Rola Rady Europejskiej w mianowaniu władz UE

Rada Europejska

Rada Europejska odgrywa ważną rolę w niektórych procedurach mianowania kandydatów na najwyższe stanowiska w UE. To znaczy:

  • wybiera przewodniczącego Rady Europejskiej
  • zgłasza kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej
  • mianuje wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  • oficjalnie mianuje kolegium komisarzy
  • mianuje zarząd Europejskiego Banku Centralnego (EBC), w tym prezesa.

Przewodniczący Rady Europejskiej

Obecnym przewodniczącym Rady Europejskiej jest Donald Tusk. Urząd przejął od Hermana Van Rompuya 1 grudnia 2014 r. 

Wybór przewodniczącego Rady Europejskiej

Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego. Decyduje przy tym większością kwalifikowaną. Mandat przewodniczącego trwa 2,5 roku i może zostać przedłużony o jedną kadencję. 

Zgłaszanie kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego Rada Europejska proponuje kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Uwzględnia przy tym wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski musi zatwierdzić proponowaną kandydaturę większością głosów (za musi być co najmniej 376 posłów). Jeżeli kandydat Rady Europejskiej nie zyska większościowego poparcia Parlamentu, Rada Europejska musi przedstawić innego kandydata. Ma na to 1 miesiąc od głosowania Parlamentu Europejskiego.

Do zatwierdzenia nowej kandydatury Parlament Europejski stosuje tę samą procedurę (większość głosów wszystkich posłów).

Procedura ta jest opisana w art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej.

Mianowanie wysokiego przedstawiciela

Rada Europejska mianuje wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Decyduje przy tym większością kwalifikowaną.

Także większością kwalifikowaną Rada Europejska może postanowić o zakończeniu 5-letniej kadencji wysokiego przedstawiciela.  

Procedura ta jest opisana w art. 18 Traktatu o Unii Europejskiej.

Mianowanie Komisji Europejskiej

Rada Europejska oficjalnie mianuje całą Komisję Europejską. Najpierw jednak w sprawie składu Komisji – przewodniczącego, wysokiego przedstawiciela i pozostałych komisarzy – głosuje Parlament Europejski, stosując procedurę zgody (za musi się opowiedzieć większość głosujących).

Gdy Parlament udzieli zgody, Rada Europejska oficjalnie mianuje Komisję Europejską. Decyduje przy tym większością kwalifikowaną.

Procedura ta jest opisana w art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej.

Mianowania na stanowiska w Europejskim Banku Centralnym

Rada Europejska mianuje wszystkich 6 członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego: prezesa, wiceprezesa i 4 członków.

Swoją decyzję Rada Europejska podejmuje na podstawie zalecenia Rady. Zasięga też opinii Parlamentu Europejskiego i Rady Prezesów EBC (w której skład wchodzi 6 członków zarządu oraz prezesi banków centralnych 19 państw strefy euro). Następnie podejmuje decyzję większością kwalifikowaną.

Procedura ta jest opisana w art. 283 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.