Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (WSiSW)

Rada UE

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych czuwa nad współpracą i wspólną polityką w kwestiach ponadgranicznych, rozwijając ogólnounijny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Jak pracuje?

Na forum Rady WSiSW zbierają się ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych ze wszystkich państw członkowskich UE. Zasadniczo ministrowie sprawiedliwości zajmują się współpracą sądową w sprawach zarówno cywilnych, jak i karnych, a także prawami podstawowymi. Ministrowie spraw wewnętrznych odpowiadają natomiast m.in. za migrację, zarządzanie granicami i współpracę policyjną. W poszczególnych państwach członkowskich podział obowiązków między ministrami może być jednak inny. Rada WSiSW jest również odpowiedzialna za ochronę ludności.

Rada WSiSW zwykle zbiera się co 3 miesiące.

Zgodnie z unijnymi traktatami Dania, Wielka Brytania i Irlandia nie w pełni uczestniczą w realizacji niektórych działań z dziedziny wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, lub też uczestniczą w nich pod pewnymi warunkami.

Kwestie schengeńskie Rada ta omawia w formacji nazywanej komitetem mieszanym. Komitet mieszany obejmuje – oprócz przedstawicieli państw członkowskich UE – również delegatów 4 państw, które nie są w UE, ale należą do strefy Schengen (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Gdy chodzi o proponowane przepisy, najpierw omawia je komitet mieszany, ale sam akt prawny przyjmuje już Rada WSiSW (Wielka Brytania i Irlandia nie biorą udziału w głosowaniu).

Czym się zajmuje?

Rada WSiSW przyjmuje – najczęściej wraz z Parlamentem Europejskim – przepisy, które służą gwarantowaniu praw podstawowych, zapewniają swobodne przemieszczanie się w obrębie UE i oferują obywatelom wysoki poziom ochrony. Rada WSiSW odpowiada też za politykę azylową i imigracyjną, współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych, ochronę ludności oraz za zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Zajmuje się ponadto sprawami związanymi ze strefą Schengen – europejskim obszarem bez granic.

Rada WSiSW ułatwia i zwiększa koordynację działań państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego:zajmuje się kwestiami ochrony granic zewnętrznych i stara się pogłębiać współpracę policyjną i celną.

Priorytety prezydencji estońskiej

Wymiar sprawiedliwości

Prezydencja chce kontynuować rozmowy nad przystąpieniem UE do europejskiej konwencji praw człowieka i do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Prezydencja będzie kontynuować prace nad częściową harmonizacją prawa upadłościowego, by poprawić otoczenie biznesowe w państwach UE. Planuje też prace nad aktualizacją przepisów o postępowaniu transgranicznym w sprawach dotyczących rodzin i dzieci.

Jeżeli chodzi o zwalczanie terroryzmu, prezydencja estońska planuje uzgodnić z Parlamentem Europejskim projekt dyrektywy o prawnokarnych środkach przeciwdziałania praniu pieniędzy. Będzie też kontynuować negocjacje nad przepisami o wzajemnym uznawaniu nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty.

Sprawy wewnętrzne

Za przewodnictwa Estonii Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych skupi się na migracji legalnej, migracji nielegalnej, kontrolowaniu granic zewnętrznych oraz współpracy z państwami trzecimi.

Będzie też pracować nad nowelizacją dyrektywy o niebieskiej karcie. Dyrektywa ma ułatwiać wysoko wykwalifikowanym pracownikom wjazd do UE i mobilność w UE.

Będzie też pracować z państwami trzecimi nad rozwiązaniami mającymi zaradzić przyczynom nielegalnej migracji i nad zwiększeniem liczby powrotów. Chce też kontynuować starania o zreformowanie europejskiego systemu azylowego i wspólnej unijnej polityki wizowej.

W drugiej połowie 2017 r. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych miałaby zakończyć prace polityczne nad utworzeniem unijnego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS). Postara się też uzgodnić z Parlamentem Europejskim nowe przepisy o systemie informacyjnym Schengen drugiej generacji.