Schengengrenscode: Raad keurt verordening ter aanscherping van controles aan buitengrenzen goed

Raad van de EU
  • 07/03/2017
  • 10:40
  • Persmededeling
  • 113/17
  • Binnenlandse zaken
07/03/2017
Persverantwoordelijke

Veronica Huertas Cerdeira
Persvoorlichter (Binnenlandse Zaken; Coördinatie terrorismebestrijding)
+32 22814548
+32 470882199

De Raad heeft op 7 maart een verordening aangenomen tot wijziging van de Schengengrenscode om de controles aan de buitengrenzen aan de hand van relevante databanken aan te scherpen.

"Het aanscherpen van de controles aan onze buitengrenzen is een belangrijk instrument ter bestrijding van de terreurdreiging in Europa en ter verbetering van de veiligheid van onze burgers. Systematische controles aan de buitengrenzen zullen ons in staat stellen mogelijke risico's voor de interne veiligheid aan te pakken, onder meer het risico van uit het buitenland teruggekeerde terroristische strijders."

Carmelo Abela, minister van Binnenlandse Zaken en Nationale Veiligheid van Malta

Door de wijziging worden de lidstaten verplicht alle personen, ook diegenen die volgens de EU-wetgeving het recht van vrij verkeer genieten (d.w.z. EU-burgers en leden van hun gezin die geen EU-burgers zijn), systematisch te controleren aan de hand van relevante databanken wanneer zij de buitengrenzen oversteken. De databanken aan de hand waarvan de controles zullen worden uitgevoerd, zijn onder meer het Schengeninformatiesysteem (SIS) en de databank van Interpol voor gestolen of verloren reisdocumenten (SLTD). De controles zullen de lidstaten ook in staat stellen na te gaan of die personen geen bedreiging voor de openbare orde, de interne veiligheid of de volksgezondheid vormen. Deze verplichting is van toepassing op alle buitengrenzen (lucht-, zee- en landgrenzen), zowel bij de inreis als bij de uitreis.

Indien de systematische raadpleging van de databanken echter kan leiden tot disproportionele gevolgen voor de verkeersstromen aan een zee- of landgrens, is het de lidstaten toegestaan louter gerichte controles aan de hand van de databanken te verrichten, mits dit geen risico's voor de interne veiligheid, openbare orde of internationale betrekkingen van de lidstaten oplevert of een gevaar voor de volksgezondheid met zich meebrengt.

Wat de luchtgrenzen betreft, mogen de lidstaten alleen gerichte controles aan de hand van de databanken uitvoeren gedurende een overgangsperiode van 6 maanden vanaf de inwerkingtreding van de verordening. Deze periode kan in buitengewone en specifieke gevallen met maximaal 18 maanden worden verlengd indien er infrastructuur­problemen ontstaan waardoor het langer duurt om de nodige wijzigingen door te voeren.

Volgende stappen

De Raad en het Europees Parlement moeten de aangenomen verordening nog ondertekenen. De ondertekende tekst zal worden bekendgemaakt in het EU-Publicatieblad en 20 dagen later in werking treden.

Achtergrond

Deze verordening tot wijziging van de Schengengrens­code (SGC) werd door de Europese Commissie in december 2015 ingediend. Zij biedt een antwoord op de toenemende terroristische dreiging en op de door de Raad in zijn conclusies van 9 en 20 november 2015 gedane oproep tot een doelgerichte herziening van de SGC in het kader van de respons op de "buitenlandse terroristische strijders".

Terwijl de lidstaten met het oog op de openbare orde en de interne veiligheid al verplicht zijn onderdanen van derde landen bij inreis systematisch te controleren aan de hand van alle databanken, hoeven zij dat op grond van de huidige bepalingen niet te doen bij uitreis. Bovendien wordt van personen die het recht van vrij verkeer genieten alleen de identiteit gecontroleerd. Deze wijziging stroomlijnt de verplichtingen, zodat onderdanen van derde landen én personen die het recht van vrij verkeer genieten zowel bij inreis als uitreis systematisch worden gecontroleerd.

Door de wijziging zal meer gebruik worden gemaakt van het Schengeninformatie­systeem, de databank van Interpol voor gestolen of verloren reisdocumenten en de nationale databanken om de veiligheid van de EU en haar burgers te verbeteren.