Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety. Nie jest jednak instytucją legislacyjną, a zatem nie negocjuje ani nie przyjmuje unijnego prawa. Ustala natomiast program polityczny UE. Zwyczajowo robi to, przyjmując na swoich szczytach konkluzje, w których określa tematy do analizy i działania do podjęcia.

Kilka lat temu Rada Europejska przyjęła program strategiczny, w którym wskazała długofalowe priorytety działań i prac UE.

Członkowie

Członkami Rady Europejskiej są szefowie państw i rządów 28 państw członkowskich UE, przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej.

W szczytach Rady Europejskiej, na których omawiane są sprawy zagraniczne, uczestniczy także wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Proces decyzyjny

Rada Europejska najczęściej podejmuje decyzje w drodze konsensusu. Jednak w pewnych szczególnych przypadkach, o których mówią unijne traktaty, decyduje jednomyślnie lub większością kwalifikowaną.

W głosowaniu nie uczestniczą przewodniczący Rady Europejskiej ani przewodniczący Komisji.

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału

Szczyty

Rada Europejska zbiera się w każdym półroczu przynajmniej 2 razy. Jej posiedzenia, zwane „szczytami UE”, odbywają się w Brukseli.

Prowadzi je przewodniczący Rady Europejskiej. W razie potrzeby może on też zwoływać szczyty nadzwyczajne.

W pierwszej części szczytu uczestniczy przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który przedstawia stanowisko swojej instytucji. Do udziału w szczycie mogą być zapraszane, w zależności od omawianej tematyki, także inne osoby, np. prezes Europejskiego Banku Centralnego.

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału

Historia Rady Europejskiej

Rada Europejska powstała w 1974 r. jako nieformalne forum dyskusji między unijnymi szefami państw i rządów. Wkrótce przekształciła się w organ ustalający cele i priorytety UE.

Na mocy traktatu z Maastricht z 1992 r. Rada Europejska uzyskała formalny status i formalną rolę: jest odtąd sterem UE i określa dla niej ogólne wytyczne polityczne.

W 2009 r. – w myśl traktatu z Lizbony – Rada Europejska stała się jedną z 7 instytucji UE.