat een niet-lid niet dezelfde rechten en voordelen kan genieten als een lid

"De onderhandelingen uit hoofde van artikel 50 VEU zullen in alle transparantie geschieden en betrekking hebben op één alomvattend pakket. In overeenstemming met het beginsel dat er geen akkoord bestaat voordat er over alles een akkoord bestaat, kunnen afzonderlijke kwesties niet afzonderlijk worden geregeld."

Richtsnoeren van de Europese Raad (art. 50) voor de brexit-onderhandelingen

Een gefaseerde aanpak

De staatshoofden en regeringsleiders kwamen overeen dat de eerste fase van de onderhandelingen ten doel zal hebben:

 • zoveel mogelijk duidelijkheid en rechtszekerheid te bieden
 • te regelen dat het VK wordt losgemaakt van de EU

De Europese Raad zal de voortgang van nabij volgen en bepalen op welk moment er voldoende vooruitgang is geboekt om te kunnen overgaan naar de volgende fase in de onderhandelingen.

Een akkoord over toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK kan pas worden gesloten nadat het VK een derde land is geworden. De leiders zeggen evenwel klaar te staan om, in een tweede fase van de onderhandelingen, inleidende en voorbereidende besprekingen te beginnen over het kader voor die toekomstige betrekkingen.

Het in artikel 50 vastgelegde tijdsbestek van twee jaar eindigt op 29 maart 2019.

Een ordelijke terugtrekking

"Burgers die hun leven vorm hebben gegeven op basis van rechten die uit het Britse lidmaatschap van de EU voortvloeien, worden geconfronteerd met het vooruitzicht die rechten te verliezen. (...) In het licht daarvan moeten wij volgens een gefaseerde aanpak te werk gaan, waarbij prioriteit wordt gegeven aan een ordelijke terugtrekking."

Richtsnoeren van de Europese Raad (art. 50) voor de brexit-onderhandelingen

De Europese Raad onderstreepte het belang van bescherming van de rechten van burgers die gevolgen ondervinden van de brexit. Hij beklemtoonde dat moet worden voorkomen dat er een rechtsvacuüm voor bedrijven ontstaat, en verwees naar één alomvattende financiële regeling die ervoor moet zorgen dat de EU en het VK hun verplichtingen nakomen.

Gezien de unieke omstandigheden op het eiland Ierland, benadrukte de Europese Raad dat het Goede Vrijdagakkoord en het vredesproces in Noord-Ierland moeten worden ondersteund.

"Er moeten flexibele en creatieve oplossingen moeten worden gevonden, onder meer om te voorkomen dat er een 'harde' grens ontstaat, en om tegelijkertijd de integriteit van de rechtsorde van de Unie te waarborgen."

Richtsnoeren van de Europese Raad (art. 50) voor de brexit-onderhandelingen

Beginsel van loyale samenwerking

Totdat het Verenigd Koninkrijk de Unie verlaat, blijft het een volwaardig lid van de EU, waarop alle rechten en plichten van de Verdragen en het EU-recht van toepassing zijn. Alle lopende EU-zaken moeten zo rimpelloos mogelijk met 28 voortgang blijven vinden en de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk zullen gescheiden van de andere EU-activiteiten worden gevoerd en mogen geen beletsel vormen voor vooruitgang daarmee.

Volgende stappen

Na de aanneming van de richtsnoeren door de Europese Raad en op basis van een aanbeveling van de Commissie zal de Raad Algemene Zaken op 22 mei 2017 naar verwachting:

 • machtiging geven voor het openen van onderhandelingen
 • de Commissie tot EU-onderhandelaar benoemen
 • onderhandelingsrichtsnoeren vaststellen (gedetailleerd mandaat voor Commissie)

Achtergrond

Op 29 maart 2017 gaf het VK de Europese Raad formeel kennis van zijn voornemen de EU te verlaten.

"Wij betreuren dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, maar wij zijn klaar voor het proces dat wij nu zullen moeten doorlopen. (...) In het kader van deze onderhandelingen zal de Unie eensgezind optreden en haar belangen vrijwaren. Onze belangrijkste prioriteit zal erin bestaan de onzekerheid die het besluit van het Verenigd Koninkrijk voor onze burgers, bedrijven en lidstaten heeft teweeggebracht, zoveel mogelijk te beperken."

Verklaring van de Europese Raad, 29 maart 2017
Laatst bijgewerkt op 02/05/2017