Przejrzystość i dostęp do dokumentów

Sekretariat Generalny

W myśl zasad o przejrzystości zawartych w traktacie lizbońskim instytucje UE pracują w sposób maksymalnie otwarty i możliwie blisko obywatela. Rada obraduje jawnie, a obywatele mają prawo ubiegać się o dostęp do jej dokumentów.

Przejrzystość legislacyjna

Gdy unijni ministrowie omawiają projekty aktów ustawodawczych lub nad nimi głosują, ich obrady są jawne.

Rada obraduje jawnie także wtedy, gdy ministrowie omawiają ważne kwestie mające wpływ na UE i jej obywateli lub gdy dyskutują nad programem prac Rady, priorytetami jej prezydencji oraz programami prac i strategią polityczną Komisji.

Posiedzenia jawne Rady można oglądać na naszej stronie na żywo we wszystkich językach UE. Można także odtworzyć nagranie takich obrad.

Porządki obrad i harmonogram posiedzeń Rady

Rada spotyka się w Brukseli, a w kwietniu, czerwcu i październiku – w Luksemburgu. Porządki posiedzeń Rady i większości jej organów przygotowawczych są jawne.

Protokoły posiedzeń i wyniki głosowania

Gdy Rada obraduje jawnie, jawne są także protokoły tych posiedzeń. Znaleźć w nich można informacje o głosowaniach nad projektami aktów ustawodawczych oraz objaśnienia głosowań i oświadczenia państw członkowskich. Protokoły informują też o omawianych dokumentach i konkluzjach Rady.

Wyniki głosowania także są jawne: można sprawdzić, w jaki sposób głosowały poszczególne państwa UE.

Informacje te są też publikowane w miesięcznym wykazie aktów Rady.

Dostęp do dokumentów

Zasady dostępu do dokumentów określa rozporządzenie nr 1049/2001. Szczegółowe przepisy wykonawcze obowiązujące Radę znajdują się w załączniku II do jej regulaminu wewnętrznego. Przepisy te stosuje się też do dokumentów Rady Europejskiej.

Ponadto co roku Rada publikuje sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia nr 1049/2001.

Rejestr publiczny dokumentów Rady

Dokumenty Rady można przeglądać dzięki rejestrowi publicznemu. Znajdują się w nim oficjalne dokumenty Rady powstałe po 1999 roku lub dane referencyjne takich dokumentów.

Otwarte dane

Od 2015 r. Rada UE udostępnia na Portalu Otwartych Danych UE trzy zbiory danych:

  • wyniki głosowań Rady nad aktami legislacyjnymi
  • metadane z publicznego rejestru Rady
  • metadane z bazy wniosków o publiczny dostęp do dokumentów Rady.

Portal Otwartych Danych UE został uruchomiony w grudniu 2012 r. Jest uniwersalnym punktem dostępu do coraz bogatszego zasobu danych pochodzących od instytucji i organów UE. Dane te mogą Państwo swobodnie wykorzystywać do celów komercyjnych i niekomercyjnych pod warunkiem podania źródła.

Portal ma propagować innowacyjne stosowanie danych i wyzwolić ich potencjał gospodarczy. Ma też promować przejrzystość i rozliczalność instytucji i organów UE.

Archiwum

Archiwum Rady gromadzi i przetwarza dokumenty opracowane lub otrzymane przez Radę Unii Europejskiej w ramach jej funkcji. Akta archiwalne spraw, nad którymi prace zakończyły się ponad 30 lat temu, są ogólnodostępne.

Oryginały są przesyłane do unijnego archiwum historycznego w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. W archiwum Rady w Brukseli można zapoznać się z mikrofiszami lub elektronicznymi kopiami dokumentów.

Pytania ogólne

Pytania ogólne o strukturę, pracę i działalność Rady Europejskiej i Rady można kierować do Sekcji Informacji Publicznej. Prosimy pamiętać, że nie udziela ona porad prawnych ani odpowiedzi na szczegółowe tematy.

Pytania mogą Państwo formułować w dowolnym z 24 urzędowych języków UE.