Grupa ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej)

Rada UE

Grupa ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) została powołana 9 marca 1998 r. przez Radę do Spraw Gospodarczych i Finansowych. Grupa przede wszystkim ocenia instrumenty podatkowe objęte kodeksem postępowania w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej (przyjętym w grudniu 1997 r.) oraz nadzoruje informowanie o tych instrumentach.

Kodeks postępowania nie jest prawnie wiążący, ale państwa członkowskie, które go przyjmą, są zobowiązane do:

  • wycofania instrumentów podatkowych, które prowadzą do szkodliwej konkurencji podatkowej 
  • niewprowadzania kolejnych takich instrumentów.

Grupa pracuje głównie nad:

  • przepisami zapobiegającymi nadużyciom
  • przejrzystością i wymianą informacji w obszarze cen transferowych
  • praktykami administracyjnymi 
  • propagowaniem zasad kodeksu postępowania w krajach trzecich.

W trakcie irlandzkiej prezydencji w Radzie (2013) została utworzona podgrupa ds. zapobiegania nadużyciom. Podlega Grupie ds. Kodeksu Postępowania i zajmuje się rozbieżnościami w kwalifikacji struktur hybrydowych.