Publikacje

Mapa dzielnicy europejskiej w Brukseli

Mapa dzielnicy europejskiej w Brukseli

Praktyczna mapa kieszonkowa ułatwiająca orientację w dzielnicy europejskiej w Brukseli. Pokazuje, gdzie znajdują się instytucje UE (np. Rada, Komisja, Parlament) oraz stałe przedstawicielstwa państw członkowskich. Jest dostępna w wersji angielskiej lub francuskiej.

2017, 2 stron(y), broszura/ulotka

Zintegrowane uzgodnienia UE dotyczące reagowania na szczeblu politycznym w sytuacjach kryzysowych (IPCR) – w skrócie

Zintegrowane uzgodnienia UE dotyczące reagowania na szczeblu politycznym w sytuacjach kryzysowych (IPCR)

Zintegrowane uzgodnienia dotyczące reagowania na szczeblu politycznym w sytuacjach kryzysowych stanowią elastyczny mechanizm kryzysowy, który prezydencja Rady może stosować w razie katastrof (naturalnych lub spowodowanych przez człowieka) lub zamachów terrorystycznych. Broszura opisuje narzędzia, dzięki którym UE może łatwiej wymieniać się informacjami, podejmować wspólne decyzje i koordynować działania na najwyższym szczeblu politycznym. Te narzędzia to m.in.: platforma internetowa, całodobowe punkty kontaktowe i raportowanie.

2016, 6 stron(y), broszura/ulotka

Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2015 r.

Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2015 r.

Sprawozdanie obejmuje działania i strategie podjęte przez UE w 2015 r. na rzecz propagowania powszechnego przestrzegania praw i wolności podstawowych. Opisano w nim zmiany w ramach unijnej polityki promowania praw człowieka i demokracji w odnośnych kwestiach w 2015 r. Obejmują one podejście Unii do konfliktów i sytuacji kryzysowych, prowadzoną przez nią współpracę handlową i współpracę na rzecz rozwoju, lecz także sposób, w jaki UE podeszła do wyzwań w dziedzinie praw człowieka i demokracji, takich jak walka z dyskryminacją, kara śmierci, tortury i inne przejawy złego traktowania, a także propagowanie demokracji i wolnych wyborów, wolności religii lub przekonań oraz wspieranie obrońców praw człowieka.
Ujęcie w podziale na kraje, które było elementem poprzednich wydań rocznego sprawozdania, można znaleźć w publicznym rejestrze Rady.
Sprawozdanie dostępne jest po angielsku, francusku i hiszpańsku.

2016, 64 stron(y), Książki

Skonsolidowane wersje traktatów – Karta praw podstawowych (2016)

Skonsolidowane wersje traktatów – Karta praw podstawowych (2016)
Ta publikacja zawiera skonsolidowane wersje Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, odzwierciedlające zmiany wprowadzone przez traktat z Lizbony. Uwzględnia także zmiany wprowadzone w traktatach po ich wejściu w życie, takie jak przepisy w sprawie Europejskiego Mechanizmu Stabilności i Trybunału Sprawiedliwości, jak również zmiany wynikające z przystąpienia Chorwacji do UE. Publikacja ta zawiera też Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej.
2016, 412 stron(y), Książki

Traktat Euratom – wersja skonsolidowana

Traktat Euratom – wersja skonsolidowana

Publikacja zawiera skonsolidowaną i uaktualnioną wersję Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) oraz jego załączników i protokołów. Jest to wersja ze zmianami wprowadzonymi przez traktat z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.

2016, 112 stron(y), Książki

Przewodnik po regulaminie wewnętrznym Rady

Przewodnik po regulaminie wewnętrznym Rady

Kto przygotowuje prace Rady? Jak Rada głosuje? Kiedy może przeprowadzić debatę publiczną? Odpowiedź na te i inne pytania związane ze strukturą Rady, jej procedurami i decyzjami znajdą Państwo w naszym praktycznym przewodniku. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla delegatów i przedstawicieli rotacyjnej prezydencji. Informuje o kwestiach prawnych i pomaga przygotować się do przewodnictwa w Radzie.
Oprócz komentarzy zawiera także regulamin wewnętrzny Rady i Rady Europejskiej. Jest dostępny w 23 unijnych językach.

2016, 119 stron(y), Książki

Kolorowanka z europejskimi flagami

Europa na kolorowo

Jak opowiedzieć dzieciom o Europie? Dobrym początkiem może być kolorowanka. Pokolorujcie (według wzoru) flagi krajów UE, zapiszcie nazwy krajów i umieśćcie je na mapie Europy. Do użycia w domu i w szkole.

2016, 40 stron(y), Książki

Prawo cywilne – europejska współpraca sądowa

E-book o prawie cywilnym
Nowa wersja tego e-booka to zbiór aktów prawnych z komentarzem opracowanym przez znanych naukowców, sędziów i urzędników z państw członkowskich UE. Oprócz pewnych podstawowych aktów prawnych, takich jak rozporządzenie Bruksela I czy konwencja lugańska, omawia takie dziedziny i zagadnienia, jak prawo handlowe, prawo zobowiązań, prawo rodzinne oraz przeprowadzanie dowodów. W nowej wersji znalazł się dodatkowy rozdział o nakazie zabezpieczenia na rachunku bankowym, a rozdział o postępowaniu upadłościowym został znacznie zmieniony.
Publikacja – w poręcznym formacie e-booka – przyda się prawnikom, organom krajowym, studentom prawa oraz obywatelom zainteresowanym europejskim prawem cywilnym.
2016, E-booki

Przewodnik po zwykłej procedurze ustawodawczej

Przewodnik po zwykłej procedurze ustawodawczej

Broszura objaśnia zmienioną zwykłą procedurę ustawodawczą oraz rolę prezydencji i Sekretariatu Generalnego Rady. Opisuje kolejne etapy: trzy czytania, procedurę pojednawczą i rozmowy trójstronne. Zawiera też listę podstaw prawnych, schemat graficzny poszczególnych etapów procedury oraz jej terminy.

2016, 48 stron(y), Książki

Rada Europejska: grudzień 2014 r. – kwiecień 2016 r.

Rada Europejska:
grudzień 2014 r. – kwiecień 2016 r.

Między 1 grudnia 2014 r. a 30 kwietnia 2016 r. Rada Europejska musiała się zmierzyć z poważnymi wyzwaniami politycznymi takimi jak: bezprecedensowa skala napływu osób ubiegających się o azyl i migrantów o nieuregulowanym statusie oraz potrzeba znalezienia nowych rozwiązań dla Grecji, jeśli chodzi o jej przyszłość jako członka strefy euro, a także dla Wielkiej Brytanii w związku z referendum w sprawie jej dalszego członkostwa w UE. Europejscy przywódcy musieli także zareagować na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa. Przewodniczący Donald Tusk przedstawił w raporcie zakres prac prowadzonych przez Radę Europejską w badanym okresie. W dalszej części raportu wymieniono najważniejsze decyzje polityczne i oświadczenia.

2016, 82 stron(y), Książki

Staże w Radzie Unii Europejskiej

Staże w Radzie Unii Europejskiej

Czy interesuje Państwa staż w Sekretariacie Generalnym Rady? Poniższa ulotka zawiera wszystkie niezbędne informacje o stażach (w tym o procedurze naboru i czasie ich trwania) oraz dane kontaktowe osób, które odpowiedzą na dodatkowe pytania.

2016, 2 stron(y), broszura/ulotka

Deklaracja środowiskowa 2015

Deklaracja środowiskowa 2015

Sprawozdanie opisuje system ekozarządzania wprowadzony w Sekretariacie Generalnym Rady. Przedstawia też wyniki, jakie w latach 2010–2014 udało się osiągnąć, jeśli chodzi o różne aspekty ochrony środowiska naturalnego.

2016, 56 stron(y), Książki

Historia Rady Europejskiej i Rady UE

Historia Rady Europejskiej i Rady UE

Rada Europejska oraz Rada UE odgrywają ważną rolę w procesie decyzyjnym w UE. Każda z nich pełni odrębną funkcję w strukturze instytucjonalnej UE, choć są ze sobą ściśle powiązane – politycznie i administracyjnie. W skład obu instytucji wchodzą przedstawiciele państw członkowskich. W publikacji omówiono początki i ewolucję Rady i Rady Europejskiej w świetle traktatów UE. Opisano też, w jaki sposób instytucje te odegrały decydującą rolę w procesie integracji europejskiej i jak ich historia odzwierciedla historię UE jako całości: jej politykę, ambicje, kryzysy i osiągnięcia.

2016, 66 stron(y), Książki

Unia Europejska – Unia prawa (plakat)

Unia Europejska – Unia prawa (plakat)

Od Paryża do Lizbony: Unia Europejska przebyła długą drogę, od czasu gdy sześć państw założycielskich stworzyło podwaliny Unii w jej obecnym kształcie – wspólnoty gospodarczej i politycznej obejmującej blisko 509 milionów mieszkańców w 28 państwach członkowskich. Plakat przedstawia kluczowe etapy integracji europejskiej: kolejne najważniejsze traktaty i traktaty akcesyjne. Traktaty – będące fundamentem Unii Europejskiej – odzwierciedlają to, jak państwa członkowskie reagowały na nowe wyzwania wewnętrzne i zewnętrzne. Ukazują rozwój Unii jako wspólnoty ludzi i państw kierujących się rządami prawa.

2016, 1 stron(y), Plakaty

Europa i ty – książeczka do kolorowania o stolicach państw UE

Europa i ty – książeczka do kolorowania o stolicach państw UE
Dzięki tej książeczce dzieci poznają nazwy stolic państw UE, będą mogły pokolorować flagi tych państw oraz odkryją interesujące informacje o każdym z nich. Jest to atrakcyjna pomoc dydaktyczna do wykorzystania w domu i w szkole.
2016, 36 stron(y), Książki

Plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji

Plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji

Drugi plan działania na rzecz praw człowieka i demokracji, obejmujący lata 2015–2019, ma wspierać wdrażanie unijnej polityki w zakresie praw człowieka we wszystkich działaniach. Skupia się głównie na wzmacnianiu pozycji instytucji lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.  Zasadami przewodnimi będą: wcześniejsze wykrywanie i rozwiązywanie konfliktów oraz zapobieganie im. Broszura zawiera też przedmowę wysokiej przedstawiciel Federiki Mogherini, a także konkluzje Rady w sprawie planu działania i strategiczne ramy UE dotyczące praw człowieka i demokracji. Plan działania został opublikowany w języku angielskim i francuskim.

2015, 52 stron(y), Książki

Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży (PRADO)

Prado 2015

Kontrolują Państwo dokumenty tożsamości? Broszura przedstawia PRADO – internetową bazę danych, dzięki której można łatwo sprawdzić zdjęcia i opisy techniczne najpowszechniejszych dokumentów podróży i tożsamości. Baza jest regularnie aktualizowana. Informacje podaje w 24 językach urzędowych UE.

2015, 5 stron(y), broszura/ulotka

Kształtowanie wspólnej przyszłości – strategiczne partnerstwo UE–CELAC

Kształtowanie wspólnej przyszłości: partnerstwo strategiczne między Ameryką Łacińską i Karaibami a Unią Europejską

Na szczycie UE–CELAC w czerwcu 2015 r. spotkało się 61 reprezentantów państw UE oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Wśród nich było 40 szefów państw i rządów. W publikacji zamieszczono podstawowe informacje o tym szczycie i najważniejsze przyjęte wówczas dokumenty. Zawiera ona też przedmowy przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera i przewodniczącego pro tempore wspólnoty CELAC Rafaela Correy Delgado.

2015, 87 stron(y), Książki

Schengen – swobodne podróże po Europie

Schengen – swobodne podróże po Europie

Zewnętrzna granica strefy Schengen liczy ponad 50 tys. km i przebiega przez setki lotnisk, portów i lądowych przejść granicznych. Publikacja przedstawia w zarysie historię strefy i jej stopniowe poszerzanie. Zawiera interesujące informacje o współpracy policyjnej i celnej, o granicach wewnętrznych i zewnętrznych oraz o systemie informacji Schengen (SIS). Pokazuje, jak działa współpraca sądowa, polityka wizowa oraz polityka azylowa.

2015, 12 stron(y), Książki

Strefa Schengen

Mapa strefy Schengen

Plakat z serii schengeńskiej. Przedstawia mapę polityczną 26 państw należących do strefy Schengen i państw o odrębnym statusie. Legenda informuje m.in. o zasadach przemieszczania się osób między poszczególnymi państwami. 

2015, 1 stron(y), Plakaty