Naar inhoud
Registratie e-mailadres

Eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU

Algemeen

De Raad wil eerlijke arbeidsmobiliteit in Europa bevorderen

Detachering van werknemers

De verbeterde regels zullen gedetacheerde werknemers beter beschermen tegen misbruik

Europees platform tegen zwartwerk

Het wordt een ontmoetingsplaats voor de Commissie en de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van zwartwerk.

Hervorming van Eures

Het hervormde netwerk voor Europese banen zal tot betere arbeidsbemiddelingsdiensten in de EU leiden

De EU tracht eerlijke arbeidsmobiliteit in Europa te bevorderen door bepaalde obstakels weg te nemen.

De EU bevordert mobiliteit door werkzoekenden en werkgevers in heel Europa te helpen met elkaar in contact te komen. Daarnaast streeft zij ernaar dat mobiele werknemers niet worden misbruikt en helpt zij de strijd tegen zwartwerk te coördineren.

Arbeidsmobiliteit in de EU

  • 6,9 miljoen EU-burgers wonen en werken in een ander EU-land dan hun land van herkomst
  • de EU telt ruim 1,1 miljoen grensarbeiders, d.w.z. burgers die in een ander EU-land werken dan het land waar ze wonen

Toepassingsgebied van het beleid

1. Hervorming van Eures, het Europees netwerk van diensten voor de arbeidsvoorziening

De hervorming moet ertoe leiden dat er meer vacatures op het internetportaal van Eures worden geplaatst en dat ze gemakkelijker te vinden zijn. Doel van de hervorming is voorts de hulp bij het zoeken naar werk en personeel te verbeteren en de overeenstemming tussen de profielen van werkgevers en van werkzoekenden te optimaliseren.

Na een akkoord met het Europees Parlement heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers de nieuwe regels op 2 december 2015 goedgekeurd.

2. Oprichting van een Europees platform tegen zwartwerk

Het nieuwe platform is bedoeld als trefpunt waar de Commissie en de nationale instanties die zwartwerk bestrijden informatie en beste praktijken kunnen uitwisselen. Mettertijd zal het platform ook inzetten op opleiding voor ambtenaren uit diverse landen en gezamenlijke grensoverschrijdende inspecties.

Het besluit is op 11 maart 2016 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het platform ging officieel van start in mei 2016.

3. Betere handhaving van de EU-regels voor de detachering van werknemers

Met de richtlijn inzake de handhaving van wetgeving betreffende de detachering van werknemers wordt getracht de rechten van gedetacheerde werknemers te versterken, grensoverschrijdende dienstverlening te vergemakkelijken en sociale dumping tegen te gaan. Doel is niet de bestaande regels te wijzigen, maar de toepassing ervan te verbeteren.

De richtlijn is op 13 mei 2014 door de Raad aangenomen. Intussen is zij in werking getreden. De lidstaten hebben nog tot en met 18 juni 2016 de tijd om de richtlijn om te zetten in nationaal recht.