Informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders, 23 september 2015 - Verklaring

Europese Raad
 • 24/09/2015
 • 01:30
 • Verklaring en opmerkingen
 • 673/15
 • Justitie
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlandse zaken & internationale betrekkingen
24/09/2015
Persverantwoordelijke

Jüri Laas
Persvoorlichter
+32 2 281 55 23
+32 470 95 75 61

Preben Aamann
Woordvoerder van de voorzitter van de Europese Raad
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Ester Arauzo-Azofra
Persvoorlichter
+32 2 281 53 61
+32 473 63 07 23

Wij waren deze avond bijeen om de ongekende migratie- en vluchtelingencrisis waarmee wij worden geconfronteerd, aan te pakken. Wij hebben een aantal onmiddellijke prioriteiten vastgesteld en de vraag hoe duurzame langetermijnoplossingen kunnen worden bereikt, grondig doorgesproken. Wij erkennen eensgezind dat er geen eenvoudige oplossingen voor dit probleem zijn en dat wij het alleen onder controle kunnen houden indien wij samenwerken, in een geest van solidariteit en verantwoordelijkheid. Ondertussen moeten wij allemaal onze bestaande regels handhaven, toepassen en ten uitvoer leggen, waaronder ook de Dublin-verordening en het Schengenacquis.

Wij verzoeken de instellingen van de EU en onze regeringen om met spoed de door de Commissie voorgestelde prioritaire acties op te zetten. Wij wensen vóór de Europese Raad van oktober te beschikken over operationele besluiten over de meest dringende kwesties, overeenkomstig de volgende richtsnoeren: 

 • de dringende noden van de vluchtelingen in de regio lenigen door de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen, het Wereldvoedselprogramma en andere agentschappen een bijkomende steun van ten minste 1 miljard euro te verstrekken;
 • Libanon, Jordanië, Turkije en andere landen bijstaan bij de aanpak van de Syrische vluchtelingencrisis, onder meer door middel van een wezenlijke verhoging van het Regionaal Trustfonds van de Europese Unie in respons op de Syrische crisis ("het Madad-fonds");
 • de dialoog met Turkije op alle niveaus intensiveren, onder meer bij het aangekondigde bezoek van de Turkse president (5 oktober), teneinde onze samenwerking te versterken wat betreft het indijken en het beheersen van de migratiestromen;
 • de landen van de Westelijke Balkan bijstaan bij het verwerken van de migratiestromen, onder meer door pretoetredingsinstrumenten, en zorgen voor een snelle en gedegen voorbereiding van de conferentie over de Westelijke Balkan-route (8 oktober);
 • de financiering uit het Europees noodtrustfonds voor stabiliteit en het aanpakken van de diepere oorzaken van irreguliere migratie en ontheemding in Afrika verhogen door extra bijdragen van de lidstaten, en zorgen voor een optimale voorbereiding van de top van Valletta (11‑12 november), teneinde de grootst mogelijke vooruitgang te boeken;
 • de dramatische situatie aan onze buitengrenzen aanpakken en de controles aan die grenzen intensiveren, onder meer door te voorzien in extra middelen voor Frontex, EASO en Europol, en met personeel en uitrusting van de lidstaten;
 • tegemoetkomen aan de verzoeken van lidstaten in de voorste linie om bijstand van de instellingen, de agentschappen en andere lidstaten ten behoeve van het identificeren, registreren en nemen van vingerafdrukken van migranten (hotspots) en tegelijkertijd zorgen voor herplaatsing en terugkeer, uiterlijk november 2015;
 • de financiering uit het noodfonds voor asiel, integratie en migratie en het Fonds voor interne veiligheid (grenzen), verhogen.

Wat Syrië betreft roepen wij op tot een nieuwe internationale inspanning onder VN-leiding om een einde te maken aan de oorlog die zo veel leed heeft veroorzaakt, en waardoor naar schatting 12 miljoen mensen gedwongen waren hun huis te verlaten; de EU is vastbesloten in dit verband haar deel te doen, ook wat betreft de vorming van een regering van nationale eenheid in Libië. 

De richtsnoeren die vandaag zijn afgesproken, moeten worden aangevuld door de lidstaten met de omzetting en uitvoering van de regels van het gemeenschappelijk asielstelsel. Het is in dit verband belangrijk dat voor alle lidstaten de voorwaarden voor volledige participatie in het Dublin-systeem worden gecreëerd. 

Wij dringen er bij de instellingen, de agentschappen en de lidstaten op aan hun werkzaamheden over alle aspecten van de migratiecrisis te bespoedigen. De Commissie zal komen met voorstellen inzake het vrijmaken van fondsen uit de EU-begroting ten behoeve van die richtsnoeren. De lidstaten zullen daar hun bijdragen tegenoverstellen. 

Wij zullen de kwestie van de migratie opnieuw bespreken tijdens de Europese Raad van oktober.