Ustalanie programu politycznego UE

Rada Europejska

Rada Europejska jest jedną z 7 instytucji UE. Nie jest jednak instytucją legislacyjną, a zatem nie negocjuje ani nie przyjmuje unijnego prawa. Jej główną rolą jest za to nadawać UE ogólny kierunek polityczny i określać jej priorytety, czyli w praktyce ustalać jej program polityczny. 

Zwyczajowo Rada Europejska robi to, przyjmując konkluzje na każdym ze swoich posiedzeń. W konkluzjach wskazuje UE tematy, którymi powinna się zająć, oraz określa, jakie działania podjąć lub jakie cele zrealizować. Może także wyznaczyć termin na wypracowanie porozumienia w konkretnej sprawie lub na przedłożenie wniosku legislacyjnego. Tym sposobem wpływa na program polityczny UE i nim kieruje.

Niedawno Rada Europejska przyjęła program strategiczny, w którym wskazała długofalowe priorytety działań i prac UE.

Strategiczny program UE

Na posiedzeniu w Brukseli 27 czerwca 2014 r. Rada Europejska uzgodniła 5 priorytetowych dziedzin, które UE powinna mieć na względzie w najbliższych 5 latach. Priorytety te przedstawiono w dokumencie pt. „Strategiczny program Unii w okresie zmian”. Program ten posłuży Radzie Europejskiej do planowania prac, a innym instytucjom UE do opracowywania swoich programów. 

1. Praca, wzrost, konkurencyjność

Rada Europejska zwróciła uwagę, że należy stymulować wzrost, zwiększać inwestycje, tworzyć liczniejsze i lepsze miejsca pracy oraz sprzyjać reformom podnoszącym konkurencyjność. Konkretne działania to:

 • do 2015 r. utworzyć jednolity rynek cyfrowy
 • ułatwić małym i średnim firmom dostęp do finansowania i inwestycji
 • skuteczniej inwestować w infrastrukturę
 • do 2015 r. zakończyć negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego
 • intensywniej zarządzać strefą euro i lepiej koordynować politykę gospodarczą.

2. Podmiotowość obywateli i ich ochrona

Rada Europejska wskazała priorytety, które otwarłyby przed obywatelami UE więcej możliwości, oraz poruszyła takie kwestie, jak ubóstwo i wykluczenie społeczne. Konkretne działania to:

 • dalej przeciwdziałać bezrobociu młodzieży
 • walczyć z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od podatków.

3. Polityka energetyczna i klimatyczna

Rada Europejska podkreśliła, że należy zmniejszyć zależność od importu paliw i gazu oraz tworzyć przystępną, pewną i zrównoważoną energię w UE. Główne priorytety to:

 • utworzyć unijny rynek energii
 • zdywersyfikować dostawy i trasy dostaw energii do UE oraz rozwijać infrastrukturę energetyczną
 • ustalić ambitne cele klimatyczne na 2030 r. oraz dalej przewodzić walce ze zmianą klimatu. 

4. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

Rada Europejska zwróciła uwagę, że ważna jest dobra unijna współpraca w sprawach bezpieczeństwa, takich jak walka z terroryzmem i zarządzanie przepływami migracyjnymi. Konkretne priorytety wyznaczone przez Radę Europejską to:

 • lepiej zarządzać migracją we wszystkich jej aspektach, w tym migracją nielegalną, azylem i granicami
 • zapobiegać przestępczości zorganizowanej, korupcji i terroryzmowi oraz zwalczać te zjawiska
 • poprawić współpracę państw UE w dziedzinie sprawiedliwości.

5. Unia jako silny podmiot globalny

Rada Europejska zaapelowała do UE, by zdecydowanie włączała się w sprawy świata, i wskazała zwłaszcza następujące priorytety:

 • uspójnić cele polityki zagranicznej państw członkowskich i UE
 • propagować stabilność, dobrobyt i demokrację w krajach najbliższych UE
 • angażować globalnych partnerów strategicznych w szereg dziedzin, takich jak handel, bezpieczeństwo cybernetyczne, prawa człowieka i zarządzanie kryzysowe
 • wzmocnić unijną wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony.

Wytyczne polityczne

Europejski semestr

Europejski semestr to procedura koordynacji polityki gospodarczej i budżetowej w UE.

Rada Europejska nie tylko ustala unijne priorytety polityczne za pomocą programu strategicznego i konkluzji. Odgrywa też formalną rolę w europejskim semestrze, czyli corocznym unijnym cyklu koordynacji polityki gospodarczej i budżetowej.

Co roku w marcu Rada Europejska ocenia sytuację gospodarczą w UE oraz postępy w realizacji strategii „Europa 2020”. Następnie udziela wskazówek politycznych co do reform budżetowych, gospodarczych i strukturalnych. Na posiedzeniu w czerwcu zatwierdza ostateczną wersję zaleceń dla poszczególnych państw członkowskich, wskazując każdemu z nich priorytety na kolejnych 12–18 miesięcy.

Strategiczne wytyczne w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

Wytyczne te, przyjęte przez Radę Europejską, wskazują priorytety na najbliższe lata.

W myśl art. 68 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Rada Europejska ma za zadanie określić strategiczne wytyczne w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Po raz pierwszy takie wytyczne przyjęła w czerwcu 2014 r. Zostały one opracowane zgodnie z priorytetami programu strategicznego i dotyczą takich spraw, jak kontrole graniczne, migracja, polityka azylowa oraz współpraca policyjna i sądowa.