Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN)

Rada UE

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych odpowiada w UE za trzy dziedziny: politykę gospodarczą, kwestie podatkowe i regulację usług finansowych.

Jak pracuje?

Na forum Rady ECOFIN zbierają się ministrowie gospodarki i finansów ze wszystkich państw członkowskich. W posiedzeniach uczestniczą też stosowni komisarze europejscy.

Odbywają się także specjalne sesje ECOFIN służące przygotowaniu rocznego budżetu UE. Uczestniczą w nich krajowi ministrowie budżetu oraz europejski komisarz ds. programowania finansowego i budżetu.

Posiedzenia ECOFIN zwykle odbywają się raz w miesiącu.

Co robi?

Eurogrupa

Eurogrupa jest nieformalnym gremium, w którym ministrowie państw strefy euro omawiają sprawy wspólnej waluty.

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych, zwana też Radą ECOFIN, odpowiada za politykę gospodarczą, sprawy podatkowe, rynki i przepływy finansowe oraz stosunki gospodarcze z krajami spoza UE.

Przygotowuje ona także roczny budżet UE oraz zajmuje się prawnymi i praktycznymi aspektami wspólnej walutyeuro.

Rada ECOFIN koordynuje politykę gospodarczą państw członkowskich, dba o konwergencję ich wyników gospodarczych, a także monitoruje ich politykę budżetową.

Uzgadnia stanowiska UE przed spotkaniami międzynarodowymi na takich forach, jak G-20, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy. Odpowiada też za finansowe aspekty międzynarodowych negocjacji w sprawie przeciwdziałania zmianie klimatu.

Priorytety za przewodnictwa Malty

Priorytety Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych podczas prezydencji maltańskiej to silniejszy wzrost gospodarczy, więcej miejsc pracy i liczniejsze inwestycje. W tym celu Rada będzie kontynuowała prace nad ustawodawstwem w sprawie unii rynków kapitałowych, unii bankowej i opodatkowania oraz nad przyszłością unii gospodarczej i walutowej.

W dziedzinie zarządzania gospodarczego Rada będzie chciała wypracować porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia o programie wspierania reform strukturalnych oraz będzie kontynuować dyskusję nad przyszłą strukturą unii gospodarczej i walutowej w myśl sprawozdania pięciu przewodniczących z 2015 r.

Rada będzie też kontynuować prace nad unią rynków kapitałowych. Prezydencja chce przede wszystkim sfinalizować dyskusje nad wnioskiem o prostej i przejrzystej sekurytyzacji. Planuje też wypracować porozumienie polityczne z Parlamentem Europejskim co do propozycji ustawodawczych w sprawie europejskiego funduszu venture capital i europejskiego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

Rada zamierza także zadbać o postępy prac nad zmianami w ustawodawstwie o unii bankowej, zwłaszcza wymogami kapitałowymi wobec banków, przepisami o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz jednolitym mechanizmem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Planuje także dalsze dyskusje techniczne nad wnioskiem o europejskim systemie gwarantowania depozytów.

W dziedzinie opodatkowania prezydencja maltańska będzie prowadzić prace nad wnioskami opublikowanymi przez Komisję Europejską jesienią 2016 r. To m.in. zmiany w dyrektywie przeciw unikaniu podatków, inicjatywa w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów, a także wnioski związane ze wspólną skonsolidowaną podstawą opodatkowania osób prawnych oraz z e-handlem.

Rada będzie się też starała doprowadzić do końca negocjacje nad zmianą czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, by poszerzyć sposoby walki z finansowaniem terroryzmu i zwiększyć przejrzystość transakcji finansowych.

Prezydencja maltańska będzie też zabiegać o porozumienie polityczne z Parlamentem Europejskim w sprawie uaktualnionego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich.

Prezydencja maltańska będzie starała się zapewnić, by procedury udzielania absolutorium w odniesieniu do budżetu na rok 2015, wykonanie budżetu na rok 2017 oraz prace przygotowawcze nad budżetem na 2018 r. były kierowane tak sprawnie, jak to możliwe. Będzie również prowadziła działania następcze wynikające ze sprawozdania Grupy Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych.