Eurogrupa to nieformalne gremium, w którym ministrowie państw strefy euro omawiają wspólne obowiązki względem euro. 

Zadania

Jej główne zadanie to ściśle koordynować politykę gospodarczą państw strefy euro. Ma też promować rozwiązania na rzecz silniejszego wzrostu gospodarczego.

Oprócz tego Eurogrupa odpowiada za przygotowywanie szczytów strefy euro i realizację zapadających tam ustaleń.

Posiedzenia

Eurogrupa zbiera się zwykle raz w miesiącu – w przeddzień posiedzenia Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych. W posiedzeniach Eurogrupy uczestniczą m.in. komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł oraz prezes Europejskiego Banku Centralnego.

Po raz pierwszy ministrowie finansów państw strefy euro spotkali się nieformalnie 4 czerwca 1998 r. w luksemburskim zamku Senningen.

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału

Przewodniczący

Eurogrupa sama wybiera swojego przewodniczącego zwykłą większością głosów. Jego kadencja trwa 2,5 roku. Stanowisko to piastuje obecnie Jeroen Dijsselbloem.  13 lipca 2015 r. wybrano go na drugą kadencję. Równocześnie pełni on funkcję ministra finansów Holandii.

Program prac

Eurogrupa przyjmuje co pół roku swój program prac. Określa w nim najważniejsze tematy obrad i wstępne porządki swoich najbliższych spotkań.  

Wejście do strefy euro

Aby wejść do strefy euro, państwa UE muszą spełnić tzw. kryteria konwergencji. Są to gospodarczo-prawne kryteria uzgodnione w traktacie z Maastricht w 1992 r., znane też jako kryteria z Maastricht.

O przyjęciu danego państwa UE do strefy euro decyduje ostatecznie Rada UE na podstawie wniosku Komisji, po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego.

 

Wejście do strefy euro

Aby wejść do strefy euro, państwa UE muszą spełnić tzw. kryteria konwergencji. Są to gospodarczo-prawne kryteria uzgodnione w traktacie z Maastricht w 1992 r., znane też jako kryteria z Maastricht.

O przyjęciu danego państwa UE do strefy euro decyduje ostatecznie Rada UE na podstawie wniosku Komisji, po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego.