G7-top in Taormina, Italië, 26-27/05/2017

Internationale top
  • Internationale top
  • 26-27/05/2017

Op 26 en 27 mei 2017 trad Italië op als gastland voor de bijeenkomst van de leiders van de G7. De top spitste zich toe op buitenlands beleid, de mondiale economie en het terugdringen van de ongelijkheid, en de migratiecrisis.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, en Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, vertegenwoordigden de EU op de top.

De leiders keurden het slotcommuniqué en het stappenplan inzake gendergelijkheid goed, en bereikten overeenstemming over een actieplan inzake innovatie, vaardigheden en arbeid. Zij namen ook de G7-verklaring van Toarmina aan betreffende de bestrijding van terrorisme en gewelddadig extremisme.

Buitenlands beleid

Wat de oorlog in Syrië betreft, riepen de leiders ertoe op het conflict te beëindigen via een inclusief en door Syrië geleid politiek proces onder de auspiciën van de VN. Zij beloofden hun inspanningen te verhogen om het internationaal terrorisme in Syrië, met name van IS en Al Qaida, te overwinnen.

De G7 besprak de situatie in Libië en drong aan op verdere stappen in de richting van politieke dialoog en nationale verzoening.

Voorts veroordeelden de leiders de kernproeven en de lancering van ballistische raketten door Noord-Korea. Zij verzochten Noord-Korea op een volledige, verifieerbare en onomkeerbare wijze af te zien van alle programma’s in verband met kernwapens en ballistische raketten.

De leiders besteedden ook aandacht aan de situatie in Oekraïne en riepen ertoe op de Minsk‑akkoorden volledig uit te voeren. Zij herinnerden eraan dat de bestaande sancties zullen voortduren totdat Rusland deze akkoorden volledig heeft uitgevoerd en de Oekraïense soevereiniteit eerbiedigt.

Mondiale economie

Het is de topprioriteit van de G7 om de mondiale groei te versterken, met het oog op een hogere levensstandaard en hoogwaardigere banen. De leiders hebben nogmaals te kennen gegeven dat zij alle beleidsinstrumenten, zowel monetaire, fiscale als structurele, zullen blijven inzetten om een sterke, duurzame, evenwichtige en inclusieve groei te verwezenlijken.

Terugdringen van ongelijkheid

De leiders erkenden dat ongelijkheid het vertrouwen ondermijnt en het toekomstige groeipotentieel beperkt. Zij besloten in te zetten op een versterking van de vermogens en de veerkracht van economieën en gemeenschappen om het tempo van veranderingen te kunnen volgen, zodat de mondiale economie iedereen ten goede komt.

De G7 herinnerde eraan dat het bevorderen van gendergelijkheid cruciaal is in het streven naar duurzame ontwikkeling. De leiders keurden het stappenplan goed voor een gendervriendelijke economie met het oog het versterken van de economische positie van vrouwen en meisjes.

Handel

De leiders herhaalden vastbesloten te zijn de markten open te houden en protectionisme te bestrijden, en tevens krachtig op te treden tegen oneerlijke handelspraktijken. Zij beloofden passende beleidsmaatregelen te zullen nemen zodat alle bedrijven en burgers het beste kunnen halen uit de mogelijkheden die de mondiale economie biedt.

De G7 deed een oproep om alle handelsverstorende praktijken op te heffen ter bevordering van gelijke marktvoorwaarden voor iedereen. De leiders benadrukten ook het belang van het multilaterale op regels gebaseerde handelssysteem en verklaarden zich te zullen inzetten voor een beter functionerende WTO.

Migratie

De leiders vroegen de krachten op nationaal en internationaal niveau te bundelen om grootschalige verplaatsingen van migranten en vluchtelingen tegen te gaan. Zij kwamen overeen partnerschappen aan te gaan zodat landen binnen hun eigen grenzen de voorwaarden kunnen scheppen om de oorzaken van migratie aan te pakken.

Zij erkenden ook het recht van staten om hun eigen grenzen te beheren en beleidsmaatregelen vast te stellen in hun eigen nationale belang.

Afrika

De veiligheid, de stabiliteit en de duurzame ontwikkeling van Afrika zijn grote prioriteiten voor de G7. Het is de bedoeling van de leiders de samenwerking en de dialoog met Afrikaanse landen en regionale organisaties te versterken om Afrika’s capaciteit te ontwikkelen met het oog op een betere voorkoming van, reactie op en beheersing van crises en conflicten.

Innovatie, vaardigheden en arbeid

De leiders hebben het G7-actieplan voor de burger inzake innovatie, vaardigheden en arbeid goedgekeurd. Het actieplan omvat een aantal mogelijke beleidsaanbevelingen ter versterking van het concurrentievermogen en ter bevordering van een door innovatie gestuurde groei die iedereen ten goede komt.

Zie ook:

Achtergrond

De G7 is een forum dat een belangrijke rol speelt bij het aanreiken van mondiale oplossingen voor mondiale uitdagingen, in aanvulling op de wereldwijde economische coördinatie door de G20. De G7 brengt de leiders van Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de EU samen.

Deze top volgt op de G7-top van 2016 in Japan en op de top van 2014, die bij wijze van uitzondering door de EU in Brussel werd georganiseerd.

De leiders ontmoeten elkaar in G7-verband sinds 2014, als uitvloeisel van de Russische schending van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne.

De EU als lid van de G7

In 1977 namen vertegenwoordigers van wat toen nog de Europese Gemeenschap was, voor het eerst deel en wel aan de top in Londen. Aanvankelijk beperkte de rol van de EU zich tot de gebieden waarop zij exclusieve bevoegdheden had, maar met de tijd is haar rol uitgebreid. De EU is geleidelijk aan betrokken bij alle politieke discussies op de agenda van de top en sinds de top van Ottawa (1981) heeft zij aan alle werksessies van de top deelgenomen.

De EU draagt alle verantwoordelijkheden van het lidmaatschap. Het communiqué van de top is voor alle G7-leden politiek bindend.

Het voorzitterschap rouleert als volgt: Japan in 2016, Italië in 2017, Canada in 2018, Frankrijk in 2019 en de Verenigde Staten in 2020.

Laatst bijgewerkt op 29/05/2017