Voornaamste doelstellingen:

  • helpen verzekeren van convergentie en stabiliteit in de EU 
  • helpen garanderen van gezonde overheidsfinanciën
  • stimuleren van economische groei 
  • voorkomen van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in de EU
  • uitvoeren van de "Europa 2020-strategie"

Het "Europees semester" is een cyclus van coördinatie van het economisch en het begrotingsbeleid in de EU. Het is een onderdeel van het Europese kader voor economisch bestuur.

Het Europees semester bestrijkt de eerste periode van 6 maanden van elk jaar, vandaar de naam "semester".

In het kader van het Europees semester stemmen de lidstaten hun begrotings- en hun economisch beleid af op de doelstellingen en regels die op EU-niveau zijn overeengekomen. 

Welk beleid wordt in het kader van het Europees semester gecoördineerd?

De coördinatie heeft betrekking op drie onderdelen van het economisch beleid:

  • structurele hervormingen voor het stimuleren van groei en werkgelegenheid in overeenstemming met de Europa 2020-strategie
  • begrotingsbeleid, om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in overeenstemming met het stabiliteits- en groeipact te waarborgen
  • het voorkomen van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden

Waarom werd het Europees semester in het leven geroepen?

De recente economische crisis heeft aangetoond dat er behoefte is aan een krachtiger economisch bestuur en aan een betere beleidscoördinatie tussen de EU-lidstaten.

In een Unie van sterk geïntegreerde economieën kan een betere beleidscoördinatie discrepanties helpen voorkomen en bijdragen tot het garanderen van convergentie en stabiliteit in de EU en in haar lidstaten.

De tot 2010 bestaande procedures voor de coördinatie van het economisch beleid werden los van elkaar uitgevoerd.

De lidstaten beseften dat zij de tijdschema's van deze procedures gelijk moesten laten lopen om het proces te stroomlijnen en de doelstellingen van het nationale begrotings-, groei- en werkgelegenheidsbeleid beter op elkaar af te stemmen, rekening houdend met hun doelstellingen op EU-niveau.

Daarnaast moesten het toezicht en de coördinatie bredere macro-economische beleidsterreinen gaan omvatten.

Om die redenen heeft de Europese Raad in 2010, in het kader van een bredere hervorming van het economisch bestuur van de EU, het Europees semester in het leven geroepen. De rechtsgrondslag voor het proces is het zogeheten "sixpack": 6 stukken wetgeving ter hervorming van het stabiliteits- en groeipact. De eerste "Europees semester"-cyclus vond plaats in 2011.