Rola przewodniczącego

Rada Europejska

Obecnym przewodniczącym Rady Europejskiej jest Donald Tusk. Urząd przejął od Hermana Van Rompuya 1 grudnia 2014 r.

Zadania przewodniczącego określa art. 15 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Osoba sprawująca tę funkcję ma przede wszystkim:

 • przewodniczyć posiedzeniom Rady Europejskiej i kierować jej pracami
 • czuwać nad przygotowaniami do posiedzeń Rady Europejskiej oraz nad ciągłością jej działań (we współpracy z przewodniczącym Komisji oraz na podstawie wyników prac Rady do Spraw Ogólnych)
 • przyczyniać się do spójności i konsensusu na forum Rady Europejskiej
 • zdawać relację Parlamentowi Europejskiemu po każdym posiedzeniu Rady Europejskiej.

Ponadto przewodniczący Rady Europejskiej reprezentuje Unię na zewnątrz (na szczeblu szefów państw i rządów):

 • w kwestiach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – wraz z wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (który pomaga realizować tę politykę i zapewniać jej jednolitość, spójność i skuteczność)
 • na szczytach międzynarodowych – z reguły wraz z przewodniczącym Komisji Europejskiej.

Kto wcześniej przewodniczył Radzie Europejskiej?

Funkcję stałego przewodniczącego Rady Europejskiej wprowadził traktat z Lizbony w 2009 r.

Wcześniej stanowisko to było nieformalne, ponieważ sama Rada Europejska też miała taki charakter. Przewodniczył jej szef państwa lub rządu państwa członkowskiego, które sprawowało rotacyjną prezydencję w Radzie UE.

Mianowanie

Przewodniczący Rady Europejskiej jest wybierany przez Radę Europejską kwalifikowaną większością głosów.

Jego mandat trwa 2,5 roku i może zostać przedłużony o jedną kadencję. Zwyczajowo procedurę elekcyjną koordynuje państwo sprawujące rotacyjną prezydencję. Jego premier – jako przedstawiciel prezydencji – prowadzi też obrady Rady Europejskiej w części poświęconej wyborowi przewodniczącego.

Podczas swojej kadencji przewodniczący nie może sprawować żadnego krajowego urzędu.

Personel

Radę Europejską i jej przewodniczącego wspomaga Sekretariat Generalny Rady UE.

Przewodniczący ma też własne ścisłe grono współpracowników, tzw. gabinet. Biura – jego i współpracowników – mieszczą się w budynku Europa w Brukseli.

Szczyty międzynarodowe

Przewodniczący Rady Europejskiej reprezentuje UE na 3 głównych rodzajach szczytów międzynarodowych:

 1. Szczyty dwustronne
  UE spotyka się na nich z partnerami strategicznymi. Takie szczyty odbywają się regularnie (zwykle raz w roku) z państwami takimi, jak Japonia, USA, Rosja, RPA, Brazylia i Chiny. Są organizowane na przemian w Brukseli i w danym państwie partnerskim.
 2. Szczyty wielostronne na szczeblu międzynarodowym
  UE jest na nie zapraszana jako członek lub kluczowy podmiot międzynarodowy, np. szczyty grupy G-7, G-8, G-20 czy sesje Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
 3. Szczyty wielostronne na szczeblu UE
  Przykładem są szczyty Partnerstwa Wschodniego, spotkania UE–Afryka, UE–ASEM i UE–CELAC. Wcześniej, ilekroć UE miała gościć taki szczyt, był on organizowany w państwie sprawującym rotacyjną prezydencję w Radzie UE. Od 2014 r. szczyty te odbywają się w siedzibie Rady UE w Brukseli. Uczestniczą w nich szefowie państw lub rządów wszystkich państw członkowskich UE, a także przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej oraz szefowie państw lub rządów zaproszonych krajów.