Rada ds. Środowiska (ENVI)

Rada UE

Rada ds. Środowiska odpowiada za unijną politykę środowiska, w tym ochronę środowiska, rozważne korzystanie z zasobów oraz ochronę zdrowia ludzi. Zajmuje się także międzynarodowymi sprawami środowiska, zwłaszcza zmianą klimatu.

Jak pracuje?

Na forum Rady ds. Środowiska zbierają się ministrowie odpowiedzialni za sprawy środowiskowe. Komisję Europejską reprezentują komisarz ds. środowiska oraz komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu.

W ciągu roku odbywają się mniej więcej 4 posiedzenia Rady ds. Środowiska.

Co robi?

Rada, jako organ decyzyjny, przyjmuje wraz z Parlamentem Europejskim ambitne ustawodawstwo środowiskowe, które służy ochronie siedlisk przyrodniczych oraz czystości powietrza i wody, zapewnia właściwe usuwanie odpadów, poszerza wiedzę o substancjach toksycznych, a także pomaga przedsiębiorstwom rozwijać się w kierunku zrównoważonej gospodarki.

Rada dopilnowuje także, by kwestie środowiska znajdowały odpowiednie miejsce w innych dziedzinach polityki UE, takich jak przemysł, rolnictwo, transport, energia i usługi.

Na szczeblu międzynarodowym UE i jej państwa członkowskie starają się , by unijne standardy środowiskowe były odzwierciedlane w międzynarodowych umowach z dziedziny środowiska i zmiany klimatu. W związku z tym do Rady należy przygotowywanie stanowisk UE na konferencje międzynarodowe i na negocjacje klimatyczne.

Priorytety prezydencji estońskiej

Podczas prezydencji estońskiej Rada ds. Środowiska skupi się na inicjatywach agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Zajmie się przede wszystkim negocjacjami w sprawie propozycji ustawodawczych wdrażających cele paryskiego porozumienia klimatycznego. Chodzi o: dyrektywę o handlu emisjami, rozporządzenie o wspólnym wysiłku redukcyjnym, rozporządzenie o użytkowaniu gruntów oraz rozporządzenie o handlu emisjami w lotnictwie.

Prezydencja chce również kontynuować negocjacje nad wnioskami z pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.