Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Prezydencja w Radzie UE

Rada UE

Rotacyjna prezydencja

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują w 3-krajowych grupach. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda grupa 3 państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z 3 państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy 6-miesięczny program.

Obecna grupa składa się z prezydencji holenderskiej, słowackiej i maltańskiej. 

Prezydencja holenderska w Radzie UE: 1 stycznia – 30 czerwca 2016

Trzonem programu prezydencji holenderskiej są 4 dziedziny: migracja i międzynarodowe bezpieczeństwo; racjonalne finanse i silna strefa euro; Europa jako katalizator innowacji i zatrudnienia oraz przyszłościowa polityka klimatyczno-energetyczna.

Prezydencja chce, żeby UE skupiła się na sprawach najważniejszych dla europejskich obywateli i firm, żeby dzięki innowacjom generowała wzrost i zatrudnienie oraz żeby była otwarta na społeczeństwo obywatelskie. Prezydencja będzie propagować działania unijne tylko wtedy, gdy będą one skuteczniejsze niż działania krajowe.

Śledź działania prezydencji:

Prezydencja do 2020 r.

Holandia: styczeń – czerwiec 2016
Słowacja: lipiec – grudzień 2016
Malta: styczeń – czerwiec 2017
Wielka Brytania: lipiec – grudzień 2017
Estonia: styczeń – czerwiec 2018
Bułgaria: lipiec – grudzień 2018
Austria: styczeń – czerwiec 2019
Rumunia: lipiec – grudzień 2019
Finlandia: styczeń – czerwiec 2020

Zadania prezydencji

Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Musi więc być uczciwym i bezstronnym mediatorem.

Prezydencja ma 2 główne zadania:

1. Zaplanować i poprowadzić posiedzenia Rady i jej organów przygotowawczych

Prezydencja przewodniczy posiedzeniom Rady w poszczególnych formacjach (z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych) oraz jej organów przygotowawczych: stałych komitetów (takich jak Komitet Stałych Przedstawicieli – Coreper) oraz grup roboczych i komitetów zajmujących się bardzo szczegółowymi sprawami.

Prezydencja dba, by dyskusje przebiegały prawidłowo, a regulamin Rady i jej metody pracy były właściwie stosowane.

Organizuje również wiele formalnych i nieformalnych posiedzeń w Brukseli i w swoim kraju.

2. Reprezentować Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE

Prezydencja reprezentuje Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją i Parlamentem Europejskim. Stara się wypracować porozumienie co do aktów ustawodawczych podczas rozmów trójstronnych, nieformalnych negocjacji i posiedzeń komitetu pojednawczego.

Prezydencja pracuje w ścisłej koordynacji z:

  • przewodniczącym Rady Europejskiej
  • wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Wspomaga ich prace, a czasem jest proszona o wykonanie pewnych zadań dla wysokiego przedstawiciela, np. o reprezentowanie Rady do Spraw Zagranicznych przed Parlamentem Europejskim lub przewodniczenie tej Radzie, gdy dyskutuje ona nad wspólną polityką handlową.