Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych, 10.10.2017

Rada UE

Główne wyniki

Rada przyjęła dyrektywę wprowadzającą nowy system rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi w sprawie podwójnego opodatkowania. Dyrektywa wzmacnia mechanizmy rozstrzygania sporów wynikających z różnej interpretacji umów o eliminowaniu podwójnego opodatkowania.

„Nowy system to duży krok naprzód. Zachęci do inwestycji, tworząc przyjaźniejsze otoczenie podatkowe dla firm i ograniczając ich koszty” – powiedział Toomas Tõniste, minister finansów Estonii, która obecnie przewodniczy Radzie.

Rada przyjęła konkluzje określające stanowisko UE na najbliższą konferencję stron konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu, która odbędzie się w Bonn w listopadzie 2017 r. Na ich podstawie unijni negocjatorzy będą mogli podjąć rozmowy o finansowych aspektach zmiany klimatu. Konferencja w Bonn to jedno z działań przewidzianych w porozumieniu paryskim z grudnia 2015 r.

UE i jej państwa członkowskie zobowiązały się zwiększyć w ciągu najbliższych kilku lat swoje publiczne wkłady finansowe. W konkluzjach wzywa się do zaangażowania szerszego grona podmiotów współfinansujących, a także apeluje do innych krajów rozwiniętych o to, by wywiązały się ze swoich zobowiązań i uruchomiły finansowanie z sektora prywatnego.

Ministrowie podsumowali europejski semestr 2017 z myślą o usprawnieniu tego procesu monitorowania polityki i zwiększeniu jego skuteczności. Omówili także przygotowania do posiedzeń grupy G-20 i MFW, które odbędą się w połowie października w Waszyngtonie. Komisja z kolei przedstawiła zestaw wniosków reformujących unijny system VAT, a także zaproponowała nowe podejście polityczne do opodatkowania gospodarki cyfrowej.

Informacje o posiedzeniu

  • Posiedzenie nr 3563
  • Luksemburg
  • 10.10.2017

Dokumenty przygotowawcze

Dokumenty końcowe

Prasa

Kontakt z prasą

rzecznik prasowy
+32 2 281 60 83
+32 475 953 807

Osoby niebędące dziennikarzami prosimy o kontakt z Sekcją Informacji Publicznej.