Jak działa Eurogrupa?

Eurogrupa

Eurogrupa to nieformalne gremium, w którym ministrowie państw strefy euro omawiają wspólne obowiązki swoich państw względem euro.  

Jej główne zadanie to ściśle koordynować politykę gospodarczą państw strefy i propagować rozwiązania na rzecz silniejszego wzrostu gospodarczego. Koordynacja polityki jest niezbędna dla stabilności strefy euro jako całości.  

Dlatego oprócz kwestii związanych z samym euro grupa rozpatruje też szersze zagadnienia wpływające na politykę budżetową, monetarną i strukturalną państw strefy euro. Stara się identyfikować wspólne wyzwania i znajdować wspólne rozwiązania.   

Odpowiada też za przygotowanie szczytów strefy euro i realizację zapadających tam ustaleń.  

Rolę Eurogrupy określa protokół nr 14 do traktatu lizbońskiego, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. 

Dyskusje

Eurogrupa regularnie omawia

 • sytuację gospodarczą i perspektywy gospodarcze strefy euro
 • politykę budżetową państw strefy euro
 • sytuację makroekonomiczną strefy euro
 • reformy strukturalne mogące zwiększyć wzrost
 • kwestie zachowania stabilności finansowej strefy euro
 • przygotowania do spotkań międzynarodowych
 • poszerzenie strefy euro.  

Czasem Eurogrupa wstępnie omawia też decyzje Rady, jeżeli mają dotyczyć one tylko państw strefy euro. Gdy Rada podejmuje takie decyzje, głosują tylko ministrowie państw strefy euro.  

Eurogrupa dyskutuje też nad warunkami pomocy finansowej dla państw strefy euro, które doznają poważnych trudności finansowych.

Posiedzenia  

Eurogrupa zbiera się zwykle raz w miesiącu – w przeddzień posiedzenia Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Ecofin). W razie konieczności odbywa dodatkowe spotkania lub telekonferencje. Posiedzenia mają charakter nieformalny, a dyskusje są poufne.  

Uczestnikami posiedzeń Eurogrupy są:

 • ministrowie finansów państw strefy euro
 • przewodniczący Eurogrupy
 • wiceprzewodniczący Komisji czuwający nad polityką gospodarczą i monetarną oraz euro
 • prezes Europejskiego Banku Centralnego.  

Do udziału w posiedzeniach zapraszany jest też dyrektor zarządzający Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Gdy dyskusje dotyczą programów gospodarczych, w które zaangażowany jest MFW, zapraszany jest też ten fundusz.  

Wyniki posiedzeń przewodniczący Eurogrupy przedstawia opinii publicznej na konferencji prasowej. Oprócz tego Eurogrupa wydaje czasem publiczne oświadczenia pisemne. Przewodniczący zdaje też relację Radzie Ecofin.

Program prac Eurogrupy

6-miesięczny program prac i priorytety Eurogrupy.

Porządki obrad i programy prac

Eurogrupa przyjmuje program swoich prac co pół roku. Określa w nim najważniejsze tematy i wstępnie planuje porządki najbliższych posiedzeń Eurogrupy.  

Konkretne porządki i obrady przygotowuje przewodniczący Eurogrupy z pomocą Grupy Roboczej Eurogrupy – organu gromadzącego tych członków Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, którzy reprezentują państwa strefy euro.

Wybór przewodniczącego 

Przewodniczącego wybierają sami członkowie Eurogrupy zwykłą większością głosów. Jego kadencja wynosi 2,5 roku

Jeżeli przewodniczący nie może pełnić obowiązków, zastępuje go minister finansów państwa sprawującego akurat prezydencję w Radzie. Jeżeli prezydencję sprawuje państwo spoza strefy euro, ster przejmuje minister finansów państwa strefy euro, które jest najbliższe w porządku sprawowania prezydencji.