Program prac Eurogrupy

Eurogrupa

Co 6 miesięcy Eurogrupa przyjmuje program swoich prac. W zarysie przedstawia w nim dziedziny, na których chce się skoncentrować. Ustala także porządki poszczególnych posiedzeń. Są to porządki wstępne, które zależnie od okoliczności mogą ulec zmianie.

Priorytety na pierwszą połowę 2017 roku

W pierwszej połowie 2017 r. Eurogrupa skupi się na koordynowaniu polityki gospodarczej w celu poprawy krótko- i długoterminowych perspektyw wzrostu oraz zapewnienia zdrowych finansów publicznych. Będzie zwłaszcza zachęcać do reform strukturalnych.

Koordynacja polityki gospodarczej

Eurogrupa planuje regularne debaty nad najlepszymi rozwiązaniami politycznymi i wdrażaniem reform strukturalnych zaleconych strefie euro w ramach europejskiego semestru. Chodzi o to, by z najlepszych rozwiązań mogły skorzystać zarówno państwa członkowskie, jak i cała strefa euro oraz by w miarę możliwości porozumieć się co do analizy porównawczej tych działań.

Eurogrupa będzie też monitorować działania państw strefy euro na rzecz zdrowych finansów publicznych oraz śledzić ogólny kurs polityki budżetowej strefy euro i jego składowe.

Ważnym punktem będą działania następcze po dyskusji nad projektami planów budżetowych na 2017 r.

Eurogrupa będzie dokładnie monitorować wydarzenia wpływające na stabilność finansową i makroekonomiczną strefy euro.

Będzie też śledzić, jak państwa strefy euro podlegające procedurze nadmiernego deficytu wdrażają skierowane do nich zalecenia.

Weryfikacja programowa i poprogramowa

Eurogrupa będzie kontynuować weryfikację trwającego programu dostosowań gospodarczych w Grecji.

Będzie też uczestniczyć w nadzorze poprogramowym w państwach, które pomoc finansową otrzymały w przeszłości, zwłaszcza na Cyprze, w Irlandii, Portugalii i Hiszpanii.

Unia bankowa

Eurogrupa będzie nadal uważnie obserwować te aspekty prac nad wzmacnianiem unii bankowej, które dotyczą strefy euro.

Inne zadania

Eurogrupa nadal będzie przygotowywać materiały dla przywódców UE, by mogli dyskutować nad pogłębianiem unii gospodarczej i walutowej oraz przygotować się do spotkań międzynarodowych.