Terrorisme vormt een bedreiging vooronze veiligheid, de waarden van onze democratische samenlevingen en de rechten en vrijheden van de Europese burgers.

Terrorismebestrijding is een topprioriteit voor de EU, haar lidstaten en haar internationale partners.

142mislukte, verijdelde en uitgevoerde terroristische aanslagen in 2016
1002arrestaties voor terroristische misdrijven in 2016

Terroristenlijst van de EU

Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 heeft de EU een lijst opgesteld van personen, groepen en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden en tegen wie beperkende maatregelen zijn genomen.

Aanpak van buitenlandse strijders

De EU koos voor een alomvattende benadering van de problematiek van buitenlandse strijders.

Recente initiatieven op dit gebied omvatten onder meer:

 • verscherpte regels om nieuwe vormen van terrorisme te voorkomen
 • verscherpte controles aan buitengrenzen
 • betere controle op vuurwapens
 • instelling van een specifiek orgaan dat terroristische propaganda op het internet bestrijdt

Coördinator voor terrorismebestrijding

Gilles de Kerchove is sinds 2007 EU-coördinator voor terrorismebestrijding.

Hij is belast met:

 • de coördinatie van het werk van de Raad van de EU op het gebied van terrorismebestrijding
 • het toezicht op de uitvoering van de EU-strategie voor terrorismebestrijding
 • de taak ervoor te zorgen dat de EU een actieve rol vervult in de strijd tegen terrorisme

EU-strategie voor terrorismebestrijding

In 2005 nam de Raad de terrorismebestrijdingsstrategie van de EU aan om terrorisme mondiaal te bestrijden en Europa veiliger te maken.

De strategie berust op 4 pijlers:

 • voorkomen
 • beschermen
 • achtervolgen
 • reageren

Bestrijding van het witwassen van geld en van terrorismefinanciering

In mei 2015 stelden de Raad en het Europees Parlement nieuwe regels vast ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

In juli 2016 nam de Europese Commissie een voorstel aan tot wijziging van de bestaande regels, om terrorismefinanciering nog strenger aan te pakken. Dat voorstel wordt momenteel behandeld door de Raad en het Parlement.

Persoonsgegevens van passagiers

Op 21 april 2016 nam de Raad een richtlijn aan die het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) in de hele EU moet harmoniseren.

De richtlijn bepaalt dat PNR-gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit.