Otwarte dane

Sekretariat Generalny

Rada udostępnia na „Portalu otwartych danych UE” trzy zbiory danych:

 • metadane z publicznego rejestru Rady
 • metadane z bazy wniosków o publiczny dostęp do dokumentów Rady
 • dane głosowań Rady nad aktami legislacyjnymi.

„Portal otwartych danych UE” został uruchomiony w grudniu 2012 r. Jest uniwersalnym punktem dostępu do coraz bogatszego zasobu danych pochodzących od instytucji i organów UE. Dane te mogą Państwo swobodnie wykorzystywać do celów komercyjnych i niekomercyjnych pod warunkiem podania źródła.

Portal ma propagować innowacyjne stosowanie danych i wyzwolić ich potencjał gospodarczy. Ma też promować przejrzystość i rozliczalność instytucji i organów UE.

Zbiory danych

Zbiór: metadane z publicznego rejestru Rady

Licencja: zastrzeżenia prawne Sekretariatu Generalnego Rady

Publiczny rejestr dokumentów Rady powstał w 1999 r. Zawiera odesłania do dokumentów opracowanych przez Radę od tej daty (dokumenty z klauzulą tajności podlegają specyficznym zasadom). Dokumenty upublicznione można z rejestru również pobrać.

Rocznie do rejestru jest dodawanych średnio około 25 tys. dokumentów (w języku oryginału). Jawne są nawet informacje o dokumentach Rady, których treść nie została upubliczniona.

Zbiór zawiera następujące metadane dokumentów Rady:

 • status jawności
 • kategoria dokumentu
 • numer dokumentu
 • sufiks
 • tytuł
 • kod międzyinstytucjonalny
 • dziedzina
 • autor
 • odbiorca
 • data wydania
 • odnośne posiedzenie
 • języki, w których dokument istnieje.

Informacje ze zbioru mogą ulegać zmianie. Zbiór jest aktualizowany codziennie.

Zbiór: metadane z bazy wniosków o publiczny dostęp do dokumentów Rady

Licencja: zastrzeżenia prawne Sekretariatu Generalnego Rady

Co roku Rada publikuje sprawozdanie na temat wykonywania rozporządzenia 1049/2001 o dostępie do dokumentów. Przedstawia w nim statystyki na temat otrzymywanych wniosków o dostęp do dokumentów. Informacje o wnioskach – z wyjątkiem danych osobowych – są jawne.

Zbiór zawiera następujące informacje o wnioskach, które wpływają do Rady w sprawie dostępu do dokumentów:

1. Ogólne informacje (anonimowe) o wnioskodawcy

 • profil zawodowy
 • pochodzenie geograficzne

2. Ogólne informacje o wniosku

 • numer wniosku
 • rodzaj wniosku (wniosek pierwotny, ponowny)
 • data wniosku
 • termin na odpowiedź
 • przedłużony termin na odpowiedź
 • data odpowiedzi
 • podjęte działania
 • dalsze działania w związku z wnioskiem
 • dziedzina polityki.

3. Informacje o żądanych dokumentach

 • status jawności (jawne czy nie)
 • typ odpowiedzi
 • kategoria dokumentu
 • numer dokumentu

Informacje ze zbioru mogą ulegać zmianie. Zbiór jest aktualizowany codziennie.

Zbiór: głosowania Rady nad aktami legislacyjnymi

Licencja: zastrzeżenia prawne Sekretariatu Generalnego Rady

Gdy Rada przyjmuje akt legislacyjny w zwykłej lub specjalnej procedurze ustawodawczej, wyniki głosowania są jawne. Rocznie Rada przyjmuje średnio 120 aktów legislacyjnych.

Zbiór pokazuje nie tylko, jak Rada głosowała przy przyjmowaniu określonego aktu. Zawiera też informacje o samym akcie, takie jak:

 • sposób przyjęcia (na posiedzeniu czy w procedurze pisemnej)
 • posiedzenie Rady
 • formacja Rady
 • data przyjęcia
 • dziedzina polityki
 • typ aktu (rozporządzenie, dyrektywa, decyzja, stanowisko)
 • numer aktu (z Dziennika Urzędowego UE)
 • temat (tytuł)
 • numer dokumentu (przekazanego Radzie do przyjęcia)
 • kod międzyinstytucjonalny
 • procedura ustawodawcza (zwykła czy specjalna)
 • czynność podjęta przez Radę (zgodnie z etapami procedury ustawodawczej)
 • zasada głosowania (większość kwalifikowana lub jednomyślność).

Informacje ze zbioru mogą ulegać zmianie. Zbiór jest aktualizowany codziennie.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności prawnej

Powyższe zbiory danych służą wyłącznie celom informacyjnym. Wartość autentyczną ma jedynie protokół Rady z przyjęcia aktu legislacyjnego oraz roczne sprawozdanie Rady z wykonywania rozporządzenia 1049/2001. Protokoły te i sprawozdania są dostępne w publicznym rejestrze Rady.

Informacje zawarte we wspomnianych zbiorach mogą ulegać zmianie.

Sekretariatowi Generalnemu Rady zależy na ścisłości udostępnianych danych. Wszelkie zgłoszone błędy będziemy usuwać.