Rada ds. Środowiska, 13.10.2017

Rada UE

Najważniejsze wyniki

Sektory nieobjęte ETS: wspólny wysiłek redukcyjny i LULUCF.

Rada uzgodniła stanowisko negocjacyjne w sprawie rozporządzenia o wspólnym wysiłku redukcyjnym i w sprawie rozporządzenia o użytkowaniu gruntów, zmianie użytkowania gruntów i leśnictwie (LULUCF). Te akty prawne umożliwią zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w sektorach, które nie są objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Dzięki tym przepisom UE zbliży się do osiągnięcia swojego ogólnego celu, jakim jest ograniczenie emisji o co najmniej 40% do roku 2030 w porównaniu z poziomami z roku 1990, a tym samym do realizacji swoich zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego w sprawie zmiany klimatu. Sektory nieobjęte EU ETS będą przyczyniać się do tego celu poprzez redukcję emisji o 30% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z roku 2005.

„Te dwa rozporządzenia pozwolą UE ograniczyć emisje we wszystkich sektorach podejmujących wspólny wysiłek redukcyjny oraz zapewnią lepsze zarządzanie unijnymi gruntami i lasami. W ten sposób budujemy bardziej przyjazną klimatowi przyszłość dla nas wszystkich i realizujemy cele, które wyznaczyliśmy w Paryżu. Z zadowoleniem przyjmuję dziś starania ze strony państw członkowskich i stwierdzam, że jesteśmy gotowi do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim.”

Siim Kiisler, estoński minister środowiska

COP23 – konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu

Rada przyjęła konkluzje w sprawie porozumienia paryskiego i przygotowań do 23. sesji konferencji stron (COP 23) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się 6–17 listopada 2017 r. w Bonn.

UE zamierza zachować czołową pozycję w światowych wysiłkach, aby przeciwdziałać zmianie klimatu. Ministrowie środowiska wyrazili pełne poparcie dla tych konkluzji oraz podkreślili, jak ważne jest poczynienie znaczących postępów w realizacji porozumienia paryskiego, tzn. paryskiego programu prac, w przygotowaniu dialogu pomocniczego zaplanowanego na 2018 r. oraz we wdrażaniu przez poszczególne państwa ustalonych na poziomie krajowym wkładów.

Również pozytywnie ministrowie odnieśli się do przyjętych 10 października konkluzji Rady w sprawie finansowania działań związanych z klimatem. UE i jej państwa członkowskie potwierdziły swoje pełne zaangażowanie na rzecz zbiorowego celu krajów rozwiniętych polegającego na tym, by od 2020 r. rocznie uruchamiać łącznie kwotę 100 mld USD aż do 2025 r.

Zgromadzenie ONZ ds. Ochrony Środowiska UNEP

Rada przyjęła konkluzje w sprawie priorytetów UE na 3. posiedzenie Zgromadzenia ONZ ds. Ochrony Środowiska (UNEA-3), które odbędzie się 4–6 grudnia 2017 r. w Nairobi pod ogólnym hasłem walki z zanieczyszczeniem środowiska.

Konkluzje te są wyraźnym przejawem zaangażowania UE w ochronę środowiska naturalnego i w zmniejszanie wpływu zanieczyszczenia na naszą planetę.

Ministrowie będą aktywnie działać na rzecz szeregu rezolucji i dobrowolnych zobowiązań dotyczących dalszych działań, które pozwolą rozwiązać problem rozmaitych form zanieczyszczenia środowiska.

W ramach przygotowań do posiedzenia w Nairobi podczas obiadu roboczego ministrowie przeprowadzili owocną wymianę poglądów z Erikiem Solheimem, dyrektorem wykonawczym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska. Określili obszary, w których potrzebne są konkretne działania na szczeblu krajowym i unijnym.

Informacje o posiedzeniu

  • Posiedzenie nr 3565
  • Luksemburg
  • 13.10.2017

Dokumenty przygotowawcze

Dokumenty końcowe

Prasa

Kontakt z prasą

rzeczniczka prasowa
+32 22815612
+32 470884374

Osoby niebędące dziennikarzami prosimy o kontakt z Sekcją Informacji Publicznej.

Tematy: