Beleid

Aanpak van de klimaatverandering in de EU

De klimaatverandering aanpakken en de effecten ervan tot een minimum beperken is een prioriteit voor de EU. Achtergrond bij de prioriteiten en huidige activiteiten van de Raad op dit gebied.  

Akkoord inzake beter wetgeven

Het interinstitutioneel akkoord inzake beter wetgeven is een reeks instrumenten die het wetgevingsproces van de EU moeten verbeteren en meer dienstbaar moeten maken aan burgers en bedrijven.

Athena - financiering van militaire veiligheids- en defensieoperaties

Athena is het mechanisme van de EU voor het financieren van de gemeenschappelijke kosten van militaire operaties van de EU in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de EU

Bankenunie

De bankenunie is een systeem voor bankentoezicht en -afwikkeling op EU-niveau, met als doel ervoor te zorgen dat de EU-bankensector veilig en betrouwbaar is.

Beheer van de visbestanden van de EU

De EU beheert de visbestanden via haar visserijbeheersysteem en het gemeenschappelijk visserijbeleid. Informatie over de rol van de Raad op dit gebied.

Bescherming en bevordering van de mensenrechten

De Raad zet zich in voor de bescherming van de mensenrechten binnen en buiten de EU. Informatie over de belangrijkste actiegebieden en lopende activiteiten.

Betrekkingen EU-Afrika

Informatie over de ruimte waarbinnen de economische en politieke betrekkingen tussen de EU en Afrika vorm krijgen, en over de rol van de Raad daarin.

Biologische landbouw

Biologische landbouw is erop gericht de menselijke invloed op het milieu zoveel mogelijk te beperken en het landbouwsysteem zo natuurlijk mogelijk te laten functioneren.

Brexit

De EU en het Verenigd Koninkrijk na het referendum van 23 juni 2016

Btw-verleggingsregeling: voorkoming van btw-fraude

Belangrijkste elementen en tijdlijn van gebeurtenissen in verband met het voorstel betreffende de tijdelijke toepassing van een veralgemeende btw-verleggingsregeling.

Concurrentievermogencheck-up

Informatie over het lopende proces waarbij een "gezondheidsonderzoek" wordt uitgevoerd van belangrijke aspecten en sectoren van de EU-economie.

De EU in de Algemene Vergadering van de VN

De EU is permanent waarnemer in de Algemene Vergadering van de VN. Informatie over de deelname van de EU en de prioriteiten voor de 71e Algemene Vergadering van de VN (september 2016).

De EU-begroting

De jaarlijkse EU-begroting legt de uitgaven en ontvangsten voor één jaar vast en regelt de financiering van EU-programma's en -acties.

 

De luchtvaartpassagiersrechten in de EU versterken

Informatie over de voorgestelde hervorming van de EU-wetgeving inzake luchtvaartpassagiersrechten en over de vorderingen met de aanneming daarvan in de Raad.

Digitale eengemaakte markt voor Europa

Informatie over de voorgestelde strategie ter uitbreiding van de digitale economie van de EU, en over de jongste besprekingen in de Raad over deze strategie en de wetgevingsvoorstellen ter zake.

Eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU

De EU tracht eerlijke arbeidsmobiliteit in de Europese Unie te bevorderen door bepaalde obstakels weg te nemen.

Eigen middelen: de EU-inkomsten

De EU-voorschriften inzake de eigen middelen bepalen welke inkomsten de EU heeft, bijvoorbeeld suikerheffingen en een (klein) deel van de nationale btw, en hoe die inkomsten worden berekend.

Energie-unie: zekere, duurzame, concurrerende en betaalbare energie voor Europa

Informatie over de voorstellen in het kader van het EU-pakket voor de energie-unie, en over de stand van de besprekingen in de Raad en de Europese Raad.

Europees semester

Het Europees semester helpt de lidstaten hun economisch, werkgelegenheids- en begrotingsbeleid beter te coördineren en ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de EU-doelen. 

EU-samenwerking inzake veiligheid en defensie

Op de top van Bratislava van september 2016 besloten de 27 EU‑leiders een nieuwe impuls te geven aan de Europese externe veiligheid en defensie: in een moeilijk geopolitiek klimaat zal de EU‑samenwerking op het vlak van externe veiligheid en defensie worden versterkt.