Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (WSiSW)

Rada UE

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych prowadzi współpracę i wspólną politykę w kwestiach ponadgranicznych, tworząc ogólnounijny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Jak pracuje?

Na forum Rady WSiSW zbierają się ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych ze wszystkich państw członkowskich UE. Zasadniczo ministrowie sprawiedliwości zajmują się współpracą sądową w sprawach zarówno cywilnych, jak i karnych, a także prawami podstawowymi. Ministrowie spraw wewnętrznych odpowiadają natomiast m.in. za migrację, zarządzanie granicami i współpracę policyjną. W poszczególnych państwach członkowskich podział obowiązków między ministrami może być jednak inny. Rada WSiSW jest również odpowiedzialna za ochronę ludności.

Rada WSiSW zwykle zbiera się co 3 miesiące.

Zgodnie z unijnymi traktatami Dania, Wielka Brytania i Irlandia nie w pełni uczestniczą w realizacji niektórych działań z dziedziny wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, lub też uczestniczą w nich pod pewnymi warunkami.

Kwestie schengeńskie Rada ta omawia w formacji nazywanej komitetem mieszanym. Komitet mieszany obejmuje – oprócz przedstawicieli państw członkowskich UE – również delegatów 4 państw, które nie są w UE, ale należą do strefy Schengen (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Gdy chodzi o projektowane przepisy, najpierw omawia je komitet mieszany, ale sam akt prawny przyjmuje już Rada WSiSW (Wielka Brytania i Irlandia nie biorą udziału w głosowaniu).

Czym się zajmuje?

Rada przyjmuje – najczęściej wraz z Parlamentem Europejskim – przepisy, które gwarantują prawa podstawowe, zapewniają swobodne przemieszczanie się w obrębie UE i oferują obywatelom wysoki poziom ochrony. Rada odpowiada za politykę azylową i imigracyjną, współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych, ochronę ludności oraz za zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Zajmuje się też sprawami związanymi ze strefą Schengen – europejskim obszarem bez granic.

Rada ułatwia też i zwiększa koordynację działań państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. Chodzi konkretnie o ochronę granic zewnętrznych i współpracę policyjną i celną.

Priorytety za przewodnictwa Malty

 Wymiar sprawiedliwości

Ważnym priorytetem będzie walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Prezydencja zajmie się proponowaną dyrektywą mającą zharmonizować przepisy o kryminalizacji prania pieniędzy w UE oraz proponowanym rozporządzeniem o wzajemnym uznawaniu nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty.

Prezydencja będzie kontynuować negocjacje co do nowelizacji decyzji o Eurojuście i co do projektu w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej.

Sprawy wewnętrzne

Prezydencja będzie propagować wspólne europejskie rozwiązywanie wyzwań wynikających z migracji i zagrożeń terrorystycznych.

Będzie też kontynuować realizację „Europejskiego programu z zakresie migracji”. Wśród priorytetów jest harmonizacja unijnej polityki azylowej. Podstawą prac będą projekty nowelizacji przepisów o wspólnym europejskim systemie azylowym. Szczególny akcent padnie na środki mające zapewnić skuteczne stosowanie zasady solidarności i zasady odpowiedzialności oraz na rozporządzenie dublińskie.

Prezydencja będzie też dalej realizować nowe ramy partnerstwa z państwami trzecimi, by ratować życie na Morzu Śródziemnym, zwiększyć liczbę powrotów oraz umożliwić migrantom przebywanie blisko domu. Równolegle będzie kontynuować prace w sprawie migracji legalnej: poprowadzi dalej negocjacje legislacyjne co do nowelizacji dyrektywy o niebieskiej karcie.

Kolejną ważną dla prezydencji kwestią jest poprawa zarządzania granicą zewnętrzną. Prezydencja chce sfinalizować negocjacje nad projektami w sprawie systemu wjazdu/wyjazdu. Zamierza też osiągnąć postęp w negocjacjach nad utworzeniem europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż.

Prezydencja będzie też kontynuować dyskusję nad walką z terroryzmem oraz poważną i zorganizowaną przestępczością. Skupi się przy tym na proponowanym akcie o zwalczaniu fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi.