Eurogrupa, 11.7.2016

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 11.7.2016
  • 15:00
  • Bruksela

Wyniki obrad

Informacje o posiedzeniu

Sytuacja gospodarcza i finansowa w strefie euro

Eurogrupa wymieniła poglądy na temat sytuacji gospodarczej i finansowej w strefie euro. Ministrowie wysłuchali też informacji Komisji i EBC o sytuacji na rynkach finansowych po brytyjskim referendum z 23 czerwca w sprawie członkostwa w UE.

Są oznaki, że po początkowej korekcie sytuacja na rynkach się stabilizuje. Jednak brak pewności, widoczny szczególnie wśród inwestorów, może w średnim terminie wpłynąć na perspektywy wzrostu, w tym w strefie euro.

„Choć sytuacja jest wysoce niepewna, nie wpłynie to na naszą decyzję o kontynuowaniu prac nad rozsądnymi, prowzrostowymi politykami budżetowymi, reformami strukturalnymi i rozwiązaniem problemów sektora bankowego. Nasze plany i nasze zaangażowanie się nie zmieniły” – powiedział po posiedzeniu przewodniczący Eurogrupy Jeroen Dijsselbloem.

Nadzór poprogramowy w Irlandii i Portugalii

Eurogrupa wysłuchała informacji o wynikach piątej wizyty poprogramowej w Irlandii i czwartej w Portugalii. Obie przeprowadzono w czerwcu 2016 r.

Wizyty te pozwoliły stwierdzić, że Irlandia i Portugalia są w stanie spłacić pożyczki, których udzielono im w ramach odpowiednich programów.

Realizacja paktu stabilności i wzrostu w państwach strefy euro

Eurogrupa omówiła sytuację budżetową w Hiszpanii i Portugalii. 7 lipca Komisja Europejska przyjęła zalecenia stwierdzające, że żadne z tych nie państw nie podjęło skutecznych działań, by skorygować nadmierny deficyt w terminie wyznaczonym w zaleceniu Rady z 21 czerwca 2013 r.

Decyzje wynikające z powyższych zaleceń Komisji podejmie Rada UE.

Kurs budżetowy w strefie euro

Eurogrupa rozmawiała o kursie polityki budżetowej w strefie euro. Oparła się na krajowych programach stabilności przedłożonych przez państwa strefy w kwietniu w ramach europejskiego semestru.

Eurogrupa uzgodniła, że zbiorczy kurs polityki budżetowej w strefie euro zmieni się z umiarkowanie ekspansywnego w 2016 r. na zasadniczo neutralny w 2017 r.

Wyniki debaty mają pomóc państwom członkowskim przygotować plany budżetowe na 2017 r.

Dyskusja o wzroście i zatrudnieniu: inwestycje w strefie euro

Eurogrupa kontynuowała serię tematycznych dyskusji o wzroście i zatrudnieniu. Tym razem skupiła się na inwestycjach. Ministrowie zastanawiali się, jak eliminować strukturalne i regulacyjne bariery inwestycyjne. Skupili się w szczególności na skuteczności administracji publicznej, otoczeniu biznesowym i konkretnych przeszkodach napotykanych w różnych sektorach.

Dyskusja jest uzupełnieniem szerszych ogólnounijnych inicjatyw mających pobudzić inwestycje.

Ożywienie inwestycji ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi o poprawienie krótko- i średnioterminowych perspektyw wzrostu w gospodarce strefy euro.

Eurogrupa będzie kontynuowała tę dyskusję na jednym z późniejszych posiedzeń.

Ostatnia aktualizacja: 13.7.2016