Naar inhoud
Registratie e-mailadres

Voornaamste resultaten

Videobeelden van de Raad Buitenlandse Zaken die op 14 november 2016 in Brussel plaatsvond.

14 november

Veiligheid en defensie

De ministers van Buitenlandse Zaken vergaderden gezamenlijk met de ministers van Defensie over het uitvoeringsplan inzake veiligheid en defensie in het kader van de mondiale EU-strategie. De Raad nam conclusies aan over de ambities en perspectieven voor de toekomstige ontwikkeling van het veiligheids- en defensiebeleid van de EU.

"Het uitvoeringsplan inzake veiligheid en defensie en de door de Raad aangenomen conclusies zijn de beste garantie dat wij onze burgers en onze partners op het gebied van veiligheid en defensie resultaten kunnen voorleggen. Het is Europa op zijn best: wanneer wij de dingen samen doen, doen wij ze beter"

Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Turkije

De ministers zeiden andermaal bezorgd te zijn over de recente ontwikkelingen in Turkije zoals de hoge vertegenwoordiger die in haar verklaring namens de EU van 8 november 2016 heeft geschetst. Tijdens het debat benadrukten zij met name dat zij zich zorgen maken over het feit dat Turkije opnieuw overweegt om in het parlement een wetsvoorstel voor de herinvoering van de doodstraf in te dienen. Zij onderstreepten tevens dat Turkije een belangrijke partner van de EU is op het gebied van economie, veiligheid, migratie en buitenlands beleid, in het bijzonder wat betreft Syrië en Irak. De Raad herinnerde eraan dat de EU de poging tot staatsgreep van 15 juli heeft veroordeeld. De ministers erkenden dat Turkije passende maatregelen moet treffen, maar zij herinnerden er tevens aan dat Turkije, als kandidaat-lidstaat, de hoogste democratische normen in ere dient te houden, waaronder de eerbiediging van de mensenrechten, de rechtsstaat, de fundamentele vrijheden en het recht op een eerlijk proces. De EU-ministers waren het erover eens dat het belangrijk is dat de politieke dialoog met Turkije op alle niveaus wordt voortgezet.

Zuidelijk Nabuurschap

De ministers bespraken het Zuidelijk Nabuurschap, met bijzondere aandacht voor Syrië. De hoge vertegenwoordiger lichtte de Raad in over haar recente contacten met de belangrijkste actoren in de regio, conform het mandaat van de Europese Raad en ter ondersteuning van de inspanningen van de speciale VN-gezant Staffan de Mistura. De hoge vertegenwoordiger verwees met name naar haar recente bezoek aan Iran op 29 oktober en aan Saudi-Arabië op 31 oktober. In zijn conclusies over Iran, die zonder debat werden aangenomen, verwelkomde de Raad deze contacten en verzocht hij de hoge vertegenwoordiger door te gaan met haar werk. De Raad sprak zijn bezorgdheid uit over de toenemende spanningen in de regio; hij pleitte voor een constructievere regionale omgeving en riep ertoe op het geweld in Syrië te beëindigen en de hervatting van een politiek proces te ondersteunen.

De Raad nam tevens een besluit aan waarbij 17 ministers en de gouverneur van de centrale bank van Syrië worden toegevoegd aan de lijst van personen voor wie de sancties gelden die aan het Syrische regime zijn opgelegd vanwege de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.

Oostelijk Partnerschap

De Raad besprak de huidige multilaterale en bilaterale betrekkingen met de zes landen van het Oostelijk Partnerschap - Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne. De ministers wisselden van gedachten over de uitvoering van het partnerschap en mogelijke in 2017 te boeken resultaten, met name met het oog op de volgende top van het Oostelijk Partnerschap in november 2017 in Brussel.

De Raad nam conclusies aan over het Oostelijk Partnerschap.

Videobeelden van de Raad Buitenlandse Zaken (Defensie) die op 15 november 2016 in Brussel plaatsvond.

15 november (defensie)

Samenwerking EU-NAVO

De Raad besprak de samenwerking tussen de EU en de NAVO met de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg. De ministers maakten de balans op van de samenwerking tussen de EU en de NAVO in het kader van de uitvoering van de mondiale EU-strategie inzake veiligheid en defensie en van de gezamenlijke verklaring van de EU en de NAVO. De hoge vertegenwoordiger en de secretaris-generaal van de NAVO gaven informatie over de lopende werkzaamheden in dit verband. Er wordt gewerkt aan 40 concrete voorstellen op de zeven gebieden die in de gezamenlijke verklaring voor een diepere samenwerking zijn geformuleerd. De voorstellen zullen naar verwachting worden gepresenteerd en aangenomen tijdens de vergaderingen van de respectieve raden van beide organisaties begin december. De EU-ministers wezen erop dat een hoge mate van coördinatie en complementariteit tussen de EU en de NAVO nodig is en dat de EU zich moet beijveren voor sterke trans-Atlantische betrekkingen.

GVDB-operaties

De ministers bespraken vervolgens de stand van de GVDB-operaties, met bijzondere aandacht voor de situatie in Libië en het centrale Middellandse Zeegebied. De secretaris-generaal van de NAVO was ook tijdens deze bespreking aanwezig. In dit verband was de lopende samenwerking tussen EUNAVFOR MED operation SOPHIA, de marine-operatie van de EU voor de bestrijding van mensensmokkelaars en -handelaars in het centrale Middellandse Zeegebied, en de NAVO-operatie Sea Guardian op het gebied van situatiebewustzijn en logistiek, van bijzonder belang.

De hoge vertegenwoordiger gaf de ministers tevens een update van de twee ondersteunende taken van EUNAVFOR MED Operation Sophia. De opleiding van 78 aan boord genomen Libische kustwachters en mariniers en hun mentor is in volle gang. De operatie draagt tevens bij tot de uitvoering van het VN-wapenembargo in volle zee voor de kust van Libië overeenkomstig Resolutie 2292 (2016) van de VN-Veiligheidsraad. In het kader daarvan is op 14 september 2016 reeds een eerste inspectie van schepen verricht, waarbij 7 koopvaardijschepen werden gecontroleerd en er bij 122 informatie werd ingewonnen.

Bestuur van het EDA

Vóór de Raad kwamen de ministers van Defensie bijeen in de samenstelling van het bestuur van het Europees Defensieagentschap, onder het voorzitterschap van Federica Mogherini als hoofd van het agentschap. Alle lidstaten behalve Denemarken namen hieraan deel. De ministers bespraken de algemene begroting van het agentschap voor 2017, die voor het eerst sinds 2010 is gestegen, tot € 31 miljoen. De begroting werd goedgekeurd.

Livestreaming, video's en foto's