De kapitaalmarktenunie is een EU-initiatief dat een verdieping en verdere integratie van de kapitaalmarkten van de 28 lidstaten van de EU beoogt.

De kapitaalmarktenunie moet:

 • nieuwe bronnen van financiering voor bedrijven bieden, in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen
 • de kosten voor het aantrekken van kapitaal verminderen
 • de mogelijkheden voor spaarders uitbreiden in de hele EU
 • grensoverschrijdende investeringen vergemakkelijken en meer buitenlandse investeringen naar de EU aantrekken
 • langetermijnprojecten ondersteunen
 • het financiële systeem van de EU stabieler, veerkrachtiger en concurrerender maken

Om deze doelstellingen te bereiken heeft de Europese Commissie een actieplan voorgesteld met een aantal stappen voor een geleidelijke opbouw van de kapitaalmarktenunie die in 2019 af moet zijn. De meeste acties hebben tot doel financiële bemiddeling te verschuiven naar de kapitaalmarkten en belemmeringen voor grensoverschrijdende investeringen weg te nemen.

Het actieplan omvat een reeks instrumenten, gaande van EU-wetgeving tot ondersteuning van initiatieven van de industrie. Het project ondersteunt en complementeert het investeringsplan voor Europa, dat is bedoeld om de investeringen in de EU te stimuleren.

Kortetermijnmaatregelen in het kader van het actieplan:

 • een pakket van 2 wetgevingsvoorstellen inzake securitisatie
 • een herziening van de huidige regels voor prospectussen
 • nieuwe voorschriften inzake Solvabiliteit II die moeten worden toegepast op infrastructuurprojecten
 • raadpleging over gedekte obligaties
 • raadpleging over durfkapitaalfondsen en fondsen voor sociaal ondernemerschap
 • een oproep tot het verstrekken van informatie over de cumulatieve impact van de huidige financiële regels

In de Raad

Op 10 november 2015 toonde de Raad Economische en Financiële Zaken zich tevreden over het eerste pakket wetgevingsvoorstellen en -initiatieven van de Europese Commissie, van 30 september 2015, en benadrukte dat er voor de langere termijn een ambitieuze agenda moet komen. 

Op 16 juni 2015 nam de Raad conclusies over de kapitaalmarktenunie aan en verzocht hij de Europese Commissie een voorstel te doen voor een actieplan en een eerste routekaart.

Volgende stappen

De Commissie zal aan het Europees Parlement en de Raad regelmatig verslag uitbrengen over de vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de voorgestelde acties. Naast jaarlijkse verslagen zal de Commissie in 2017 een uitgebreid verslag opstellen, dat zal dienen als basis voor de besluitvorming over eventuele aanvullende maatregelen die nodig kunnen zijn.