Jak ubiegać się o staż?

Sekretariat Generalny

Termin składania wniosków o staż w pierwszym okresie 2018 r. już upłynął. Do swoich wniosków nadal mają Państwo dostęp.

1. Staże płatne

Termin składania wniosków o staż w pierwszym okresie 2018 r. już upłynął. Wnioski o staż w drugim okresie 2018 r. można będzie składać w niżej podanym terminie. Wnioski należy składać elektronicznie:

 • Termin składania wniosków na drugi okres 2018 r. (1 września 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.) jest następujący: 15 stycznia (godz. 12:00) – 15 marca (godz. 12:00) 2018 r.

Adres korespondencyjny

Wszelka korespondencja będzie wysyłana na adres podany przez Państwa w profilu elektronicznym. W razie zmiany adresu należy zaktualizować profil. Adresem tym będziemy się posługiwać zarówno w ofercie stażu, jak i podczas administracyjnego przetwarzania Państwa dokumentów. Będzie on też uznawany za miejsce rekrutacji.

Korespondencja elektroniczna z Biura Staży często jest umieszczana w folderze spamu przez pocztę Gmail, Hotmail i podobne serwisy. Prosimy więc regularnie sprawdzać, czy folder ten nie zawiera wiadomości z Biura Staży (stages@consilium.europa.eu). Prosimy też podać we wniosku numer telefonu, abyśmy w razie potrzeby mogli się z Państwem skontaktować.

Procedura wyboru

Najpóźniej w grudniu nawiążemy kontakt z kandydatami wybranymi na pierwszy okres, a najpóźniej w maju – z wybranymi na drugi okres.

Wybrani kandydaci

Kandydatów, którzy zostali wybrani, poprosimy o dostarczenie następujących dokumentów uzupełniających:

 • czytelnej kopii paszportu lub dowodu osobistego
 • kopii dyplomów lub oficjalnych certyfikatów
 • potwierdzenia doświadczenia zawodowego (w razie potrzeby) oraz potwierdzenia (lub umotywowanej deklaracji) znajomości języków wskazanych we wniosku.

Do dokumentacji uzupełniającej można dołączyć dokumenty nadprogramowe, np. referencje.

Dokumentacji uzupełniającej nie trzeba wysyłać w momencie składania elektronicznego wniosku. Poprosimy o nią, gdy zaoferujemy Państwu staż. Jednak sam staż będą Państwo mogli podjąć dopiero po dostarczeniu całej wymaganej dokumentacji. Będą Państwo musieli przedstawić dowody na potwierdzenie wszystkich informacji podanych we wniosku (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języków itp.). Dlatego we wniosku należy podać tylko te dane, które mogą Państwo poprzeć stosownymi dokumentami.

Prosimy zachować egzemplarz wszystkich dokumentów, które przesłali Państwo do Biura Staży. Prosimy też nie przesyłać oryginałów dyplomów.

Wybrani kandydaci pocztą elektroniczną otrzymają ofertę wskazującą okres stażu i dział, w którym będą go odbywać. Jeżeli zaakceptują ofertę, Biuro Staży prześle im umowę stażu.

Niewybrani kandydaci

O płatny staż w Sekretariacie ubiega się co roku ok. 4 000 kandydatów. Niestety mamy tylko 100 miejsc.

Jeżeli nie zostaną Państwo wybrani, otrzymają Państwo informację pocztą elektroniczną lub przez profil EPSO – pod koniec stycznia 2018 r. (jeżeli staż miał się rozpocząć w lutym) lub pod koniec czerwca 2018 r. (jeżeli staż miał się rozpocząć we wrześniu).

Niewybrani kandydaci mogą ubiegać się o staż ponownie, w następnym okresie rekrutacji.

2. Obowiązkowe staże bezpłatne

Staże te są przeznaczone dla studentów trzeciego, czwartego lub piątego roku, którzy w ramach studiów muszą odbyć obowiązkową praktykę. Mogą się o nie ubiegać także studenci, którzy muszą przeprowadzić badania do pracy magisterskiej bądź doktoratu.

Wnioski o staż obowiązkowy należy składać w następujących terminach:

 • na okres między 1 lutego a 30 czerwca: do 1 października roku poprzedzającego; wybór odbywa się w okresie październik – grudzień
 • na okres między 1 września a 31 stycznia: do 1 kwietnia danego roku; wybór odbywa się w okresie kwiecień – czerwiec.

Gdy zostaną Państwo wybrani, podpisana zostanie z Państwem stosowna umowa. Nie będzie podpisywana żadna inna umowa ani konwencja (np. z Państwa uczelnią).

Wniosek

Wniosek o obowiązkowy staż bezpłatny należy złożyć pocztą elektroniczną. Kompletny wniosek to następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz
 • oficjalne zaświadczenie placówki edukacyjnej potwierdzające, że mają Państwo obowiązek odbyć staż w ramach studiów lub w celu uzyskania dostępu do zawodu albo że muszą Państwo przeprowadzić badania do pracy magisterskiej bądź doktoratu.

Dokumentacji uzupełniającej nie trzeba wysyłać w momencie składania wniosku. Poprosimy o nią, gdy zaoferujemy Państwu staż. Jednak sam staż będą Państwo mogli podjąć dopiero po dostarczeniu całej wymaganej dokumentacji. Będą Państwo musieli przedstawić dowody na potwierdzenie wszystkich informacji podanych we wniosku (np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języków). Dlatego we wniosku należy podać tylko te dane, które mogą Państwo poprzeć stosownymi dokumentami. Mozna też dołączyć nadprogramowe dokumenty uzupełniające, np. referencje.

Formularz wniosku o obowiązkowy staż bezpłatny

Kompletny wniosek (czyli wypełniony formularz i zaświadczenie z uczelni) prosimy przesłać pocztą elektroniczną w formacie PDF:
wyślij wniosek

Adres korespondencyjny

Wszelka korespondencja będzie wysyłana na adres podany w formularzu. O ewentualnej zmianie adresu należy powiadomić pocztą elektroniczną Biuro Staży. Adresem tym będziemy się posługiwać zarówno w ofercie stażu, jak i podczas administracyjnego przetwarzania Państwa dokumentów. Będzie on też uznawany za miejsce rekrutacji.

Wybrani kandydaci

Wybrany kandydat pocztą elektroniczną otrzyma ofertę wskazującą okres stażu i dział, w którym będzie go odbywać. Poprosimy o dostarczenie następujących dokumentów na poparcie informacji zawartych w formularzu wniosku:

 • czytelnej kopii paszportu lub dowodu osobistego
 • kopii dyplomów lub oficjalnych certyfikatów (w razie potrzeby)
 • potwierdzenia doświadczenia zawodowego (w razie potrzeby)
 • potwierdzenia lub umotywowanej deklaracji znajomości języków wskazanych we wniosku.

Prosimy zachować egzemplarz wszystkich dokumentów, które przesłali Państwo do Biura Staży. Prosimy też nie przesyłać oryginałów dyplomów.

Po zweryfikowaniu dokumentów uzupełniających Biuro Staży prześle Państwu do podpisu umowę stażu. Nie będzie podpisywana żadna inna umowa ani konwencja (np. z Państwa uczelnią).

Niewybrani kandydaci

Jeżeli nie zostaną Państwo wybrani, otrzymają Państwo stosowną informację pocztą elektroniczną po zakończeniu procedury wyboru. Mogą się Państwo ubiegać o staż ponownie, w następnym okresie zgłoszeniowym.

3. Staże dla studentów krajowych szkół administracji

Z wnioskiem o taki staż występuje do dyrektora kadr Rady macierzysta szkoła kandydata.

Dalszych informacji udziela Biuro Staży.

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela Biuro Staży: