Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Ecofin)

Rada UE

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych odpowiada w UE za trzy dziedziny: politykę gospodarczą, kwestie podatkowe i regulację usług finansowych.

Jak pracuje?

Na forum Rady Ecofin zbierają się ministrowie gospodarki i finansów ze wszystkich państw członkowskich. W posiedzeniach uczestniczą też stosowni komisarze europejscy.

Odbywają się także specjalne sesje Ecofin służące przygotowaniu rocznego budżetu UE. Uczestniczą w nich krajowi ministrowie budżetu oraz europejski komisarz ds. programowania finansowego i budżetu.

Posiedzenia Ecofin zwykle odbywają się raz w miesiącu.

Co robi?

Eurogrupa

Eurogrupa jest nieformalnym gremium, w którym ministrowie państw strefy euro omawiają sprawy wspólnej waluty.

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych, zwana też Radą Ecofin, odpowiada za politykę gospodarczą, sprawy podatkowe, rynki i przepływy finansowe oraz stosunki gospodarcze z krajami spoza UE.

Przygotowuje ona także roczny budżet UE oraz zajmuje się prawnymi i praktycznymi aspektami wspólnej walutyeuro.

Rada Ecofin koordynuje politykę gospodarczą państw członkowskich, dba o konwergencję ich wyników gospodarczych, a także monitoruje ich politykę budżetową.

Uzgadnia stanowiska UE przed spotkaniami międzynarodowymi na takich forach, jak G-20, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy. Odpowiada też za finansowe aspekty międzynarodowych negocjacji w sprawie przeciwdziałania zmianie klimatu.

Priorytety prezydencji estońskiej

Prezydencja estońska skupi się na modernizacji systemu podatku VAT. Będzie dążyć do osiągnięcia porozumienia politycznego w sprawie publikacji elektronicznych i ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia. Ponadto będzie się starać wypracować porozumienie co do głównych elementów wniosku w sprawie VAT w odniesieniu do handlu elektronicznego. Prezydencja rozpocznie również dyskusje na temat wniosków dotyczących ostatecznego systemu VAT i obniżonych stawek tego podatku.

Prezydencja estońska zamierza przeprowadzić analizę w sprawie śródokresowego przeglądu planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych przedstawionego przez Komisję, i przygotować konkluzje Rady.

Oprócz kontynuowania prac nad pakietem dotyczącym redukcji ryzyka prezydencja estońska stworzy również podstawy dla ustanowienia systemu gwarantowania depozytów. Jej celem jest osiągnięcie porozumienia politycznego z Parlamentem Europejskim w najpilniejszych kwestiach dotyczących pakietu w sprawie ograniczania ryzyka. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy tego pakietu, będzie dążyć do osiągnięcia podejścia ogólnego w Radzie. Podczas swojej prezydencji Estonia będzie kontynuowała prace nad projektem europejskiego systemu gwarantowania depozytów.

Zajmie się także wnioskami wynikającymi z przeglądu rozporządzenia w sprawie pozagiełdowych instrumentów pochodnych, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji. Będzie dalej pracować nad wnioskiem w sprawie ujawniania systemów unikania opodatkowania przez pośredników finansowych. Planuje też stworzyć wspólny unijny wykaz państw trzecich niechętnych współpracy.

W odniesieniu do budżetu UE na rok 2018 prezydencja estońska zamierza osiągnąć kompleksowe i terminowe porozumienie, które uwzględni potrzeby UE i zapewni realizację polityki.

We współpracy z Bułgarią, która obejmie będzie kolejną prezydencję, Estonia opracuje kalendarz polityki gospodarczej na następny europejski semestr.