Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Rada ds. Konkurencyjności (COMPET)

Rada UE

Rada ds. Konkurencyjności pracuje nad wzmacnianiem konkurencyjności i zwiększaniem wzrostu w UE. Zajmuje się ona 4 ważnymi dziedzinami polityki: rynkiem wewnętrznym, przemysłem, badaniami i innowacjami oraz przestrzenią kosmiczną.

Jak pracuje Rada ds. Konkurencyjności?

Zależnie od tematyki obrad na forum Rady ds. Konkurencyjności zbierają się ministrowie ze wszystkich państw członkowskich odpowiedzialni za handel, gospodarkę, przemysł, badania i innowacje lub przestrzeń kosmiczną. W posiedzeniach uczestniczą także stosowni komisarze europejscy.

Posiedzenia mają miejsce co najmniej 4 razy w roku.

Europejska polityka konkurencyjności

Kształtując politykę, Rada stara się pobudzić konkurencyjność i wzrost w UE. Działania te obejmują tak różne dziedziny polityki, jak rynek wewnętrzny, przemysł, badania i innowacje oraz przestrzeń kosmiczną.

Jeżeli chodzi o rynek wewnętrzny, Rada jako prawodawca pracuje nad usuwaniem barier utrudniających transgraniczny przepływ towarów, pracowników, kapitału i usług.

W dziedzinie przemysłu Rada łączy podejście horyzontalne, którego celem jest wprowadzenie aspektów polityki przemysłowej do wszystkich innych pokrewnych dziedzin polityki UE, z podejściem sektorowym, które uwzględnia konkretne potrzeby każdego sektora.

Rada stara się poprawić otoczenie biznesowe, zwłaszcza z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. W tym celu uchwala wspólnie z Parlamentem konkretne środki mające służyć tym przedsiębiorstwom, takie jak zwiększanie dostępu do finansowania, ograniczanie biurokracji, a także sprzyjanie innowacjom.

Jeżeli chodzi o badania, innowacje i przestrzeń kosmiczną, Rada stara się wzmocnić naukowo-techniczną bazę europejskiego przemysłu, a tym samym zwiększyć jego międzynarodową konkurencyjność oraz stymulować wzrost i powstawanie miejsc pracy. Wraz z Europejską Agencją Kosmiczną tworzy europejską politykę kosmiczną.