Rada do Spraw Ogólnych (GAC)

Rada UE

Rada do Spraw Ogólnych koordynuje przygotowania do szczytów Rady Europejskiej. Odpowiada także za wiele przekrojowych dziedzin polityki.

Jak pracuje?

Rada do Spraw Ogólnych składa się głównie z ministrów spraw europejskich ze wszystkich państw UE. Komisję Europejską zwykle reprezentuje komisarz odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne, lub też inny – zależnie od omawianych kwestii.

Posiedzenia odbywają się raz w miesiącu.

Rada Europejska

Rada Europejska jest instytucją odpowiedzialną za określanie politycznego kierunku UE i jej priorytetów.

Co robi?

Rada do Spraw Ogólnych dba o spójność prac wszystkich innych składów Rady. Przygotowuje szczyty Rady Europejskiej (spotkania szefów państw i rządów UE) i czuwa nad realizacją podjętych tam decyzji.

Odpowiada za wiele przekrojowych dziedzin polityki, w tym za rozszerzanie UE i negocjacje akcesyjne, przyjmowanie wieloletnich ram finansowych (unijnego 7-letniego planu budżetowego), politykę spójności, unijną strukturę instytucjonalną oraz wszelkie sprawy powierzone jej przez Radę Europejską.

Priorytety za przewodnictwa Estonii

Rada do Spraw Ogólnych

Prezydencja estońska będzie kontynuować rozmowy o przyszłości Unii Europejskiej oraz sposobach ochrony potrzeb i interesów obywateli UE.

Będzie też kontynuować wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego o lepszym stanowieniu prawa – aktu, dzięki któremu proces legislacyjny ma się poprawić: stać się prostszy i skuteczniejszy.

Prezydencja chce uzgodnić wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady w sprawie priorytetów legislacyjnych na 2018 r.

Będzie też dążyć do międzynarodowego porozumienia w sprawie obowiązkowego rejestru przejrzystości.

Prezydencja chce też kontynuować dyskusję nad zasadami i ochroną praworządności, m.in. poprzez dialog w tej kwestii na forum Rady do Spraw Ogólnych.

Będzie też kontynuować prace nad rozszerzaniem UE – w szerszym kontekście bezpieczeństwa, stabilności, demokracji i praworządności w Europie.

W formacie zajmującym się spójnością prezydencja omówi efekty, realizację i przyszłość polityki spójności, opierając się na 7. sprawozdaniu Komisji w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, dokumentach dyskusyjnych, opublikowanych badaniach i wcześniejszych dyskusjach innych składów Rady.

Rada do Spraw Ogólnych (art. 50)

Rada do Spraw Ogólnych (art. 50) gromadzi ministrów w gronie UE-27, którzy omawiają kwestie związane z Brexitem.

Rada do Spraw Ogólnych (art. 50) będzie czuwać między spotkaniami Rady Europejskiej (art. 50) nad tym, by negocjacje przebiegały zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej i wskazówkami negocjacyjnymi Rady.

Celem prezydencji estońskiej w negocjacjach jest to, by utrzymać jedność 27 państw członkowskich i ułatwić osiąganie porozumienia z Wielką Brytanią.