Konkluzje Rady Europejskiej

Rada Europejska przyjmuje konkluzje na każdym posiedzeniu. Wskazuje w nich problemy, z którymi mierzy się UE, oraz określa, jakie działania należy podjąć lub jakie cele zrealizować. Może także wyznaczyć termin na wypracowanie porozumienia w konkretnej sprawie lub na przedłożenie wniosku legislacyjnego. Tym sposobem wpływa na program polityczny UE i nim kieruje.

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej jej przewodniczący przygotowuje wytyczne do konkluzji. Są one następnie omawiane przez Radę do Spraw Ogólnych, a potem przyjmowane na posiedzeniu Rady Europejskiej w drodze konsensusu między wszystkimi państwami członkowskimi.

Począwszy od roku 2004 konkluzje Rady Europejskiej są umieszczane w rejestrze publicznym oficjalnych dokumentów.

Konkluzje sprzed roku 2004 można znaleźć pod poniższymi linkami.

Czasami szefowie państw i rządów zbierają się na nieformalnym lub nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Niekiedy w posiedzeniu tym uczestniczy państwo trzecie (spoza UE). W następstwie tych spotkań przywódcy zazwyczaj przyjmują oświadczenie lub deklarację zamiast oficjalnych konkluzji. 

Dokumenty tego typu są niedostępne w rejestrze publicznym. Te przyjęte od 2004 r. wymieniono poniżej:

  • posiedzenia z udziałem Turcji

Uwaga: konkluzje Rady Europejskiej są dostępne tylko w językach tych państw, które w danym czasie były członkami UE.