Schriftelijke uitnodiging van voorzitter Donald Tusk aan de leden van de Europese Raad

Europese Raad
  • 17/02/2016
  • Persmededeling
  • 70/16
  • Binnenlandse zaken
  • Buitenlandse zaken & internationale betrekkingen
  • Institutionele zaken
  • Economie & financiën
17/02/2016
Persverantwoordelijke

Preben Aamann
Woordvoerder van de voorzitter van de Europese Raad
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Morgen komen wij bijeen in de Europese Raad. Het wordt een cruciaal moment voor de eenheid van onze Unie en voor de toekomst van de betrekkingen van het Verenigd Koninkrijk binnen Europa.

Na mijn overleg van de laatste uren moet ik eerlijk zeggen dat er nog geen garantie is dat wij tot een akkoord zullen komen. Wij verschillen van mening over een aantal politieke kwesties en ik ben mij er ten volle van bewust dat het moeilijk zal zijn om deze op te lossen. Daarom vraag ik u met aandrang constructief te blijven.

De onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium en wij moeten gebruik maken van het momentum. Er komt geen beter moment voor een compromis. Het is onze eenheid die ons kracht geeft en wij mogen deze niet verliezen. Dat zou een nederlaag zijn voor het VK én voor de Europese Unie, maar een geopolitieke overwinning voor degenen die ons trachten te verdelen.

Wij baseren ons op het voorstel dat ik op 2 februari heb voorgelegd, met door onze sherpa's uitgewerkte technische en juridische verduidelijkingen die vandaag zullen worden verspreid. Alle politieke kwesties blijven evenwel open voor morgen. Het doel was van meet af aan duidelijk: een juridisch bindend en onomkeerbaar akkoord dat een antwoord biedt op de zorgpunten van het VK, maar waar iedereen mee kan leven. Tegelijkertijd zullen wij onze fundamentele waarden niet ondermijnen. Het is mijn bedoeling het akkoord deze week te sluiten.

Wat het verloop betreft: na de traditionele gedachtewisseling met de voorzitter van het Europees Parlement en de groepsfoto zullen wij tijdens onze eerste werksessie op donderdagmiddag de kwestie-VK bespreken. Dit wordt voor alle leden de gelegenheid om hun standpunten uiteen te zetten en hun bezorgdheid te uiten. Aangezien het om een juridisch bindend akkoord gaat, hebben wij tijd nodig om alle noodzakelijke wijzigingen tijdens de nacht te evalueren, en zullen wij op vrijdagochtend op deze kwestie terugkomen.

Tijdens het diner zullen wij ons beraden op de jongste ontwikkelingen op het gebied van migratie. In december zijn wij het eens geworden over een aantal prioriteiten dat dringend moet worden aangepakt. Uit de uitgebreide verslagen van het Nederlandse voorzitterschap en de Commissie blijkt dat de strategie die wij hebben uitgestippeld, vruchten begint af te werpen, maar de tot dusverre geboekte vooruitgang is niet voldoende. Ik wil dat wij druk houden op alle onderdelen van de algemene strategie. We moeten aan het einde van het debat overeenstemming bereiken over de conclusies. Aangezien het actieplan EU-Turkije een cruciale rol speelt in onze strategie, zal ik vooraf een ontmoeting hebben met premier Davutoğlu om de vorderingen te evalueren en de bespoediging van de overeenkomst te bespreken, teneinde tot een aanzienlijke en duurzame vermindering van het aantal illegale binnenkomsten vanuit Turkije in de EU te komen.

Op vrijdagochtend zullen wij in een informele sessie bijeenkomen voor een bespreking over het Verenigd Koninkrijk. De voorzitter van het Europees Parlement zal zich bij ons voegen voor het debat. Het exacte tijdstip moet nog worden vastgelegd, aangezien wij misschien nog bilateraal overleg zullen moeten plegen. Zodra de definitieve tekst klaar is, zullen wij de plenaire sessie hervatten om hem formeel aan te nemen.

Later zullen wij ingaan op de situatie in Syrië en Libië, en de overige conclusies aannemen. Tot slot zullen wij de aanbevelingen voor de eurozone bekrachtigen, in het kader van het vernieuwd Europees semester. Ik zie ernaar uit u morgen in Brussel te ontmoeten.