Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO)

Rada UE

Rada EPSCO stara się zwiększać poziom zatrudnienia oraz poprawiać warunki życia i pracy, zapewniając przy tym wysoki poziom ochrony zdrowia i ochrony konsumentów w UE.

Jak pracuje?

Na forum Rady EPSCO zbierają się ministrowie odpowiedzialni za zatrudnienie, sprawy społeczne, zdrowie i politykę konsumencką ze wszystkich państw UE. W posiedzeniach uczestniczą także stosowni komisarze europejscy.

Zazwyczaj w ciągu roku organizowane są cztery posiedzenia. Na ogół dwa z nich są poświęcone wyłącznie zatrudnieniu i polityce społecznej.

Co robi?

Ogólnym celem unijnych działań jest podnoszenie standardu i jakości życia obywateli. Środkiem są tu wysokojakościowe miejsca pracy, wysoka ochrona socjalno-zdrowotna oraz ochrona interesów konsumentów.

W dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej Rada EPSCO odpowiada za sporządzanie corocznych wytycznych, które państwa członkowskie uwzględniają w politykach krajowych. Przyjmuje też, wraz z Parlamentem Europejskim, przepisy zapewniające poprawę warunków pracy, włączenie społeczne i równość płci.

Państwa członkowskie zachowują pełnię kompetencji co do kształtowania własnej polityki zdrowotnej oraz organizacji i świadczenia odnośnych usług. Niemniej Rada przyjmuje, razem z Parlamentem Europejskim, przepisy o jakości i bezpieczeństwie organów ludzkich i krwi, o prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz o jakości i bezpieczeństwie leków i wyrobów medycznych.

Jeżeli chodzi o ochronę konsumentów, Rada przyjmuje wraz z Parlamentem Europejskim ogólnounijne przepisy o ochronie zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów oraz ich interesów ekonomicznych.

Priorytety prezydencji estońskiej

Prezydencja estońska z aprobatą odniosła się do wniosku Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego filaru praw socjalnych. Zamierza kontynuować dyskusję nad zatwierdzeniem tego dokumentu na szczeblu politycznym w Radzie.

Będzie w dalszym ciągu dążyć do aktualizacji i uproszczenia przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Aby umożliwić szybsze przekazywanie świadczeń osobom przemieszczającym się w UE, prezydencja planuje prace nad elektroniczną wymianą danych dotyczących zabezpieczenia społecznego pomiędzy państwami członkowskimi.

Prezydencja dąży także do pomyślnego zakończenia negocjacji dotyczących dyrektywy w sprawie delegowania pracowników.

Prezydencja jest zdania, że dla zmniejszenia narażenia na substancje rakotwórcze w miejscu pracy niezwykle ważne jest ustanowienie wartości granicznych dla dodatkowych substancji niebezpiecznych w UE. W związku z tym zamierza nadać priorytet zmianie dyrektywy w sprawie substancji rakotwórczych i mutagennych.

Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, prezydencja estońska zamierza dalej organizować dyskusje z udziałem państw członkowskich w sprawie zmniejszania szkód powodowanych przez alkohol. Prezydencja uważa, że w celu stworzenia niezbędnych warunków dla szerszego korzystania z danych zdrowotnych i dla ich transgranicznego przepływu w związku z leczeniem, a także do celów badań i innowacji, ważne jest wdrożenie zasad jednolitego rynku cyfrowego w sektorze ochrony zdrowia.