Op 29 maart 2017 gaf het VK de Europese Raad formeel kennis van zijn voornemen uit de EU te treden.

Belangrijkste documenten voor de brexitonderhandelingen

2017

31 augustus

Derde ronde van de onderhandelingen

De derde ronde van de brexitonderhandelingen begint op 28 augustus 2017 in Brussel. Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de EU, en David Davis, Brits minister voor de Uittreding uit de Europese Unie, openen de onderhandelingen. Tijdens deze ronde wordt verder gewerkt aan de belangrijkste punten voor een ordelijke terugtrekking van het VK:

 • de onderhandelaars van de EU en het VK gaan door met het bestuderen en vergelijken van hun respectieve standpunten over de rechten van de burgers. Daarbij gaat het met name over kwesties die in de vorige ronden nog niet zijn besproken, zoals beroepskwalificaties en economische rechten. Het resultaat van deze besprekingen is te vinden in een bijgewerkt vergelijkend document dat beide partijen tijdens de ronde gezamenlijk zijn overeengekomen
 • beide partijen zetten de besprekingen over de kwestie van de financiële afwikkeling die zij in vorige ronden zijn begonnen verder. Zij vergelijken met name de respectieve juridische analyses van de verplichtingen van het VK ten aanzien van de EU

 • er wordt gesproken over de kwesties Ierland en de algemene governance van het terugtrekkingsakkoord

 • de onderhandelaars bespreken ook andere afscheidingsvraagstukken (Euratom, in de handel gebrachte goederen, lopende Unieprocedures, juridische samenwerking in burgerlijke en strafzaken)

 

20 juli

Tweede onderhandelingsronde tussen EU en VK

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de EU, en David Davis, minister voor de Uittreding uit de Europese Unie, sluiten de tweede ronde van de brexitonderhandelingen af. Tijdens deze ronde van 4 dagen, in Brussel, konden de delegaties hun respectieve standpunten uiteenzetten.

Na afloop wordt een nota gepubliceerd met daarin de punten van overeenstemming en de meningsverschillen inzake de rechten van burgers.

22 juni

Europese Raad (art. 50)

De Europese Raad (art. 50) bespreekt in EU‑27-samenstelling de meest recente ontwikkelingen in de onderhandelingen naar aanleiding van de kennisgeving van het Verenigd Koninkrijk op grond van artikel 50 VEU.

In de marge van deze bijeenkomst keuren de leiders van de EU‑27 de procedure goed voor de hervestiging van de EU-agentschappen die zich momenteel in het VK bevinden.

20 juni

Raad Algemene Zaken (artikel 50)

De Raad, in EU-27-samenstelling bijeen, wordt door de Commissie geïnformeerd over de eerste ronde van de brexit-onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. De ministers bespreken de stand van de brexit-besprekingen en de te volgen koers.

In de marge van de Raadszitting bespreken de ministers van de EU-27 de procedure voor de besluitvorming over de hervestiging van de EU-agentschappen die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn.

De leiders van de EU-27 zullen in de marge van de Europese Raad (artikel 50) op 22 juni 2017 de procedure naar verwachting goedkeuren.

Deze procedure bestaat uit:

 • een oproep tot aanbiedingen door de lidstaten
 • een evaluatie door de Commissie op grond van objectieve criteria
 • een definitief besluit als resultaat van een stemming door de 27 lidstaten in de herfst van 2017

19 juni

Start van de onderhandelingen tussen de EU en het VK

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de EU, en David Davis, minister voor de Uittreding uit de Europese Unie, openen de eerste ronde van de brexitonderhandelingen. Zij doen dat tijdens een eendaagse bijeenkomst in Brussel.

Naast de structuur van de onderhandelingen en aanstaande vraagstukken staan bij de opening van de onderhandelingen centraal:

 • kwesties inzake de rechten van burgers
 • de financiële regeling
 • de grens van Noord-Ierland
 • andere afscheidingsvraagstukken

Naast de vertegenwoordigers van de Europese Commissie wonen, in een ondersteunende rol, vertegenwoordigers van de voorzitter van de Europese Raad de onderhandelingen bij. De EU-onderhandelaar zal stelselmatig verslag uitbrengen aan de Europese Raad, de Raad en zijn voorbereidende instanties.

22 mei

Raad Algemene Zaken (artikel 50)

Op 22 mei neemt de Raad in EU-27-samenstelling een besluit aan met een machtiging tot het openen van brexitonderhandelingen met het VK. In het besluit wordt daarnaast de Commissie als EU-onderhandelaar aangewezen.

De Raad neemt ook onderhandelingsrichtsnoeren (een mandaat voor de Commissie) aan met het oog op de eerste fase van de onderhandelingen.

Ook wordt bij besluit een ad-hocwerkgroep ingesteld die de Raad en het Coreper moet bijstaan inzake aangelegenheden in verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie.

17 mei

EU-27-ambassadeurs onderschrijven transparantie­beginselen

Het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper), in EU‑27-samenstelling, onderschrijft de leidende beginselen voor transparantie in de brexit-onderhandelingen. Die beginselen zullen doeltreffend publiek toezicht op de komende onderhandelingen, waarvoor geen precedent bestaat, vergemakkelijken.

Alle onderhandelings­documenten van de onderhandelaar voor de EU (de Commissie) die met de Raad, het Europees Parlement en het Verenigd Koninkrijk worden gedeeld, zullen openbaar worden gemaakt, binnen de grenzen van het EU‑recht.

De voorschriften inzake transparantie en toegang van het publiek tot documenten zullen gelden voor alle documenten in het kader van de brexit-onderhandelingen.

3 mei

Commissie beveelt onderhandelingsrichtsnoeren aan

De Commissie presenteert de Raad (op Coreper-niveau) een aanbeveling voor een besluit van de Raad over de brexit-onderhandelingen. Daarin zijn ontwerponderhandelingsrichtsnoeren opgenomen (gedetailleerd mandaat voor de Commissie).

Verwacht wordt dat de Raad Algemene Zaken op 22 mei 2017 op basis van deze aanbeveling toestemming geeft voor de opening van de onderhandelingen, de Commissie aanwijst als EU-onderhandelaar en de onderhandelingsrichtsnoeren goedkeurt.

29 april

Buitengewone Europese Raad (artikel 50)

Op 29 april komen de leiders van de EU-27 voor het eerst bijeen sinds het VK artikel 50 activeerde. Zij keuren unaniem de richtsnoeren voor de komende brexit­gesprekken goed. Deze vormen het onderhandelings­kader en bevatten de algemene EU-standpunten en -beginselen.

27 april

Raad Algemene Zaken (artikel 50)

De Raad rondt in EU‑27-samenstelling de voorbereidingen voor de buitengewone Europese Raad (artikel 50) van 29 april 2017 af met een bespreking van de ontwerprichtsnoeren voor de brexitonderhandelingen.

6 april

Voorzitter Donald Tusk ontmoet premier Theresa May in Londen

Een week na de officiële kennisgeving van artikel 50 heeft de voorzitter van de Europese Raad een ontmoeting met de Britse premier.

"Ontmoeting met Theresa May voor goede start brexitbesprekingen. Wij hebben afgesproken om tijdens het hele proces regelmatig contact te onderhouden."

Voorzitter Donald Tusk

31 maart

Ontwerprichtsnoeren voor onderhandelingen toegezonden aan leiders

Op 31 maart 2017 worden de ontwerprichtsnoeren aangenomen. Voorzitter Tusk geeft tijdens de persbriefing in Malta uitleg bij de voornaamste elementen van het voorstel.

"De EU-27 maakt er geen strafexpeditie van, ook niet in de toekomst. De brexit is op zich al een straf genoeg. Na meer dan 40 jaar verenigd te zijn geweest, zijn we het elkaar verschuldigd er alles aan te doen om deze scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen."

Voorzitter Donald Tusk 

De buitengewone Europese Raad (artikel 50), in EU-27-samenstelling, komt op 29 april bijeen om tot een akkoord te komen over de definitieve tekst van de richtsnoeren.

29 maart

VK stelt artikel 50 voor het verlaten van de EU formeel in werking

Het VK geeft de Europese Raad formeel kennis van zijn voornemen de EU te verlaten.

De Europese Raad neemt een verklaring aan over de kennisgeving door het VK.

Wij betreuren dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, maar wij zijn klaar voor het proces dat wij nu zullen moeten doorlopen. (...) In het kader van deze onderhandelingen zal de Unie eensgezind optreden en haar belangen vrijwaren. Onze belangrijkste prioriteit zal erin bestaan de onzekerheid die het besluit van het Verenigd Koninkrijk voor onze burgers, bedrijven en lidstaten heeft teweeggebracht, zoveel mogelijk te beperken.

Europese Raad, 29 maart 2017

21 maart

Voorzitter Tusk roept Europese Raad over brexit bijeen voor 29 april 2017

De buitengewone Europese Raad zal in EU‑27-samenstelling de richtsnoeren voor de brexitbesprekingen aannemen. "Wij moeten er alles aan doen om de scheiding voor de EU zo pijnloos mogelijk te laten verlopen", aldus voorzitter Tusk.

Voorzitter Tusk doet zijn oproep in antwoord op de Britse aankondiging van het voornemen om op 29 maart 2017 artikel 50 in werking te stellen.

2016

15 december

Onderhandelingsprocedure

Infographic - Brexitproces

Infographic over het brexitproces

Na hun informele bijeenkomst in december 2016 verklaren de 27 leiders en de voorzitter van de Europese Raad en van de Commissie dat zij bereid zijn met het Verenigd Koninkrijk onderhandelingen aan te knopen zodra het Verenigd Koninkrijk op grond van artikel 50 kennisgeving heeft gedaan.

Ook worden ze het eens over de onderhandelingsprocedure voor de komende brexitbesprekingen:

 1. Het VK doet artikel 50 in werking treden door aan de Europese Raad kennisgeving te doen van zijn voornemen de EU te verlaten.
 2. De 27 leiders van de EU nemen "richtsnoeren" aan, waaronder beginselen en algemene standpunten, voor de onderhandelingen. Zij zullen die richtsnoeren in de loop van de onderhandelingen waar nodig bijstellen.
 3. De Raad Algemene Zaken verleent op aanbeveling van de Commissie machtiging tot het openen van onderhandelingen.
 4. De Raad neemt onderhandelingsrichtsnoeren aan over de inhoud en over de precieze institutionele regelingen. Deze richtsnoeren kunnen gedurende het hele onderhandelingsproces worden gewijzigd en aangevuld.
 5. De Raad wijst de Commissie aan als onderhandelaar van de Unie die namens de 27 zal onderhandelen. De Commissie heeft Michel Barnier benoemd tot hoofdonderhandelaar. De Commissie zal gedurende het hele onderhandelingsproces verslag uitbrengen aan de leiders en aan de Raad, en zal ook het Europees Parlement nauwgezet en regelmatig informeren.
 6. De Raad en zijn voorbereidende instanties zullen ervoor zorgen dat de onderhandelingen worden gevoerd conform de richtsnoeren van de EU-27. Hij zal sturing geven aan de Commissie.

"We hebben de organisatiestructuur vastgesteld, waarbij de Europese Raad de politieke controle over de procedure behoudt, en de Commissie zal onderhandelen namens de Unie", aldus voorzitter Tusk na de bijeenkomst.

29 november

Tusk reageert op bezorgdheid van Britse parlementsleden over status van EU- en VK-burgers

Voorzitter Donald Tusk antwoordt op de bezorgdheid van Britse parlementsleden over de status van EU-burgers in het VK en van Britse burgers die in Europa wonen en werken.

"In uw brief heeft u mij gevraagd " deze aangelegenheid voor eens en altijd op te lossen" tijdens de Europese Raad in december. Dit zou in feite betekenen dat de onderhandelingen al in december beginnen. De EU is daartoe bereid, maar dit kan alleen gebeuren op voorwaarde dat artikel 50 is ingeroepen. (...) het besluit om artikel 50 in te roepen kan uitsluitend door het VK worden genomen, iets dat wij ten volle respecteren."

"Net als u zou ik een situatie willen voorkomen waarin burgers "wisselgeld" in het onderhandelingsproces worden. Om dit niet te laten gebeuren, zullen wij behoefte hebben aan precieze en alomvattende oplossingen die, behalve mooi klinkende frasen, de burgers echte veiligheidsgaranties bieden."

13 oktober

'Harde brexit' of 'geen brexit', aldus Tusk

"Het enige reële alternatief voor een 'harde brexit' is 'geen brexit'. Ook al gelooft vandaag bijna niemand in die mogelijkheid", zegt Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, tijdens zijn toespraak voor het European Policy Centre in Brussel.

De belangrijkste opdracht tijdens de uittredingsonderhandelingen is volgens hem de belangen van de EU én van elk van de 27 lidstaten te beschermen. Hij benadrukt ook dat toegang tot de Europese eengemaakte markt de aanvaarding vereist van de 4 vrijheden van de EU: van mensen, goederen, kapitaal en diensten.

2 oktober

Het VK zal het onderhandelingsproces voor de formele terugtrekking uiterlijk eind maart 2017 beginnen, aldus Brits premier Theresa May op 2 oktober 2016 tijdens de conferentie in Birmingham.

Voorzitter Donald Tusk reageerde onmiddellijk positief op deze verklaring. "Dit schept welkome duidelijkheid over de start van de Brexit-gesprekken. Zodra art. 50 geactiveerd is, zal de EU27 het nodige doen om haar belangen te verdedigen", tweette hij.

8 september

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, reisde naar Londen om van gedachten te wisselen met de Britse premier Theresa May.

"Ik heb premier May gezegd dat ik ervan overtuigd ben dat het in ieders belang is spoedig de onderhandelingen te starten, om de onzekerheid te beperken en uiteindelijk weg te nemen", vertelde hij na de bijeenkomst.

29 juni

Informele bijeenkomst van 27 staatshoofden en regeringsleiders

"Wij zijn vastbesloten verenigd te blijven en het kader van de EU te blijven gebruiken om de uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden en oplossingen in het belang van onze landen en burgers uit te werken", aldus de 27 leiders in een gezamenlijke verklaring na hun informele bijeenkomst op 29 juni. Voorts roepen zij de regering van het Verenigd Koninkrijk op zo snel mogelijk formeel aan de Europese Raad te laten weten dat het land de EU wil verlaten.

De 27 leiders zullen in september 2016 opnieuw bijeenkomen om over de toekomst van de EU te spreken.

28 juni

Europese Raad, 28 juni 2016

De Europese Raad buigt zich over de uitslag van het Britse referendum. Premier David Cameron geeft uitleg over de situatie in het Verenigd Koninkrijk na het referendum. Daarna wordt een eerste gedachtewisseling gehouden.

"De leiders zien in dat er nu enige tijd nodig is om de toestand in het VK tot bedaren te laten komen. Maar zij verwachten ook dat de Britse regering haar toekomstplannen zo spoedig mogelijk bekendmaakt", aldus voorzitter Tusk tijdens de persconferentie na de bijeenkomst.

24 juni

Persverklaring van voorzitter Donald Tusk over het resultaat van het referendum in het Verenigd Koninkrijk

"Wij zijn voorbereid op dit negatieve scenario. Er zal geen juridisch vacuüm zijn", verklaarde voorzitter Donald Tusk na de bekendmaking van de officiële resultaten van het referendum in het Verenigd Koninkrijk.

24 juni

Gezamenlijke verklaring van de EU-leiders en het Nederlandse voorzitterschap over het resultaat van het referendum in het VK

“Het Britse volk heeft in een vrij en democratisch proces ervoor gekozen de Europese Unie te verlaten. Wij betreuren dit besluit, maar respecteren het”, aldus voorzitter Tusk, voorzitter Juncker, voorzitter Schulz en de Nederlandse premier Rutte in hun gezamenlijke verklaring.

“Zoals overeengekomen zal de ‘nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie’, die tijdens de Europese Raad op 18-19 februari 2016 is overeengekomen, niet in werking treden en ophouden te bestaan. Er wordt niet opnieuw onderhandeld”, voegden zij daaraan toe.

23 juni

Referendum in het Verenigd Koninkrijk

Op 23 juni 2016 kiest een meerderheid van de Britse burgers ervoor de Europese Unie te verlaten. De stemming volgt op intensieve onderhandelingen over een regeling die de bijzondere status van het VK in de EU moet verstevigen.