Beleid

Aanpak van de klimaatverandering in de EU

De klimaatverandering aanpakken en de effecten ervan tot een minimum beperken is een prioriteit voor de EU. Achtergrond bij de prioriteiten en huidige activiteiten van de Raad op dit gebied.  

Akkoord inzake beter wetgeven

Voorstel tot vereenvoudiging en aanpassing van EU-wetgeving om burgers en bedrijven beter te dienen met een reeks nieuwe instrumenten.

Athena - financiering van militaire veiligheids- en defensieoperaties

Athena is het mechanisme van de EU voor het financieren van de gemeenschappelijke kosten van militaire operaties van de EU in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de EU

Bankenunie

De bankenunie is een systeem voor bankentoezicht en -afwikkeling op EU-niveau, met als doel ervoor te zorgen dat de EU-bankensector veilig en betrouwbaar is.

Beheer van de visbestanden van de EU

Beheer van de visbestanden van de EU met het oog op duurzame visserij door het vaststellen van vangstbeperkingen en quota, het in stand houden van het mariene ecosysteem en het op peil houden van de visbestanden.

Bescherming en bevordering van de mensenrechten

De Raad zet zich in voor de bescherming van de mensenrechten binnen en buiten de EU. Informatie over de belangrijkste actiegebieden en lopende activiteiten.

Betrekkingen EU-Afrika

Afrika is een belangrijke partner van de EU. Afrikaanse landen en de EU hebben meerdere samenwerkingskaders, zoals de Overeenkomst van Cotonou en de gemeenschappelijke strategie Afrika-EU.

Biologische landbouw

Biologische landbouw is erop gericht de menselijke invloed op het milieu zoveel mogelijk te beperken en het landbouwsysteem zo natuurlijk mogelijk te laten functioneren.

Brexit

De EU en het Verenigd Koninkrijk na het referendum van 23 juni 2016 Uitleg bij het onderhandelingsproces over de brexit, met alle onderhandelingsdocumenten en -richtsnoeren.

Btw-verleggingsregeling: voorkoming van btw-fraude

Belangrijkste elementen en tijdlijn van gebeurtenissen in verband met het voorstel betreffende de tijdelijke toepassing van een veralgemeende btw-verleggingsregeling.

Concurrentievermogencheck-up

Een "gezondheidsonderzoek" van de economie aan de hand waarvan de EU-ministers de impact van EU-regelgeving en -beleid kunnen beoordelen en in dat verband prioriteiten kunnen bepalen.

De EU in de Algemene Vergadering van de VN

De EU is een groot voorstander van multilateralisme, waarin sterke en doeltreffende Verenigde Naties een centrale plaats innemen. Elk jaar stelt de Raad van de EU de prioriteiten van de EU voor de VN en de Algemene Vergadering van de VN vast, rekening houdend met de agenda van de VN en mondiale kwesties.

De EU-begroting

De jaarlijkse EU-begroting legt de uitgaven en ontvangsten voor één jaar vast en regelt de financiering van EU-programma's en -acties.

 

De luchtvaartpassagiersrechten in de EU versterken

De EU wil luchtvaartpassagiers nieuwe en betere rechten op informatie en zorg geven en betere klachtenprocedures invoeren.

Digitale eengemaakte markt voor Europa

De digitale eengemaakte markt is bedoeld om consumenten en bedrijven te helpen online te kopen en te verkopen en om de groei van digitale netwerken en diensten mogelijk te maken.

Eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU

De EU wil arbeidsmobiliteit vergroten, onder meer door werkzoekenden en werkgevers te "matchen" en zwartwerk te bestrijden.

Eigen middelen: de EU-inkomsten

De EU-voorschriften inzake de eigen middelen bepalen welke inkomsten de EU heeft, bijvoorbeeld suikerheffingen en een (klein) deel van de nationale btw, en hoe die inkomsten worden berekend.

Energie-unie: zekere, duurzame en betaalbare energie voor Europa

Het pakket voor de energie-unie bestrijkt belangrijke gebieden als energiezekerheid, de interne energiemarkt, energie-efficiëntie, het koolstofvrij maken van de economie, en het concurrentievermogen.

EU-handelsbeleid

Aangezien meer dan 30 miljoen banen in de EU afhankelijk zijn van uitvoer naar niet-EU-landen, is het handelsbeleid een motor voor groei en een kernprioriteit.

Europees semester

Het Europees semester helpt de lidstaten hun economisch, werkgelegenheids- en begrotingsbeleid beter te coördineren en ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de EU-doelen.