Grotere energie-efficiëntie: vorderingen maken op weg naar de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU

Raad van de EU
 • 26/06/2017
 • 19:10
 • Persmededeling
 • 415/17
 • Milieu
 • Energie
26/06/2017
Persverantwoordelijke

Helena Gomes
Persvoorlichter
+32 2 281 70 40
+32 479 95 50 79

De Raad stelde vandaag zijn standpunt vast met betrekking tot een voorstel voor een herziene richtlijn betreffende energie-efficiëntie. Dankzij dit standpunt kunnen onder het Estse voorzitterschap onderhandelingen met het Europees Parlement worden aangeknoopt.

De voorgestelde richtlijn moet in de eerste plaats de bestaande regels verbeteren en de energie-efficiëntie vergroten, zodat de EU haar kerndoelen voor 2020 en haar klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 kan halen.

Energie-efficiëntie wordt als een energiebron op zich beschouwd. Verbeterde energie-efficiëntie zal het milieu ten goede komen, de uitstoot van broeikasgassen verminderen, de energiezekerheid verbeteren, de energiekosten van huishoudens en ondernemingen terugdringen, energiearmoede helpen verlichten en helpen om groei en banen te creëren.

De voornaamste elementen van de herziene richtlijn zijn:

 • Een globaal energie-efficiëntiestreefcijfer voor de EU van 30 %
 • Een verplichte energiebesparing van 1,5 %, die voor de periode 2026-2030 kan teruglopen tot 1,0 %, tenzij uit de tussentijdse evaluatie in 2024 blijkt dat de EU niet op schema ligt om haar doelstellingen te halen
 • Afzonderlijke acties op de lange termijn kunnen meegeteld worden voor de energiebesparingsverplichting
 • Alternatieve maatregelen worden gelijkwaardig geacht aan verplichtingsregelingen voor energie-efficiëntie
 • De mogelijkheid om ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie gedeeltelijk mee te tellen voor besparingen in de periode 2020‑2030
 • Een verplichting om bij het opstellen van nieuwe maatregelen rekening te houden met energiearmoede
 • Verbeterde bepalingen inzake meteropneming en facturering ten bate van eindgebruikers van verwarming en koeling

"We zijn zeer ingenomen dat we erin geslaagd zijn een akkoord te bereiken over deze belangrijke regelgeving, die voor ons voorzitterschap een prioriteit vormde. Energie-efficiëntie is een cruciaal element voor Europa's succesvolle energietransitie. Dankzij dit resultaat kunnen we ook vooruitgang boeken met de uitvoering van het Pakket schone energie."

Joe Mizzi, minister van Energie en Waterbeheer van Malta

Achtergrond

Met het voorstel inzake energie-efficiëntie, dat door de Commissie in november 2016 werd ingediend, wordt de huidige Richtlijn 2012/27/EU geactualiseerd. Het maakt deel uit van het uitgebreidere Pakket schone energie, waarmee de strategie voor de energie-unie ten uitvoer wordt gelegd.

Het algemene doel van de strategie is tegen 2030 en daarna een koolstofvrije EU-economie te realiseren en tegelijk de economische groei, de consumentenbescherming, de innovatie en het concurrentievermogen te verbeteren.

In de conclusies van de Europese Raad van oktober 2014 is een indicatief streefcijfer vastgelegd van ten minste 27 % meer energie-efficiëntie op EU-niveau in 2030. Dit streefcijfer wordt in 2020 geëvalueerd, waarbij een EU-streefcijfer van 30 % voor ogen wordt gehouden.