Op 22 juni hechtten de leiders van de EU-27 in de marge van de Europese Raad (artikel 50) hun goedkeuring aan de procedure voor de hervestiging van de momenteel in het VK gevestigde EU-instanties: het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europese Bankautoriteit (EBA).

Infographic - Brexit: hervestiging van in het VK gevestigde EU-agentschappen

Infographic - Hervestiging van de 2 momenteel in het VK gevestigde EU-agentschappen

Hoe werkt de hervestigingsprocedure?

De procedure bestaat uit:

 1. indiening van de voordrachten van lidstaten om als gastland voor één of beide instanties te fungeren (deadline 31 juli 2017)
 2. een beoordeling van de voordrachten door de Commissie op basis van de overeengekomen criteria (bekendgemaakt op 30 september 2017)
 3. politieke discussie op basis van de beoordeling van de Commissie, in de marge van de Raad Algemene zaken (artikel 50) (17 oktober 2017)
 4. een besluit van de 27 lidstaten, op basis van een stemming in de marge van de zitting van de Raad Algemene Zaken (artikel 50) (20 november 2017)

1. Voordrachten om als gastland voor de instanties te fungeren

Er zijn 8 voordrachten ontvangen om als gaststad van de Europese Bankautoriteit (EBA) te fungeren, en 19 om als gaststad van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) te fungeren.

2. Beoordelingscriteria

Op 22 juni bereikten de leiders van de EU‑27 overeenstemming over 6 criteria:

 • de garantie dat de instantie operationeel is wanneer het VK de EU verlaat
 • de toegankelijkheid van de vestigingsplaats
 • scholen voor de kinderen van het personeel van de instantie
 • toegang tot de arbeidsmarkt en gezondheidszorg voor echtgenoten en kinderen van het personeel
 • bedrijfscontinuïteit
 • geografische spreiding

Op 30 september publiceerde de Europese Commissie de beoordeling van de voordrachten op basis van de 6 door de EU-27 overeengekomen criteria.

Welke EU-instanties zijn momenteel in het VK gevestigd?

De Europese Unie heeft 2 instanties in het Verenigd Koninkrijk. Beide zijn in Londen gevestigd.

Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

Het in 1995 opgerichte Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke evaluatie, supervisie en veiligheidsbewaking van geneesmiddelen in de EU.

Het EMA is van essentieel belang voor de werking van de eengemaakte markt voor geneesmiddelen in de EU.

Concreet omvatten de voornaamste taken van het EMA:

 • het bevorderen van de ontwikkeling van en toegang tot geneesmiddelen
 • het evalueren van aanvragen voor vergunningen voor het in de handel brengen
 • toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen tijdens de gehele levensduur ervan
 • het verstrekken van informatie aan gezondheidswerkers en patiënten

Europese Bankautoriteit (EBA)

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft tot doel een effectief en consistent niveau van prudentiële regelgeving en toezicht in de Europese bankensector te garanderen. Haar algemene doelstellingen zijn:

 • de financiële stabiliteit in de EU handhaven
 • de integriteit, efficiëntie en ordelijke werking van de bankensector waarborgen

De voornaamste taak van de EBA is bij te dragen aan de totstandkoming van het gemeenschappelijk Europees rulebook voor de bankensector.

Met het gemeenschappelijk rulebook wordt gestreefd naar een enkele reeks geharmoniseerde prudentiële regels voor financiële instellingen in de hele EU. Op die manier moet een gelijk speelveld worden gecreëerd en in grote bescherming voor deposanten, beleggers en consumenten worden voorzien.

De EBA heeft ook tot taak de risico’s en kwetsbare aspecten van de Europese bankensector te beoordelen aan de hand van periodieke risicobeoordelingsverslagen en pan-Europese stresstests.