Konkluzje Rady Europejskiej

Rada Europejska przyjmuje konkluzje na każdym posiedzeniu. Wskazuje w nich problemy, z którymi mierzy się UE, oraz określa, jakie działania należy podjąć lub jakie cele zrealizować. Może także wyznaczyć termin na wypracowanie porozumienia w konkretnej sprawie lub na przedłożenie wniosku legislacyjnego. Tym sposobem wpływa na program polityczny UE i nim kieruje.

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej jej przewodniczący przygotowuje wytyczne do konkluzji. Wytyczne te są następnie omawiane na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych, a potem przyjmowane na posiedzeniu Rady Europejskiej. Konkluzje są przyjmowane w drodze konsensusu między wszystkimi państwami członkowskimi.

Począwszy od roku 2004 konkluzje Rady Europejskiej są umieszczane w publicznym rejestrze oficjalnych dokumentów.

Konkluzje sprzed roku 2004 można znaleźć pod poniższymi linkami.

Uwaga: konkluzje Rady Europejskiej są dostępne tylko w językach tych państw, które w danym czasie były członkami UE.