Publikacje

Deklaracja środowiskowa 2016: dane za rok 2015

Deklaracja środowiskowa 2016

Sprawozdanie opisuje system ekozarządzania w Sekretariacie Generalnym Rady. Przedstawia też aktualne wyniki, jakie udało się osiągnąć w latach 2010–2015, jeśli chodzi o różne aspekty ochrony środowiska naturalnego. W okresie tym Sekretariatowi udało się zmniejszyć zużycie energii o 15%, a ilość zużywanego papieru na osobę o 61%, co czyni z niego wzór stosowania strategii ochrony środowiska przyjętych przez Radę Unii Europejskiej.

2017, 58 stron(y), Książki

Staże w Radzie Unii Europejskiej

Traineeships in the Council of the European Union

Czy interesuje Państwa staż w Sekretariacie Generalnym Rady? Poniższa ulotka zawiera wszystkie niezbędne informacje o stażach (w tym o procedurze naboru i czasie ich trwania) oraz dane kontaktowe osób, które odpowiedzą na dodatkowe pytania.

2017, 2 stron(y), broszura/ulotka

Unia Europejska – fakty i liczby

Fakty i liczby (zaktualizowana wersja)

Ilu ludzi mieszka we Włoszech? Jaki system polityczny obowiązuje na Litwie? Jak nazywa się stolica Cypru?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdują się w zaktualizowanej wersji broszury „Unia Europejska – fakty i liczby”.
Broszura ma poręczny format i podaje zasadnicze informacje o Unii Europejskiej, jej instytucjach, państwach członkowskich i krajach kandydujących. Przedstawia dane na temat języków urzędowych, internetowych stron rządowych i inne przydatne informacje o każdym państwie.
Publikacja jest dostępna w 24 językach urzędowych Unii.

2017, 88 stron(y), Książki

Mapa dzielnicy europejskiej w Brukseli

Mapa dzielnicy europejskiej w Brukseli

Praktyczna mapa kieszonkowa ułatwiająca orientację w dzielnicy europejskiej w Brukseli. Pokazuje, gdzie znajdują się instytucje UE (np. Rada, Komisja, Parlament) oraz stałe przedstawicielstwa państw członkowskich. Jest dostępna w wersji angielskiej lub francuskiej.

2017, 2 stron(y), broszura/ulotka

Zintegrowane uzgodnienia UE dotyczące reagowania na szczeblu politycznym w sytuacjach kryzysowych (IPCR) – w skrócie

Zintegrowane uzgodnienia UE dotyczące reagowania na szczeblu politycznym w sytuacjach kryzysowych (IPCR)

Zintegrowane uzgodnienia dotyczące reagowania na szczeblu politycznym w sytuacjach kryzysowych stanowią elastyczny mechanizm kryzysowy, który prezydencja Rady może stosować w razie katastrof (naturalnych lub spowodowanych przez człowieka) lub zamachów terrorystycznych. Broszura opisuje narzędzia, dzięki którym UE może łatwiej wymieniać się informacjami, podejmować wspólne decyzje i koordynować działania na najwyższym szczeblu politycznym. Te narzędzia to m.in.: platforma internetowa, całodobowe punkty kontaktowe i raportowanie.

2016, 6 stron(y), broszura/ulotka

Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2015 r.

Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2015 r.

Sprawozdanie obejmuje działania i strategie podjęte przez UE w 2015 r. na rzecz propagowania powszechnego przestrzegania praw i wolności podstawowych. Opisano w nim zmiany w ramach unijnej polityki promowania praw człowieka i demokracji w odnośnych kwestiach w 2015 r. Obejmują one podejście Unii do konfliktów i sytuacji kryzysowych, prowadzoną przez nią współpracę handlową i współpracę na rzecz rozwoju, lecz także sposób, w jaki UE podeszła do wyzwań w dziedzinie praw człowieka i demokracji, takich jak walka z dyskryminacją, kara śmierci, tortury i inne przejawy złego traktowania, a także propagowanie demokracji i wolnych wyborów, wolności religii lub przekonań oraz wspieranie obrońców praw człowieka.
Ujęcie w podziale na kraje, które było elementem poprzednich wydań rocznego sprawozdania, można znaleźć w publicznym rejestrze Rady.
Sprawozdanie dostępne jest po angielsku, francusku i hiszpańsku.

2016, 64 stron(y), Książki

Skonsolidowane wersje traktatów – Karta praw podstawowych (2016)

Skonsolidowane wersje traktatów – Karta praw podstawowych (2016)
Ta publikacja zawiera skonsolidowane wersje Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, odzwierciedlające zmiany wprowadzone przez traktat z Lizbony. Uwzględnia także zmiany wprowadzone w traktatach po ich wejściu w życie, takie jak przepisy w sprawie Europejskiego Mechanizmu Stabilności i Trybunału Sprawiedliwości, jak również zmiany wynikające z przystąpienia Chorwacji do UE. Publikacja ta zawiera też Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej.
2016, 412 stron(y), Książki

Traktat Euratom – wersja skonsolidowana

Traktat Euratom – wersja skonsolidowana

Publikacja zawiera skonsolidowaną i uaktualnioną wersję Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) oraz jego załączników i protokołów. Jest to wersja ze zmianami wprowadzonymi przez traktat z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.

2016, 112 stron(y), Książki

Regulamin wewnętrzny Rady z komentarzem

Przewodnik po regulaminie wewnętrznym Rady

Kto przygotowuje prace Rady? Jak Rada głosuje? Kiedy przeprowadza debatę publiczną? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań o strukturę Rady, jej procedury i tryb decyzyjny znajdą Państwo w naszym praktycznym przewodniku. Jest on przeznaczony głównie dla delegatów i przedstawicieli rotacyjnej prezydencji. Informuje o kwestiach prawnych i pomaga przygotować się do przewodnictwa w Radzie.
Oprócz komentarza zawiera regulamin wewnętrzny Rady UE i Rady Europejskiej. Jest dostępny w 23 unijnych językach.

2016, 119 stron(y), Książki

Kolorowanka z europejskimi flagami

Europa na kolorowo

Jak opowiedzieć dzieciom o Europie? Dobrym początkiem może być kolorowanka. Pokolorujcie (według wzoru) flagi krajów UE, zapiszcie nazwy krajów i umieśćcie je na mapie Europy. Do użycia w domu i w szkole.

2016, 40 stron(y), Książki

Prawo cywilne – europejska współpraca sądowa

E-book o prawie cywilnym
Nowa wersja tego e-booka to zbiór aktów prawnych z komentarzem opracowanym przez znanych naukowców, sędziów i urzędników z państw członkowskich UE. Oprócz pewnych podstawowych aktów prawnych, takich jak rozporządzenie Bruksela I czy konwencja lugańska, omawia takie dziedziny i zagadnienia, jak prawo handlowe, prawo zobowiązań, prawo rodzinne oraz przeprowadzanie dowodów. W nowej wersji znalazł się dodatkowy rozdział o nakazie zabezpieczenia na rachunku bankowym, a rozdział o postępowaniu upadłościowym został znacznie zmieniony.
Publikacja – w poręcznym formacie e-booka – przyda się prawnikom, organom krajowym, studentom prawa oraz obywatelom zainteresowanym europejskim prawem cywilnym.
2016, E-booki

Przewodnik po zwykłej procedurze ustawodawczej

Przewodnik po zwykłej procedurze ustawodawczej

Broszura objaśnia zmienioną zwykłą procedurę ustawodawczą oraz rolę prezydencji i Sekretariatu Generalnego Rady. Opisuje kolejne etapy: trzy czytania, procedurę pojednawczą i rozmowy trójstronne. Zawiera też listę podstaw prawnych, schemat graficzny poszczególnych etapów procedury oraz jej terminy.

2016, 48 stron(y), Książki

Rada Europejska: grudzień 2014 r. – kwiecień 2016 r.

Rada Europejska:
grudzień 2014 r. – kwiecień 2016 r.

Między 1 grudnia 2014 r. a 30 kwietnia 2016 r. Rada Europejska musiała się zmierzyć z poważnymi wyzwaniami politycznymi takimi jak: bezprecedensowa skala napływu osób ubiegających się o azyl i migrantów o nieuregulowanym statusie oraz potrzeba znalezienia nowych rozwiązań dla Grecji, jeśli chodzi o jej przyszłość jako członka strefy euro, a także dla Wielkiej Brytanii w związku z referendum w sprawie jej dalszego członkostwa w UE. Europejscy przywódcy musieli także zareagować na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa. Przewodniczący Donald Tusk przedstawił w raporcie zakres prac prowadzonych przez Radę Europejską w badanym okresie. W dalszej części raportu wymieniono najważniejsze decyzje polityczne i oświadczenia.

2016, 82 stron(y), Książki

Deklaracja środowiskowa 2015

Deklaracja środowiskowa 2015

Sprawozdanie opisuje system ekozarządzania wprowadzony w Sekretariacie Generalnym Rady. Przedstawia też wyniki, jakie w latach 2010–2014 udało się osiągnąć, jeśli chodzi o różne aspekty ochrony środowiska naturalnego.

2016, 56 stron(y), Książki

Historia Rady Europejskiej i Rady UE

Historia Rady Europejskiej i Rady UE

Rada Europejska oraz Rada UE odgrywają ważną rolę w procesie decyzyjnym w UE. Każda z nich pełni odrębną funkcję w strukturze instytucjonalnej UE, choć są ze sobą ściśle powiązane – politycznie i administracyjnie. W skład obu instytucji wchodzą przedstawiciele państw członkowskich. W publikacji omówiono początki i ewolucję Rady i Rady Europejskiej w świetle traktatów UE. Opisano też, w jaki sposób instytucje te odegrały decydującą rolę w procesie integracji europejskiej i jak ich historia odzwierciedla historię UE jako całości: jej politykę, ambicje, kryzysy i osiągnięcia.

2016, 66 stron(y), Książki

Unia Europejska – Unia prawa (plakat)

Unia Europejska – Unia prawa (plakat)

Od Paryża do Lizbony: Unia Europejska przebyła długą drogę, od czasu gdy sześć państw założycielskich stworzyło podwaliny Unii w jej obecnym kształcie – wspólnoty gospodarczej i politycznej obejmującej blisko 509 milionów mieszkańców w 28 państwach członkowskich. Plakat przedstawia kluczowe etapy integracji europejskiej: kolejne najważniejsze traktaty i traktaty akcesyjne. Traktaty – będące fundamentem Unii Europejskiej – odzwierciedlają to, jak państwa członkowskie reagowały na nowe wyzwania wewnętrzne i zewnętrzne. Ukazują rozwój Unii jako wspólnoty ludzi i państw kierujących się rządami prawa.

2016, 1 stron(y), Plakaty

Europa i ty – książeczka do kolorowania o stolicach państw UE

Europa i ty – książeczka do kolorowania o stolicach państw UE
Dzięki tej książeczce dzieci poznają nazwy stolic państw UE, będą mogły pokolorować flagi tych państw oraz odkryją interesujące informacje o każdym z nich. Jest to atrakcyjna pomoc dydaktyczna do wykorzystania w domu i w szkole.
2016, 36 stron(y), Książki

Plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji

Plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji

Drugi plan działania na rzecz praw człowieka i demokracji, obejmujący lata 2015–2019, ma wspierać wdrażanie unijnej polityki w zakresie praw człowieka we wszystkich działaniach. Skupia się głównie na wzmacnianiu pozycji instytucji lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.  Zasadami przewodnimi będą: wcześniejsze wykrywanie i rozwiązywanie konfliktów oraz zapobieganie im. Broszura zawiera też przedmowę wysokiej przedstawiciel Federiki Mogherini, a także konkluzje Rady w sprawie planu działania i strategiczne ramy UE dotyczące praw człowieka i demokracji. Plan działania został opublikowany w języku angielskim i francuskim.

2015, 52 stron(y), Książki

Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży (PRADO)

Prado 2015

Kontrolują Państwo dokumenty tożsamości? Broszura przedstawia PRADO – internetową bazę danych, dzięki której można łatwo sprawdzić zdjęcia i opisy techniczne najpowszechniejszych dokumentów podróży i tożsamości. Baza jest regularnie aktualizowana. Informacje podaje w 24 językach urzędowych UE.

2015, 5 stron(y), broszura/ulotka

Kształtowanie wspólnej przyszłości – strategiczne partnerstwo UE–CELAC

Kształtowanie wspólnej przyszłości: partnerstwo strategiczne między Ameryką Łacińską i Karaibami a Unią Europejską

Na szczycie UE–CELAC w czerwcu 2015 r. spotkało się 61 reprezentantów państw UE oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Wśród nich było 40 szefów państw i rządów. W publikacji zamieszczono podstawowe informacje o tym szczycie i najważniejsze przyjęte wówczas dokumenty. Zawiera ona też przedmowy przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera i przewodniczącego pro tempore wspólnoty CELAC Rafaela Correy Delgado.

2015, 87 stron(y), Książki