Rada do Spraw Ogólnych (GAC)

Rada UE

Rada do Spraw Ogólnych koordynuje przygotowania do posiedzeń Rady Europejskiej. Odpowiada także za szereg przekrojowych dziedzin polityki.

Jak pracuje?

Rada do Spraw Ogólnych składa się głównie z ministrów spraw europejskich ze wszystkich państw UE. Komisję Europejską zwykle reprezentuje komisarz odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne, lub też inny – zależnie od omawianych kwestii.

Posiedzenia odbywają się raz w miesiącu.

Rada Europejska

Rada Europejska jest instytucją odpowiedzialną za określanie politycznego kierunku UE i jej priorytetów.

Co robi?

Rada do Spraw Ogólnych dba o spójność prac wszystkich innych składów Rady. Przygotowuje posiedzenia Rady Europejskiej (szczyty szefów państw i rządów UE) i czuwa nad realizacją podjętych tam decyzji.

Odpowiada za szereg przekrojowych dziedzin polityki, w tym za rozszerzanie UE i negocjacje akcesyjne, przyjmowanie wieloletnich ram finansowych (unijnego 7-letniego planu budżetowego), politykę spójności, unijną strukturę instytucjonalną oraz wszelkie sprawy powierzone jej przez Radę Europejską.

Priorytety za przewodnictwa Malty

Rada do Spraw Ogólnych będzie chciała zakończyć wewnętrzne negocjacje Rady i uzyskać zgodę Parlamentu co do rewizji wieloletnich ram finansowych 2014–2020. Postara się też osiągnąć postęp w negocjacjach (wewnętrznych i z Parlamentem) dotyczących tzw. rozporządzenia zbiorczego, które ma uprościć procedury budżetowe.

Rada do Spraw Ogólnych będzie kontynuować wdrażanie międzyinstytucjonalnego porozumienia o lepszym stanowieniu prawa.

Będzie też dalej pracować nad realizacją programów uzgodnionych w ramach polityki spójności 2014–2020.

Jeżeli chodzi o politykę rozszerzeniową, prezydencja chce podkreślać znaczenie praworządności w pogłębianiu rozwoju gospodarczego przez kraje kandydujące lub potencjalne kraje kandydujące.