Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN)

Rada UE

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych odpowiada w UE za trzy dziedziny: polityka gospodarcza, kwestie podatkowe i regulacja usług finansowych.

Jak pracuje?

Na forum Rady ECOFIN zbierają się ministrowie gospodarki i finansów ze wszystkich państw członkowskich. W posiedzeniach uczestniczą też stosowni komisarze europejscy.

Odbywają się także specjalne sesje ECOFIN służące przygotowaniu rocznego budżetu UE. Uczestniczą w nich krajowi ministrowie budżetu oraz europejski komisarz ds. programowania finansowego i budżetu.

Posiedzenia ECOFIN zwykle mają miejsce raz w miesiącu.

Co robi?

Eurogrupa

Eurogrupa jest nieformalnym gremium, w którym ministrowie państw strefy euro omawiają sprawy wspólnej waluty.

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych, zwana też Radą ECOFIN, odpowiada za politykę gospodarczą, sprawy podatkowe, rynki i przepływy finansowe oraz stosunki gospodarcze z krajami spoza UE.

Przygotowuje ona także roczny budżet UE oraz zajmuje się prawnymi i praktycznymi aspektami wspólnej waluty – euro.

Rada ECOFIN koordynuje politykę gospodarczą państw członkowskich, dba o konwergencję ich wyników gospodarczych, a także monitoruje ich politykę budżetową.

Uzgadnia stanowiska UE przed spotkaniami międzynarodowymi na takich forach, jak G-20, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy. Odpowiada też za finansowe aspekty międzynarodowych negocjacji w sprawie przeciwdziałania zmianie klimatu.

Priorytety za przewodnictwa Słowacji

Podczas prezydencji słowackiej (1 lipca – 31 grudnia 2016) Rada ECOFIN zamierza kontynuować dyskusję nad dalszym rozwojem unii gospodarczej i walutowej po sprawozdania pięciu przewodniczących z czerwca 2015 r. Będzie debatować zwłaszcza nad wzmacnianiem jej filara budżetowego.

W kwestiach podatkowych priorytetami są walka z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od podatków oraz pakiet przeciw unikaniu podatków. Prezydencja chce też uzyskać od wszystkich państw członkowskich jasne wskazówki polityczne co do planu działań z 2016 r. w sprawie VAT i jest gotowa na konstruktywną debatę w sprawie spodziewanego projektu o wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych.

Rada oceni funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, i sprawdzi, czy można w pełni wykorzystać jego potencjał.

Zajmie się też działaniami niezbędnymi do utworzenia unii rynków kapitałowych. Będzie się starała zwłaszcza porozumieć w sprawie projektu zmieniającego przepisy o prospekcie emisyjnym i w sprawie projektu o sekurytyzacji.

Jednym z priorytetów Rady jest także ukończenie unii bankowej.

Rada będzie szukała europejskich rozwiązań w walce z finansowaniem terroryzmu oraz będzie pracowała nad porozumieniem z Parlamentem Europejskim w sprawie budżetu UE na 2017 r.

Wśród priorytetów Rady ECOFIN na druga połowę 2016 r. są też usprawnienie europejskiego semestru, dokładniejsza realizacja zaleceń dla poszczególnych krajów oraz uproszczenie paktu stabilności i wzrostu.