Rada do Spraw Ogólnych (GAC)

Rada UE

Rada do Spraw Ogólnych koordynuje przygotowania do posiedzeń Rady Europejskiej. Odpowiada także za szereg przekrojowych dziedzin polityki.

Jak pracuje?

Rada do Spraw Ogólnych składa się głównie z ministrów spraw europejskich ze wszystkich państw UE. Komisję Europejską zwykle reprezentuje komisarz odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne, lub też inny – zależnie od omawianych kwestii.

Posiedzenia odbywają się raz w miesiącu.

Rada Europejska

Rada Europejska jest instytucją odpowiedzialną za określanie politycznego kierunku UE i jej priorytetów.

Co robi?

Rada do Spraw Ogólnych dba o spójność prac wszystkich innych składów Rady. Przygotowuje posiedzenia Rady Europejskiej (posiedzenia szefów państw i rządów UE) i czuwa nad realizacją podjętych tam decyzji.

Odpowiada za szereg przekrojowych dziedzin polityki, w tym za rozszerzanie UE i negocjacje akcesyjne, przyjmowanie wieloletnich ram finansowych (unijnego 7-letniego planu budżetowego), politykę spójności, unijną strukturę instytucjonalną oraz wszelkie sprawy powierzone jej przez Radę Europejską.

Priorytety za przewodnictwa Słowacji

Rada do Spraw Ogólnych będzie nadzorować realizację nowego międzyinstytucjonalnego porozumienia o lepszym stanowieniu prawa. Zajmie się też śródokresowym przeglądem wieloletnich ram finansowych 2014–2020.

Oceni ponadto wnioski wypływające z dialogu na temat promowania i ochrony praworządności, zainicjowanego w 2014 r.

Jeżeli chodzi o politykę rozszerzeniową, Rada do Spraw Ogólnych podsumuje postępy integracyjne kandydatów i zachęci ich do przeprowadzenia niezbędnych reform wewnętrznych.