Rada UE jest pojedynczym podmiotem prawnym, ale zbiera się w 10 różnych składach  - zależnie od tematu, który ma omawiać.

Składy Rady nie są zhierarchizowane, choć Rada do Spraw Ogólnych pełni specjalną rolę koordynatora i odpowiada za sprawy instytucjonalne, administracyjne i horyzontalne. Szczególne zadania ma także Rada do Spraw Zagranicznych.

Każdy z 10 składów Rady może przyjąć akt podlegający kompetencjom innej. Dlatego w żadnym z aktów ustawodawczych przyjętych przez Radę nie wspomina się o przyjmującym go składzie.

Posiedzenia Rady

W posiedzeniach Rady uczestniczą przedstawiciele każdego z państw członkowskich w randze ministerialnej. Są to więc ministrowie lub sekretarze stanu. Mają oni prawo podejmować zobowiązania w imieniu swojego rządu i brać udział w głosowaniu. Na posiedzenia Rady są też zapraszani komisarze odpowiedzialni za omawiane dziedziny. Zapraszani są także przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego, jeżeli to oni wszczęli procedurę ustawodawczą.

System głosowania

Zwykle (dotyczy to 80% ustawodawstwa UE) Rada podejmuje decyzje kwalifikowaną większością głosów

Posiedzeniom przewodniczy minister z państwa członkowskiego, które w danym półroczu sprawuje prezydencję w Radzie. Wyjątkiem jest Rada do Spraw Zagranicznych, której zwykle przewodniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, kwalifikowaną większością głosów lub jednogłośnie – zależnie od rodzaju decyzji.

Rada może głosować tylko wtedy, gdy obecna jest większość jej członków. 

Posiedzenia jawne

Gdy Rada dyskutuje lub głosuje nad projektem aktu ustawodawczego, poświęcona mu część posiedzenia jest jawna. W porządku posiedzenia część ta jest zatytułowana "Obrady ustawodawcze". Jawne są także pierwsze obrady nad ważnymi projektami o charakterze nieustawodawczym.

Rada regularnie przeprowadza również debaty jawne w ważnych sprawach mających wpływ na interesy Unii i jej obywateli. Oprócz tego jawna jest debata Rady do Spraw Ogólnych nad 18-miesięcznym programem prac, debata nad priorytetami Rady w innych składach, a także debata nad 5-letnim programem prac Komisji.