Jak głosuje Rada?

Zależnie od omawianej sprawy Rada UE decyduje:

  • większością zwykłą (15 państw członkowskich „za”)
  • większością kwalifikowaną (55% państw członkowskich „za”) lub
  • jednogłośnie (wszyscy „za”).

Rada może głosować tylko wtedy, gdy obecna jest większość jej członków. Członek Rady może reprezentować wyłącznie jednego innego członka.

Rada może zagłosować nad aktem ustawodawczym dopiero 8 tygodni po tym, jak jego projekt zostanie przesłany do analizy parlamentom narodowym. Parlamenty te muszą stwierdzić, czy proponowany akt nie narusza zasady pomocniczości. Wcześniejsze głosowanie jest możliwe tylko w szczególnie pilnych sprawach.

Z inicjatywą głosowania występuje przewodniczący Rady. Mogą z nią także wystąpić członek Rady lub Komisja, ale wtedy zgodę na głosowanie musi wyrazić większość członków Rady.

Jeżeli Rada działa w charakterze prawodawcy, wyniki głosowania są automatycznie podawane do wiadomości publicznej.

Jeżeli członek Rady chce do wyników głosowania dołączyć uzasadnienie, także ono – w razie przyjęcia aktu – zostaje podane do wiadomości publicznej. W innych przypadkach, gdy uzasadnienia nie są publikowane automatycznie, mogą zostać ogłoszone, jeśli autor o to wystąpi.

Jeżeli Rada nie działa w charakterze prawodawcy, wyniki głosowania i uzasadnienia można podać do wiadomości publicznej za jednogłośną zgodą Rady. Członkowie Rady i Komisji mogą wydawać oświadczenia i wnosić o ich zamieszczenie w protokole posiedzenia Rady. Oświadczenia te nie mają skutków prawnych, ale są uznawane za instrument polityczny ułatwiający podejmowanie decyzji.