Sekretariat Generalny Rady to zespół pracowników, których zadaniem jest wspomagać 2 instytucje UE:

 • Radę Europejską
 • Radę UE, w tym państwo sprawujące prezydencję, Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper), a także pozostałe komitety i grupy robocze Rady.

Sekretariat pomaga organizować prace Rady i dbać o ich spójność, a także realizować jej 18-miesięczny program. Wspomaga Radę Europejską i jej przewodniczącego oraz wspiera prezydencję w negocjacjach na forum Rady i w negocjacjach z innymi instytucjami UE.

Najważniejsze zadania

Sekretariat Generalny Rady ma za zadanie przede wszystkim:

 • pomagać i doradzać Radzie i Radzie Europejskiej oraz ułatwiać im koordynowanie prac, w tym realizację 18-miesięcznego programu Rady
 • wspierać prezydencję Rady w negocjacjach na forum Rady oraz w negocjacjach z innymi instytucjami UE
 • zapewniać wsparcie logistyczne oraz praktyczną organizację posiedzeń (m.in. sale posiedzeń, przygotowanie dokumentów i tłumaczeń)
 • przygotowywać projekty porządków obrad, sprawozdań, not i protokołów posiedzeń na wszystkich szczeblach.

W razie potrzeby Sekretariat zajmuje się także praktyczną organizacją posiedzeń wysokiego szczebla z szefami państw i rządów lub ambasadorami państw spoza UE.

Służba Prawna Sekretariatu wydaje opinie dla Rady i jej komitetów, tak by akty Rady były zgodne z prawem i poprawnie zredagowane. Reprezentuje ona także Radę w postępowaniach sądowych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądem oraz Sądem do spraw Służby Publicznej.

Sekretariat ma też inne, bardzo specyficzne obowiązki.

Wsparcie dla niektórych komitetów i grup roboczych Rady 

Organy przygotowawcze Rady

Radę wspiera ponad 150 grup roboczych i komitetów, nazywanych organami przygotowawczymi.

Poza praktycznym organizowaniem posiedzeń oraz przygotowywaniem przeznaczonych na nie dokumentów Sekretariat przewodniczyteż następującym komitetom i grupom roboczym Rady:

 • Komitetowi ds. Bezpieczeństwa i jego podgrupom (zabezpieczanie informacji, eksperci ds. GNSS, rada ds. akredytacji bezpieczeństwa)
 • Grupie Roboczej ds. Informacji
 • Grupie Roboczej ds. e-Prawa
 • Komitetowi Koordynacyjnemu ds. Systemów Informacyjno-Komunikacyjnych
 • Grupie Roboczej ds. Ujednolicenia Prawodawstwa
 • Grupie Roboczej Prawników Lingwistów.

Rada zapewnia także sekretariat Komitetowi Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Innowacji (ERAC), jego 2 grupom roboczym oraz radzie sterującej.

Komitet ten to jeden z organów przygotowawczych Rady odpowiedzialny za wspieranie realizacji i monitorowanie postępów unijnej inicjatywy „Unia innowacji” oraz za rozwijanie europejskiej przestrzeni badawczej.

Wspierają go 2 grupy robocze ad hoc: Grupa Wysokiego Szczebla ds. Wspólnego Planowania (GPC) oraz Strategiczne Forum ds. Międzynarodowej Współpracy Naukowo-Technicznej (SFIC).

Sekretariat Generalny Rady odpowiada za logistyczną/administracyjną organizację posiedzeń komitetu ERAC oraz za podsumowywanie wyników posiedzeń.

Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży (Prado)

Sekretariat Generalny Rady odpowiada za rozbudowę i utrzymywanie Prado, specjalnej wielojęzycznej strony internetowej zawierającej informacje o zabezpieczeniach dokumentów tożsamości i dokumentów podróży państw UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

Celem jest dostarczanie dokładnych informacji konkretnym sektorom, np.:

 • pracodawcom
 • poczcie
 • bankom i instytucjom kredytowym
 • firmom świadczącym usługi z zakresu bezpieczeństwa i ochrony
 • agencjom wynajmu samochodów.

Archiwum

Sekretariat Generalny Rady zarządza archiwum Rady. Większość zarchiwizowanych dokumentów wiąże się albo z posiedzeniami różnych formacji Rady, Coreperu, komitetów i grup roboczych, albo z opracowywaniem ustawodawstwa UE.

Specjalny dział: Archiwum Centralne gromadzi, przetwarza i udostępnia dokumenty opracowane lub otrzymane przez Radę w ramach jej obowiązków.