Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili
Coreper – główny organ przygotowawczy Rady

W skład Coreperu (część II) wchodzą stali przedstawiciele ze wszystkich państw członkowskich. Posiedzeniom przewodniczy stały przedstawiciel z państwa akurat przewodniczącego Radzie do Spraw Ogólnych.

Rola

Coreper (część II) przygotowuje prace 4 formacji Rady:

  • sprawy gospodarcze i finansowe
  • sprawy zagraniczne
  • sprawy ogólne
  • wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

Posiedzenia Coreperu (część II) są przygotowywane przez grupę Antici. Ta nieformalna grupa pomaga wstępnie ustalić, jakie stanowisko zajmą poszczególne delegacje państw członkowskich podczas posiedzenia Coreperu.

Czym jest Coreper?

Coreper to skrócona nazwa Komitetu Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy Unii Europejskiej. Jego rolę i poszczególne formacje przedstawia art. 240 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Coreper jest najważniejszym organem przygotowawczym Rady. Wszystkie punkty, które trafiają do porządku obrad Rady (z wyjątkiem niektórych spraw rolnych), muszą najpierw zostać przeanalizowane przez Coreper, chyba że sama Rada postanowi inaczej.

Coreper nie jest organem decyzyjnym UE, a wszelkie porozumienia, które osiągnie, mogą zostać zakwestionowane przez Radę, mającą wyłączne uprawnienia decyzyjne.

Główne zadania

  • koordynuje i przygotowuje prace poszczególnych formacji Rady
  • dba o spójność unijnych polityk
  • wypracowuje porozumienia i kompromisy, które następnie są przedkładane Radzie do przyjęcia.

Skład i formacje

W skład Coreperu wchodzą stali przedstawiciele każdego z państw członkowskich, którzy w praktyce są ambasadorami swoich państw przy UE. Reprezentują oni stanowisko swojego rządu.

Obie formacje Coreperu (część I i II) zbierają się co tydzień.