Rada ds. Konkurencyjności (COMPET)

Rada UE

Rada ds. Konkurencyjności pracuje nad zwiększaniem konkurencyjności i wzrostu w UE. Zajmuje się 4 ważnymi dziedzinami polityki: rynkiem wewnętrznym, przemysłem, badaniami i innowacjami oraz przestrzenią kosmiczną.

Jak pracuje?

Zależnie od tematyki obrad na forum Rady ds. Konkurencyjności zbierają się ministrowie ze wszystkich państw członkowskich odpowiedzialni za handel, gospodarkę, przemysł, badania i innowacje lub przestrzeń kosmiczną. W posiedzeniach uczestniczą także stosowni komisarze europejscy.

Posiedzenia odbywają się co najmniej 4 razy w roku.

Co robi?

Kształtując politykę, Rada stara się pobudzić konkurencyjność i wzrost w UE. Działania te obejmują tak różne dziedziny polityki, jak rynek wewnętrzny, przemysł, badania i innowacje oraz przestrzeń kosmiczna.

Jeżeli chodzi o rynek wewnętrzny, Rada jako prawodawca pracuje nad usuwaniem barier utrudniających transgraniczny przepływ towarów, pracowników, kapitału i usług.

W dziedzinie przemysłu Rada łączy podejście horyzontalne (uwzględnianie problematyki przemysłowej we wszystkich pokrewnych dziedzinach polityki UE) z podejściem sektorowym (reagowanie na konkretne potrzeby poszczególnych sektorów).

Rada stara się poprawić otoczenie biznesowe, zwłaszcza z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. W tym celu wspólnie z Parlamentem uchwala konkretne środki mające służyć tym przedsiębiorstwom, takie jak zwiększanie dostępu do finansowania, ograniczanie biurokracji, a także sprzyjanie innowacjom.

Jeżeli chodzi o badania, innowacje i przestrzeń kosmiczną, Rada stara się wzmocnić naukowo-techniczną bazę europejskiego przemysłu, a tym samym zwiększyć jego międzynarodową konkurencyjność oraz stymulować wzrost i tworzenie miejsc pracy. Wraz z Europejską Agencją Kosmiczną tworzy europejską politykę kosmiczną.

Priorytety prezydencji estońskiej

Prezydencja estońska ma zamiar doprowadzić do zatwierdzenia rozporządzenia zakazującego nieuzasadnionego blokowania geograficznego na wspólnym rynku. Planuje również rozpocząć rozmowy na temat pakietu reformującego prawo spółek.

W dziedzinie harmonizacji technicznej prezydencja estońska będzie kontynuować prace nad wnioskiem w sprawie homologacji typu oraz nadzoru nad rynkiem pojazdów silnikowych.

Wiele uwagi poświęci również drugiemu etapowi reformy praw autorskich. Będzie też wspierać włączanie polityki przemysłowej do strategicznych inicjatyw UE i poprowadzi dyskusje dotyczące tego, jak wspierać unijny przemysł i zwiększać jego konkurencyjność.

W kwestii badań naukowych priorytetem prezydencji jest przeprowadzenie okresowej oceny programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. Prezydencja zaangażuje się też w dyskusje o przyszłości unijnego programu kosmicznego Copernicus.