Rada ds. Konkurencyjności (COMPET)

Rada UE

Rada ds. Konkurencyjności pracuje nad wzmacnianiem konkurencyjności i zwiększaniem wzrostu w UE. Zajmuje się 4 ważnymi dziedzinami polityki: rynkiem wewnętrznym, przemysłem, badaniami i innowacjami oraz przestrzenią kosmiczną.

Jak pracuje?

Zależnie od tematyki obrad na forum Rady ds. Konkurencyjności zbierają się ministrowie ze wszystkich państw członkowskich odpowiedzialni za handel, gospodarkę, przemysł, badania i innowacje lub przestrzeń kosmiczną. W posiedzeniach uczestniczą także stosowni komisarze europejscy.

Posiedzenia mają miejsce co najmniej 4 razy w roku.

Co robi?

Kształtując politykę, Rada stara się pobudzić konkurencyjność i wzrost w UE. Działania te obejmują tak różne dziedziny polityki, jak rynek wewnętrzny, przemysł, badania i innowacje oraz przestrzeń kosmiczną.

Jeżeli chodzi o rynek wewnętrzny, Rada jako prawodawca pracuje nad usuwaniem barier utrudniających transgraniczny przepływ towarów, pracowników, kapitału i usług.

W dziedzinie przemysłu Rada łączy podejście horyzontalne, którego celem jest wprowadzenie aspektów polityki przemysłowej do wszystkich innych pokrewnych dziedzin polityki UE, z podejściem sektorowym, które uwzględnia konkretne potrzeby każdego sektora.

Rada stara się poprawić otoczenie biznesowe, zwłaszcza z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. W tym celu uchwala wspólnie z Parlamentem konkretne środki mające służyć tym przedsiębiorstwom, takie jak zwiększanie dostępu do finansowania, ograniczanie biurokracji, a także sprzyjanie innowacjom.

Jeżeli chodzi o badania, innowacje i przestrzeń kosmiczną, Rada stara się wzmocnić naukowo-techniczną bazę europejskiego przemysłu, a tym samym zwiększyć jego międzynarodową konkurencyjność oraz stymulować wzrost i powstawanie miejsc pracy. Wraz z Europejską Agencją Kosmiczną tworzy europejską politykę kosmiczną.

Priorytety za przewodnictwa Słowacji

W drugiej połowie 2016 r. Rada ds. Konkurencyjności skoncentruje się na rozwijaniu jednolitego rynku, tak by usprawnić swobodny przepływ towarów i usług oraz zmniejszyć regionalną dyskryminację. Zajmie się też reformą prawa autorskiego. Mianowicie podejmie negocjacje z Parlamentem Europejskim dotyczące projektu przepisów o transgranicznym przenoszeniu usług udostępniania treści cyfrowych.

Rada ds. Konkurencyjności wesprze starania o wysoką jakość prawodawczą i o lepsze uregulowania. Będzie również pracować nad tworzeniem warunków do zwiększania konkurencyjności unijnego przemysłu i usuwania barier utrudniających innowacje.

Zamierza też osiągnąć podejście ogólne co do rozporządzenia o współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów. Projektowane przepisy mają pobudzić handel transgraniczny, zapewniając większy nadzór nad rynkiem.