Staże – pytania i odpowiedzi

Sekretariat Generalny

Staże

Czy mogę odbyć staż latem?
Nie. Nie oferujemy staży w lipcu i sierpniu.

Czy rozpatrywane są kandydatury spontaniczne?
Nie. Wszyscy kandydaci ubiegający się o staż muszą przejść procedurę aplikacyjną opisaną na portalu.

Kandydaci

Nie otrzymałem jeszcze dyplomu licencjata. Czy mogę ubiegać się o staż płatny?
Tak, o ile dzień otrzymania dyplomu (data na dyplomie) wypada przed dniem podpisania umowy stażu.

Czy mogę się ubiegać zarówno o staż płatny, jak i o staż obowiązkowy?
Tak. Można się ubiegać zarówno o staż płatny, jak i o staż obowiązkowy, o ile spełnia się oba kryteria (jest się uczestnikiem studiów magisterskich z dyplomem licencjata, zobowiązanym w ramach studiów do odbycia stażu).

Czy mogę równocześnie ubiegać się o staż w różnych instytucjach UE?
Tak. Można ubiegać się o staż równocześnie w różnych instytucjach UE, o ile spełnia się stosowne kryteria.

Czy w związku z wynikiem referendum w Wielkiej Brytanii z 23 czerwca 2016 r. obywatele tego państwa mogą się ubiegać o staż płatny w 2018 r.?
Tak. Obywatele Wielkiej Brytanii nadal kwalifikują się do odbycia stażu w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej i mogą się o niego ubiegać. Zgodnie z traktatami ratyfikowanymi przez Wielką Brytanię, na terytorium tego kraju i wobec niego prawo UE nadal ma pełne zastosowanie.

Procedura wyboru

Jak wybiera się stażystów?
Stażystów wybiera się na podstawie kompetencji, rozpatrując informacje z formularza zgłoszeniowego.

Kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę (przez telefon lub przez internet). Wcześniej Biuro Staży uzgadnia z kandydatem odpowiedni termin. Jeśli kandydaci mają jednakowe kompetencje, Biuro Staży bierze pod uwagę odpowiednią równowagę geograficzną (jak największa liczba reprezentowanych krajów) i równowagę płci (cel: 40-procentowy udział płci niedostatecznie reprezentowanej). Kandydatury bada się i porównuje z profilem, którego poszukują poszczególne działy Sekretariatu Generalnego Rady.

Po wyborze

Czy mam dostarczyć tłumaczenia dokumentów uzupełniających?
Nie. Przyjmujemy dokumenty we wszystkich językach urzędowych UE. Pomocna byłaby angielska lub francuska wersja dyplomów (o ile jest dostępna).

Czy muszę uwierzytelnić kopie dokumentów uzupełniających?
Nie. Dokumenty uzupełniające wystarczy przesłać pocztą elektroniczną. Nie potrzeba uwierzytelnionych kopii. Po przyjeździe stażyści zostają poproszeni o przedstawienie oryginałów.

W trakcie stażu

Czy przysługuje mi urlop?
Tak. Oprócz dni wolnych od pracy i dni, w których biura Rady są zamknięte, za każdy przepracowany miesiąc przysługują stażystom 2 dni urlopu.

Obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne. Czy wystarczy, że mam europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego wystawioną w moim kraju?
Tak. Akceptujemy jako dowód kopię europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Należy jednak sprawdzić oferowany przez nią zakres ubezpieczenia.

W razie braku europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (czy innego zabezpieczenia) stażysta może ubezpieczyć się za pośrednictwem Rady. Stażysta pobierający wynagrodzenie płaci wtedy jedną trzecią składki (ok. 13 EUR miesięcznie), a Rada – pozostałe dwie trzecie. Za stażystów na stażach obowiązkowych Rada opłaca całą składkę.

Czy stażyści są ubezpieczeni?
Tak. Wszyscy stażyści są objęci ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.

Kwestie finansowe

Ile wynosi stypendium?
Obecnie 1159,44 EUR miesięcznie (netto).

Czy Rada Unii Europejskiej pokrywa koszt podróży z miejsca zamieszkania do Brukseli?
Stażyści otrzymują dodatek na poczet kosztów podróży.

Stażyści zrekrutowani z miejsca oddalonego od Brukseli o ponad 50 km mogą otrzymać dodatek na poczet kosztów podróży poniesionych na początku i na końcu stażu. Dodatek zależy od odległości geograficznej między Brukselą a adresem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym (0–500 km: 0,30 EUR/km, 501–1500 km: 0,20 EUR/km, ponad 1500 km: 0,10 EUR/km i pomnożone przez 2. Pułap: 800 EUR. Za odległość mniejszą niż 50 km od Brukseli dodatek nie przysługuje). Aby być uprawnionym do dodatku, należy zaliczyć przynajmniej połowę stażu. Po podpisaniu przez Radę umowy stażu wnioski o zmianę adresu nie są przyjmowane.