Rada ds. Konkurencyjności (COMPET)

Rada UE

Rada ds. Konkurencyjności pracuje nad wzmacnianiem konkurencyjności i zwiększaniem wzrostu w UE. Zajmuje się 4 dziedzinami polityki: rynkiem wewnętrznym, przemysłem, badaniami i innowacjami oraz przestrzenią kosmiczną.

Jak pracuje?

Zależnie od tematyki obrad na forum Rady ds. Konkurencyjności zbierają się ministrowie ze wszystkich państw członkowskich odpowiedzialni za handel, gospodarkę, przemysł, badania i innowacje lub przestrzeń kosmiczną. W posiedzeniach uczestniczą także stosowni komisarze europejscy.

Posiedzenia odbywają się co najmniej 4 razy w roku.

Co robi?

Kształtując politykę, Rada stara się pobudzić konkurencyjność i wzrost w UE. Działania te obejmują tak różne dziedziny polityki, jak rynek wewnętrzny, przemysł, badania i innowacje oraz przestrzeń kosmiczną.

Jeżeli chodzi o rynek wewnętrzny, Rada jako prawodawca pracuje nad usuwaniem barier utrudniających transgraniczny przepływ towarów, pracowników, kapitału i usług.

W dziedzinie przemysłu Rada łączy podejście horyzontalne (uwzględnianie aspektów polityki przemysłowej we wszystkich pokrewnych dziedzinach polityki UE) z podejściem sektorowym (reagowanie na konkretne potrzeby poszczególnych sektorów).

Rada stara się poprawić otoczenie biznesowe, zwłaszcza z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. W tym celu uchwala wspólnie z Parlamentem konkretne środki mające służyć tym przedsiębiorstwom, takie jak zwiększanie dostępu do finansowania, ograniczanie biurokracji, a także sprzyjanie innowacjom.

Jeżeli chodzi o badania, innowacje i przestrzeń kosmiczną, Rada stara się wzmocnić naukowo-techniczną bazę europejskiego przemysłu, a tym samym zwiększyć jego międzynarodową konkurencyjność oraz stymulować wzrost i tworzenie miejsc pracy. Wraz z Europejską Agencją Kosmiczną tworzy europejską politykę kosmiczną.

Priorytety za przewodnictwa Malty

Prezydencja maltańska zamierza poczynić postępy w pracach nad propozycjami legislacyjnymi przedstawionymi w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego (opublikowanej w maju 2015 r.) i strategii jednolitego rynku towarów i usług (opublikowanej 28 października 2015 r.).

Priorytetowo potraktuje pakiet dotyczący e-handlu i będzie kontynuować dyskusje nad projektem rozporządzenia o transgranicznym przenoszeniu na rynku wewnętrznym usług udostępniania treści internetowych. Będzie również dalej dyskutować o reformie prawa autorskiego.

Ponadto prezydencja maltańska, kontynuując prace prezydencji słowackiej, będzie starała się doprowadzić do przyjęcia podejścia ogólnego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o współpracy między organami krajowymi przy egzekwowaniu przepisów chroniących konsumentów.

Prezydencja maltańska chciałaby także wypracować porozumienie co do konkluzji Rady dotyczących strategii kosmicznej dla Europy.