Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH)

Rada UE

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjmuje ustawodawstwo w dziedzinach związanych z produkcją żywności, rozwojem wsi i zarządzaniem rybołówstwem.

Jak pracuje?

Rada AGRIFISH gromadzi ministrów ze wszystkich państw UE. Większość państw członkowskich deleguje jednego ministra odpowiedzialnego za oba sektory, pozostałe zaś – jednego ministra odpowiedzialnego za rolnictwo oraz jednego ministra odpowiedzialnego za rybołówstwo.

W posiedzeniach uczestniczy też europejski komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich lub europejski komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa.

Posiedzenia zwykle odbywają się raz w miesiącu.

Co robi?

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjmuje – zwykle wraz z Parlamentem Europejskim – ustawodawstwo w dziedzinach związanych z produkcją żywności, rozwojem obszarów wiejskich oraz zarządzaniem rybołówstwem.

Odnośne dziedziny polityki rolnej to m.in. wspólna polityka rolna (WPR), przepisy o wewnętrznym rynku rolnym, leśnictwie, produkcji ekologicznej, jakości produkcji oraz bezpieczeństwie żywności i pasz. Instrumenty wspólnej polityki rolnej służą podnoszeniu wydajności produkcji, zapewnianiu odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, stabilizacji rynków, zagwarantowaniu bezpieczeństwa dostaw oraz zapewnieniu konsumentom żywności po rozsądnej cenie.

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjmuje też ustawodawstwo o polityce rybołówstwa, rocznych całkowitych dopuszczalnych połowach (TAC), kwotach połowowych dla każdego gatunku, a także o przydziale uprawnień połowowych. Jednym z podstawowych wyzwań jest zadbanie o to, by rybołówstwo było bardziej zrównoważone środowiskowo oraz bardziej opłacalne ekonomicznie oraz by uniknąć przełowienia akwenów czy nadmiernej zdolności połowowej floty.

Priorytety za przewodnictwa Słowacji

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zastanowi się, jak wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności. Zdecyduje o środkach stabilizowania rynków rolnych, zwłaszcza w sektorze mleczarskim i sektorze wieprzowiny. Będzie też kontynuować dyskusję o uproszczeniu wspólnej polityki rolnej oraz negocjacje w sprawie rolnictwa ekologicznego i etykietowaniu produktów ekologicznych.

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zajmie się też wdrażaniem unijnej strategii leśnej oraz będzie promować zrównoważoną światową gospodarkę leśną.

W dziedzinie rybołówstwa skupi się na ustaleniu limitów połowowych dla Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego, dla gatunków głębinowych i innych zasobów rybnych.