Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Czym zajmuje się Rada Europejska?

Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety. Nie jest jednak instytucją legislacyjną, a zatem nie negocjuje ani nie przyjmuje unijnego prawa. Ustala natomiast program polityczny UE. Zwyczajowo robi to, przyjmując na swoich posiedzeniach konkluzje, w których określa tematy do analizy i działania do podjęcia. 

Niedawno Rada Europejska przyjęła program strategiczny, w którym wskazała długofalowe priorytety działań i prac UE.

Jak działa Rada Europejska?

Członkowie

Członkami Rady Europejskiej są szefowie państw lub rządów 28 państw członkowskich UE, przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej.

W posiedzeniach Rady Europejskiej, na których omawiane są sprawy zagraniczne, uczestniczy także wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Podejmowanie decyzji

Rada Europejska najczęściej podejmuje decyzje na zasadzie konsensusu. Jednak w niektórych szczególnych przypadkach, określonych w unijnych traktatach, decyduje jednomyślnie lub kwalifikowaną większością głosów.

W głosowaniu nie uczestniczą przewodniczący Rady Europejskiej ani przewodniczący Komisji.

Posiedzenia Rady Europejskiej 

Rada Europejska zbiera się przynajmniej 2 razy na pół roku. Jej posiedzenia, często nazywane „unijnymi szczytami”, odbywają się w Brukseli, w budynku „Justus Lipsius”.

Prowadzi je przewodniczący Rady Europejskiej. Może on także w razie potrzeby zwoływać posiedzenia nadzwyczajne.

W pierwszej części każdego posiedzenia uczestniczy przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który przedstawia poglądy swojej instytucji. Do udziału w posiedzeniu mogą być zapraszane, w zależności od omawianej tematyki, także inne osoby, np. prezes Europejskiego Banku Centralnego.

Historia Rady Europejskiej

Rada Europejska powstała w 1974 r. jako nieformalne forum dyskusji między unijnymi szefami państw lub rządów.  Wkrótce przekształciła się w organ ustalający cele i priorytety UE.

Na mocy traktatu z Maastricht z 1992 r. Rada Europejska uzyskała formalny status i formalną rolę. Miała być odtąd sterem UE i określać dla niej ogólne wytyczne polityczne.

W 2009 r., w związku ze zmianami wprowadzonymi traktatem z Lizbony, Rada Europejska stała się jedną z 7 instytucji UE.