Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili
Jak działają składy Rady?

Rada UE jest pojedynczym podmiotem prawnym, ale zbiera się w 10 różnych składach  - zależnie od tematu, który ma omawiać.

Składy Rady nie są zhierarchizowane, choć Rada do Spraw Ogólnych pełni specjalną rolę koordynatora i odpowiada za sprawy instytucjonalne, administracyjne i horyzontalne. Szczególne zadania ma także Rada do Spraw Zagranicznych.

Każdy z 10 składów Rady może przyjąć akt podlegający kompetencjom innej. Dlatego w żadnym z aktów ustawodawczych przyjętych przez Radę nie wspomina się o przyjmującym go składzie.

Posiedzenia Rady

W posiedzeniach Rady uczestniczą przedstawiciele każdego z państw członkowskich w randze ministerialnej. Są to więc ministrowie lub sekretarze stanu. Mają oni prawo podejmować zobowiązania w imieniu swojego rządu i brać udział w głosowaniu. Na posiedzenia Rady są też zapraszani komisarze odpowiedzialni za omawiane dziedziny. Zapraszani są także przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego, jeżeli to oni wszczęli procedurę ustawodawczą.

Posiedzeniom przewodniczy minister z państwa członkowskiego, które w danym półroczu sprawuje prezydencję w Radzie. Wyjątkiem jest Rada do Spraw Zagranicznych, której zwykle przewodniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, kwalifikowaną większością głosów lub jednogłośnie – zależnie od rodzaju decyzji.

Rada może głosować tylko wtedy, gdy obecna jest większość jej członków. 

System głosowania

Zwykle (dotyczy to 80% ustawodawstwa UE) Rada podejmuje decyzje kwalifikowaną większością głosów

Posiedzenia jawne

Gdy Rada dyskutuje lub głosuje nad projektem aktu ustawodawczego, poświęcona mu część posiedzenia jest jawna. W porządku posiedzenia część ta jest zatytułowana "Obrady ustawodawcze". Jawne są także pierwsze obrady nad ważnymi projektami o charakterze nieustawodawczym.

Rada regularnie przeprowadza również debaty jawne w ważnych sprawach mających wpływ na interesy Unii i jej obywateli. Oprócz tego jawna jest debata Rady do Spraw Ogólnych nad 18-miesięcznym programem prac, debata nad priorytetami Rady w innych składach, a także debata nad 5-letnim programem prac Komisji.