Naar inhoud
Registratie e-mailadres

Kapitaalmarktenunie

Algemeen

De kapitaalmarktenunie beoogt verdere integratie van de kapitaalmarkten van de EU‑lidstaten

Nieuwe regels voor prospectussen: betere toegang van ondernemingen tot de kapitaalmarkten

Herziene regels voor prospectussen moeten de toegang van ondernemingen tot de financiële markten verbeteren

Securitisatie: beter financieren van de economie in de EU

Een kader voor eenvoudige, transparante, gestandaardiseerde en aan adequaat toezicht onderworpen securitisatieproducten

Kapitaalmarktenunie

De kapitaalmarktenunie is een EU-initiatief dat verdieping en verdere integratie van de kapitaalmarkten van de 28 lidstaten van de EU beoogt.

De kapitaalmarktenunie moet:

  • nieuwe bronnen van financiering voor bedrijven bieden, in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen
  • de kosten voor het aantrekken van kapitaal verminderen
  • de mogelijkheden voor spaarders uitbreiden in de hele EU
  • grensoverschrijdende investeringen vergemakkelijken en meer buitenlandse investeringen naar de EU aantrekken
  • langetermijnprojecten ondersteunen
  • het financiële systeem van de EU stabieler, veerkrachtiger en concurrerender maken

Om deze doelstellingen te bereiken heeft de Europese Commissie een actieplan voorgesteld met een aantal stappen voor een geleidelijke opbouw van de kapitaalmarktenunie die in 2019 af moet zijn.

De meeste acties hebben tot doel financiële bemiddeling te verschuiven naar de kapitaalmarkten en belemmeringen voor grensoverschrijdende investeringen weg te nemen.

Het actieplan omvat een reeks instrumenten, gaande van EU-wetgeving tot ondersteuning van initiatieven van de industrie.

Het project ondersteunt en complementeert het investeringsplan voor Europa, dat is bedoeld om investeringen in de EU te stimuleren.

In de Raad

11 juli 2017: de Raad neemt conclusies aan over de mededeling van de Commissie over de tussentijdse evaluatie van het actieplan kapitaalmarktenunie.

30 mei 2017: de Raad bereikt met het Europees Parlement een akkoord over de voorstellen betreffende de Europese securitisatiemarkt, die de financiering van de economie van de EU moeten verbeteren. De nieuwe regels treden in werking nadat ze formeel door de Raad en het Europees Parlement zijn aangenomen.

30 mei 2017: de Raad en het Europees Parlement bereiken een akkoord over de gewijzigde EU-regels (Verordeningen nrs. 345/2013 en 346/2013) voor investeringen in durfkapitaalfondsen en in sociaalondernemerschapsfondsen. De overeengekomen regels worden door de Raad en het Europees Parlement formeel aangenomen, en worden 3 maanden na de inwerkingtreding ervan van toepassing.

16 mei 2017: de Raad neemt de prospectusverordening aan, na de stemming over de tekst in het Europees Parlement op 5 april 2017. De verordening treedt in werking op de 20e dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. De regels zijn bindend, en rechtstreeks toepasselijk in alle EU-lidstaten.

16 november 2016: de Raad bepaalt zijn onderhandelingsstandpunt over wijzigingen van de EU-regels inzake investeringen in durfkapitaal en sociale ondernemingen. Door wijziging van de Verordeningen (EU) nrs. 345/2013 en 346/2016 zijn Europese durfkapitaalfondsen (EuVECA) en Europese sociaalondernemerschapsfondsen (EuSEF) beschikbaar voor fondsenbeheerders die activa ter waarde van meer dan € 500 miljoen beheren. De geactualiseerde regels omvatten ook een uitbreiding van het aantal ondernemingen dat in EuVECA- en EuSEF-fondsen kan beleggen, met inbegrip van het midden- en kleinbedrijf. Ook maken zij grensoverschrijdende aanbieding van dergelijke fondsen goedkoper en gemakkelijker.

10 november 2015: de Raad Economische en Financiële Zaken toont zich tevreden over het eerste pakket wetgevingsvoorstellen en -initiatieven van de Europese Commissie, van 30 september 2015, en benadrukt dat er voor de langere termijn een ambitieuze agenda moet komen.

16 juni 2015: de Raad neemt conclusies over de kapitaalmarktenunie aan en verzoekt de Europese Commissie een voorstel te doen voor een actieplan en een eerste routekaart.

Volgende stappen

De Commissie zal aan de Raad en het Europees Parlement regelmatig verslag uitbrengen over de vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de voorgestelde acties.

Op 8 juni 2017 publiceerde de Europese Commissie een tussentijdse evaluatie van het actieplan voor de kapitaalmarktenunie, dat een verslag over de tot dusver geboekte vooruitgang bevat en een aantal nieuwe initiatieven. Die betreffen onder meer maatregelen over pan-Europese individuele pensioenregelingen, over gedekte obligaties en effecten, en over een sterker toezichtskader voor geïntegreerde kapitaalmarkten, en andere maatregelen. Voorstellen met betrekking tot deze initiatieven worden in de tweede helft van 2017 verwacht.

Op 11 juli 2017 nam de Raad conclusies aan over de tussentijdse evaluatie door de Commissie van het actieplan kapitaalmarktenunie. Hij betuigde nogmaals zijn gehechtheid aan het actieplan en verleende zijn steun aan een aantal prioritaire initiatieven die de Commissie naar voren had geschoven.

De Raad onderstreepte de aanzienlijke vooruitgang tot dusver, aangezien ongeveer twee derde van de maatregelen reeds zijn uitgevoerd. Sinds de start van het actieplan in september 2015 hebben ook nieuwe uitdagingen de kop opgestoken, zodat het plan moet worden versterkt.