EU-regelgeving inzake handel

Infographic - EU-handelsbeschermingsinstrumenten

De EU werkt aan de eerste fundamentele herziening van haar handelsbeschermingsinstrumenten sinds 1995

De Europese Unie wil ervoor zorgen dat alle ingevoerde producten voor een eerlijke en billijke prijs worden verkocht in de EU. Daarom werkt zij aan de eerste grondige herziening van haar handels­beschermings­instrumenten sinds meer dan 20 jaar.

Handelsregelgeving in de vorm van handelsbeschermingsinstrumenten beschermt EU-producenten tegen schade en pakt oneerlijke concurrentie door buitenlandse bedrijven, zoals dumping en subsidiëring, aan.

De lidstaten willen ervoor zorgen dat de handels­beschermings­instrumenten van de EU het hoofd kunnen bieden aan de nieuwe uitdagingen die zich in het veranderende economische landschap aandienen. Het uiteindelijke doel is drievoudig:

  • Europese banen vrijwaren
  • eerlijke concurrentie op open markten waarborgen
  • vrije handel beschermen

Wat de meest recente ontwikkeling op wetgevingsgebied betreft, hebben de Raad en het Europees Parlement in oktober 2017 overeenstemming bereikt over een nieuwe antidumpingmethode.

Modernisering van de EU-handels­beschermings­instrumenten

Antidumpingmethode

Op 3 oktober 2017 hebben de Raad en het Parlement een politiek akkoord bereikt over de invoering van nieuwe regels ter versterking van het vermogen van de EU om haar producenten te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken.

De nieuwe antidumpingmethode is gericht op het opsporen en verhelpen van gevallen waarin prijzen van ingevoerde producten kunstmatig laag worden gehouden door ingrijpen van de overheid. Dat stemt overeen met een voorstel van de Europese Commissie van november 2016, dat parallel met de bredere herziening van de handelsbeschermingsinstrumenten van de EU wordt behandeld.

De op handen zijnde wijzigingen omvatten:

  • afschaffing van het vroegere onderscheid tussen markt- en niet-markteconomieën bij de berekening van dumping
  • het aantonen van “aanzienlijke marktverstoringen” tussen de verkoopprijs van een product en de productiekosten ervan
  • inachtneming van de sociale en milieunormen bij de vaststelling van dumping

Marktverstoringen zullen worden bepaald aan de hand van criteria als overheidsbeleid en -invloed, de ruime aanwezigheid van staatsbedrijven, discriminatie ten gunste van binnenlandse bedrijven en het gebrek aan onafhankelijkheid van de financiële sector.

De nieuwe regels zijn landneutraal en sluiten volledig aan bij de verplichtingen van de EU in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Zij zullen alleen van toepassing zijn op zaken die na de inwerkingtreding van de wetgeving worden ingeleid.

Screening van buitenlandse directe investeringen

Op 13 september heeft de Europese Commissie een kader voor het screenen van buitenlandse directe investeringen (BDI’s) voorgesteld. De desbetreffende regelgeving zal zorgen voor transparantie en geloofwaardigheid voor investeerders en nationale regeringen.

Volgens het voorstel van de Commissie zal het nieuwe rechtskader de essentiële belangen van de EU vrijwaren. Dit kader omvat:

  • de BDI-screening door de lidstaten - met verplichtingen inzake transparantie en gelijke behandeling
  • een mechanisme voor samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie - dit kan worden geactiveerd wanneer een specifieke BDI in één of meerdere lidstaten van invloed kan zijn op de veiligheid of de openbare orde van een andere lidstaat
  • de BDI-screening door de Commissie - voor de gevallen waarin buitenlandse directe investeringen in lidstaten van invloed kunnen zijn op bredere EU-projecten op gebieden als onderzoek, vervoer en energie

De voorgestelde regelgeving vereist een akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Europese Raad vraagt om “krachtige” maatregelen

Tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad van oktober 2016 herhaalden de EU-leiders dat oneerlijke handelspraktijkenefficiënt en krachtig moeten worden aangepakt.

Voorstel voor een brede herziening van de handelsbeschermingsinstrumenten

In april 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een brede herziening van de handelsbeschermingsinstrumenten van de EU.

De voorgestelde wijzigingen beogen de handelsbeschermingsinstrumenten van de EU beter te laten functioneren voor alle partijen, zowel EU-producenten als -importeurs.

De antidumping- en antisubsidiëringsinstrumenten zullen efficiënter zijn, en beter zijn toegesneden op de bescherming van EU-producenten tegen oneerlijke praktijken van buitenlandse bedrijven en tegen mogelijke vergeldingsmaatregelen. Tegelijk zullen importeurs voordeel ondervinden van een grotere voorspelbaarheid wat betreft veranderende tarieven van rechten, zodat hun bedrijfsplanning vlotter zal gaan. Het hele systeem zal transparanter en gebruiksvriendelijker worden.