Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili

Rada Europejska przyjmuje konkluzje na każdym posiedzeniu. Wskazuje w nich problemy, z którymi mierzy się UE, oraz określa, jakie działania należy podjąć lub jakie cele zrealizować. Może także wyznaczyć termin na wypracowanie porozumienia w konkretnej sprawie lub na przedłożenie wniosku legislacyjnego. Tym sposobem wpływa na program polityczny UE i nim kieruje.

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej jej przewodniczący przygotowuje wytyczne do konkluzji. Wytyczne te są następnie omawiane na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych, a potem przyjmowane na posiedzeniu Rady Europejskiej. Konkluzje są przyjmowane w drodze konsensusu między wszystkimi państwami członkowskimi.

Począwszy od roku 2004 konkluzje Rady Europejskiej są umieszczane w publicznym rejestrze oficjalnych dokumentów.

Konkluzje sprzed roku 2004 można znaleźć pod poniższymi linkami.

Czasami szefowie państw i rządów zbierają się na nieformalnym lub nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Niekiedy w posiedzeniu tym uczestniczy państwo trzecie (spoza UE). W następstwie tych spotkań przywódcy zazwyczaj przyjmują oświadczenie lub deklarację zamiast oficjalnych konkluzji.

Dokumenty tego typu nie są dostępne w rejestrze publicznym. Te przyjęte od 2004 r. wymieniono poniżej:

  • posiedzenia nieformalne i nadzwyczajne:
  • posiedzenia z udziałem Turcji:
  • inne oświadczenia:

Uwaga: konkluzje Rady Europejskiej są dostępne tylko w językach tych państw, które w danym czasie były członkami UE.