Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili

Szczyty strefy euro gromadzą przywódców państw i rządów strefy euro, przewodniczącego szczytów strefy euro oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej. Podczas szczytów formułują oni strategiczne wytyczne polityki gospodarczej strefy euro.

Co to jest strefa euro?

Strefa euro to ogół państw UE, które jako walutę przyjęły euro. Obecnie strefa liczy 19 państw członkowskich.

Funkcja szczytu strefy euro

Podczas szczytu przywódcy dokonują politycznych ustaleń, by unia gospodarcza i walutowa mogła sprawnie działać. W ten sposób łatwiej jest państwom strefy euro wzajemnie koordynować różne sektory polityki.

Ponadto regularne dyskusje na tak wysokim szczeblu o konkretnych obowiązkach wynikających z członkostwa w strefie euro powodują, że państwa strefy lepiej uwzględniają tę problematykę w swojej polityce krajowej.

Sprawy strefy euro są politycznie i gospodarczo ważne dla wszystkich państw UE, dlatego są regularnie omawiane także na posiedzeniach Rady Europejskiej.

Szczyty strefy euro – kiedy i jak?

W myśl „Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej” szczyty strefy euro powinny się odbywać przynajmniej 2 razy do roku. Powinny też w miarę możliwości następować bezpośrednio po szczytach Rady Europejskiej w Brukseli.

Szczyty strefy euro organizuje się według specjalnego regulaminu, przyjętego 14 marca 2013 r.

Dokumenty

13.7.2015
Wystąpienie Donalda Tuska po szczycie strefy euro w sprawie Grecji (12 lipca 2015)

 Na konferencji prasowej po szczycie strefy euro 12 lipca 2015 r. Donald Tusk przedstawił ustalenia przywódców.

7.7.2015
Wystąpienie przewodniczącego Donalda Tuska o ustaleniach szczytu strefy euro w sprawie Grecji (7 lipca 2015)

 Na konferencji prasowej po szczycie strefy euro 7 lipca 2015 r. Donald Tusk przedstawił ustalenia przywódców.

6.7.2015
Zaproszenie na szczyt strefy euro wystosowane przez Donalda Tuska

Donald Tusk wysłał do szefów państw i rządów strefy euro zaproszenie na szczyt, który odbędzie się we wtorek 7 lipca 2015 r. o godz. 18.00.

22.6.2015
Remarks by President Donald Tusk at the press conference of the Euro Summit

President Donald Tusk presented the results of the Euro Summit held on 22 June 2015.

22.6.2015
Remarks by President Donald Tusk ahead of the Euro Summit, 22 June 2015

Doorstep by President Donald Tusk ahead of the Euro Summit, 22 June 2015.

19.6.2015
Statement by President Donald Tusk on the Euro Summit on Monday 22 June 2015

 President Donald Tusk decided to convene a Euro Summit on Greece on Monday 22 June evening.

Uczestnicy

W szczytach strefy euro uczestniczą przywódcy państw i rządów strefy euro, przewodniczący szczytów strefy euro oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Ponadto:

  • zapraszany jest prezes Europejskiego Banku Centralnego
  • zaproszony może też zostać przewodniczący Eurogrupy, gdyż to ona odpowiada za przygotowanie szczytów strefy euro i realizację zapadających tam ustaleń
  • do zabrania głosu może też zostać zaproszony przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Ilekroć zachodzi taka potrzeba (lub przynajmniej raz w roku) w szczytach strefy euro uczestniczą też przywódcy państw spoza strefy, które ratyfikowały „Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu”.

Przewodniczący Donald Tusk przemawia do prasy przed szczytem strefy euro (22 czerwca 2015)
Przewodniczący Donald Tusk przemawia do prasy przed szczytem strefy euro (22 czerwca 2015)

Przewodniczący szczytów strefy euro

Przewodniczącego szczytów strefy euro wybierają zwykłą większością głosów przywódcy strefy euro – w tym samym czasie gdy Rada Europejska wybiera swojego. Jego kadencja trwa 2,5 roku.

Przewodniczący zwołuje szczyty strefy euro, przewodniczy im oraz kieruje obradami. Omawia też sprawy wspólnej waluty z przewodniczącym Komisji i przewodniczącym Eurogrupy.

Z każdego szczytu strefy euro zdaje relację Parlamentowi Europejskiemu. O przygotowaniach do szczytu i wynikach informuje też wszystkie państwa członkowskie nienależące do strefy euro.

Historia szczytów strefy euro

Po raz pierwszy przywódcy strefy euro spotkali się we własnym gronie 12 października 2008 r. w Paryżu. Uzgodnili wtedy wspólne działania w odpowiedzi na kryzys gospodarczy. Kolejne tego typu szczytu odbyły się w maju 2010 r., marcu 2011 r., lipcu 2011 r. oraz w październiku 2011 r. w Brukseli. W roku 2012 sprawy strefy euro były omawiane głównie na forum Rady Europejskiej.

1–2 marca 2012 r. – przy okazji szczytu Rady Europejskiej – 25 przywódców europejskich podpisało „Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej”. Traktat wszedł w życie 1 stycznia 2013 r. Sformalizował zwoływanie szczytów strefy euro i rolę ich przewodniczącego.

Sposób organizacji szczytów i rolę przewodniczącego określa artykuł 12 wspomnianego traktatu.

Pierwszy szczyt strefy euro po wejściu traktatu w życie odbył się 14 marca 2013 r.

Dokumenty przyjęte przez przywódców państw strefy euro (2010–2013)

Dokumenty przyjęte przez przywódców państw strefy euro (w latach 2010–2013) są dostępne pod poniższym linkiem: