Stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) tussen de Europese Unie en Kosovo ondertekend

Raad van de EU
  • 27/10/2015
  • 14:00
  • Persmededeling
  • 762/15
  • Buitenlandse zaken & internationale betrekkingen
27/10/2015
Persverantwoordelijke

Maja Kocijančič
Woordvoerster van de EDEO
+32 2 298 65 70
+32 498 98 44 25

Vandaag is in Straatsburg een stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) tussen de Europese Unie en Kosovo ondertekend. Voor de EU werd de overeenkomst ondertekend door Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, en Johannes Hahn, Commissaris voor Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen. Voor Kosovo werd de overeenkomst ondertekend door premier Isa Mustafa en Bekim Çollaku, minister van Europese Integratie en tevens hoofdonderhandelaar.

"Deze overeenkomst luidt een nieuwe fase in de betrekkingen tussen de EU en Kosovo in. Zij vormt een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit en welvaart in Kosovo en in de regio in het algemeen. Ik kijk uit naar de inwerkingtreding ervan", aldus hoge vertegenwoordiger Mogherini ter gelegenheid van de ondertekening.

"Deze overeenkomst vormt een mijlpaal in de betrekkingen tussen de EU en Kosovo. Zij zal Kosovo helpen bij het doorvoeren van hoognodige hervormingen en kansen creëren voor handel en investeringen. Zij zal Kosovo op de weg naar duurzame economische groei brengen, en leiden tot broodnodige banen voor de burgers, en dan met name jongeren", voegde Commissaris Hahn toe.

De SAO, waarover tussen oktober 2013 en mei 2014 werd onderhandeld, werd in juli 2014 geparafeerd, en de Raad van de EU stemde op 22 oktober 2015 in met de ondertekening ervan. Na goedkeuring door het Europees Parlement zal de SAO naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar in werking treden.

Zodra de SAO van kracht is, brengt zij een contractuele relatie tot stand die gepaard gaat met wederzijdse rechten en verplichtingen, voor een grote verscheidenheid aan sectoren. De SAO is gericht op eerbiediging van de kernbeginselen van de democratie en de sleutelelementen van de eengemaakte Europese markt. De SAO zal een ruimte tot stand brengen voor vrije handel en de toepassing van Europese normen op andere terreinen, zoals mededinging, staatssteun en intellectuele eigendom. Zij zal ook bijdragen tot de uitvoering van hervormingen die gericht zijn op overname van de Europese normen door Kosovo. Andere bepalingen hebben betrekking op de politieke dialoog en samenwerking in een groot aantal sectoren, gaande van onderwijs en werkgelegenheid tot energie, milieu, justitie en binnenlandse zaken. 

De Europese Unie zal via het stabilisatie- en associatieproces steun blijven verlenen aan de vooruitgang van Kosovo op zijn Europese traject. Dat beleid van de EU heeft tot doel de samenwerking met de landen van de Westelijke Balkan en ook de regionale samenwerking te bevorderen. Stabilisatie- en associatieovereenkomsten vormen een fundamenteel onderdeel van dit proces. Ter ondersteuning van de noodzakelijke hervormingen stelt de EU pretoetredingssteun ter beschikking van de landen van de Westelijke Balkan en Turkije, ten belope van circa € 11,7 miljard voor de periode 2014-2020, waarvan € 645,5 miljoen voor Kosovo.

Kosovo*

Verwijzingen naar Kosovo laten de standpunten over de status van Kosovo onverlet. Zij zijn in overeenstemming met Resolutie 1244/99 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.